Pereiti prie pagrindinio turinio
Public Health

2021–2027 m. programa „ES – sveikatos labui“ –. sveikesnės Europos Sąjungos vizija

Programa „ES – sveikatos labui“ buvo priimta reaguojant į COVID-19 pandemiją ir siekiant sustiprinti pasirengimą krizėms ES. Pandemija išryškino nacionalinių sveikatos sistemų pažeidžiamumą. Programa „ES – sveikatos labui“ padės spręsti ilgalaikius sveikatos uždavinius ir kurti tvirtesnes, atsparesnes ir prieinamesnes sveikatos sistemas.

Sveikata yra investicija, o programa „ES – sveikatos labui“, kuriai 2021–2027 m. laikotarpiu numatytas 5,3 mlrd. EUR biudžetas, yra beprecedentė ES finansinė parama sveikatos srityje. Ši programa yra aiški žinia, kad visuomenės sveikata yra ES prioritetas; ji yra viena iš pagrindinių priemonių, padedančių kurti Europos sveikatos sąjungą.

Reglamentu (ES) 2021/522 nustatyta programa „ES – sveikatos labui“ kuria ES pridėtinę vertę ir papildo valstybių narių politiką. Ja siekiama keturių bendrųjų tikslų, kurie rodo programos užmojus, ir dešimties konkrečių tikslų, kurie rodo veiksmų sritis.

 • Gerinti ir puoselėti sveikatą
  • Sveikatos ugdymas ir ligų, ypač vėžio, prevencija
  • Tarptautinės su sveikata susijusios iniciatyvos ir bendradarbiavimas
 • Apsaugoti gyventojus
  • Tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai prevencija, pasirengimas joms ir atsakas į jas
  • Parama veiksmams, kuriais papildomi nacionaliniai pagrindinių krizės atveju svarbių produktų atsargų kaupimo veiksmai
  • Medicinos, sveikatos priežiūros ir pagalbinių darbuotojų rezervo sukūrimas
 • Užtikrinti galimybes įsigyti vaistų ir medicinos priemonių bei su krize susijusių produktų
  • Užtikrinimas, kad tų produktų būtų ir kad jie būtų prieinami ir įperkami
 • Stiprinti sveikatos priežiūros sistemas
  • Sveikatos duomenų, skaitmeninių priemonių ir paslaugų, skaitmeninės sveikatos priežiūros transformacijos kokybės užtikrinimas
  • Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas
  • ES sveikatos srities teisės aktų kūrimas ir įgyvendinimas ir įrodymais pagrįsti sprendimai
  • Integruota nacionalinių sveikatos sistemų veikla

Programos „ES – sveikatos labui“ tikslai

Programa „ES – sveikatos labui“ ir Europos sveikatos sąjunga

Investicijomis į neatidėliotinus sveikatos srities prioritetus programa „ES – sveikatos labui“ padės pamatą Europos sveikatos sąjungai. Tai visų pirma:

Taip pat bus paspartintas darbas, susijęs su kitomis sritimis, pavyzdžiui, sveikatos sistemų skaitmenizacija, antimikrobinėms medžiagoms atsparių infekcijų skaičiaus mažinimu ir skiepijimo rodiklių gerinimu.

ES toliau plėtos sėkmingas iniciatyvas, tokias kaip Europos referencijos centrų tinklai retosioms ligoms gydyti, ir toliau skatins tarptautinį bendradarbiavimą pasaulinių grėsmių sveikatai ir pasaulinių problemų klausimais.

Darbo programos

Programa „ES – sveikatos labui“ įgyvendinama priimant metines darbo programas, kuriomis remiami įvairūs veiksmai, sutelkti į keturias visa apimančias kryptis, laikantis kompleksinio požiūrio į vėžį.

 • Pasirengimas krizėms
 • Sveikatos ugdymas ir ligų prevencija
 • Sveikatos sistemos ir sveikatos priežiūros darbuotojai
 • Skaitmenizacija

Pagal programą teikiamas finansavimas reikalavimus atitinkantiems subjektams, sveikatos priežiūros organizacijoms, ES šalių NVO ar programos asocijuotosioms ES nepriklausančioms šalims.

Susiję subjektai

Nuo 2023 m. kovo 30 d. iki 2023 m. gegužės 22 d. vyko tikslinės konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais. 2023 m. birželio 9 d. įvyko suinteresuotųjų subjektų renginys. Po jų buvo parengti šie dokumentai:

Tam, kad programa „ES – sveikatos labui“ taptų tikrove, reikalingas daugybės subjektų įsitraukimas:

 • su ES šalimis konsultuojamasi dėl šios programos prioritetų ir strateginių krypčių; jos drauge su Komisija bendradarbiauja programos „ES – sveikatos labui“ iniciatyvinėje grupėje, kad užtikrintų programos suderinamumą su nacionaline sveikatos politika ir papildomumą. Prieš priimant metines darbo programas, jos teikia savo nuomones programos „ES – sveikatos labui“ komitetui;
 • programos „ES – sveikatos labui“ asocijuotosios trečiosios šalys dalyvauja konsultacijų procese ir stebi programos „ES – sveikatos labui“ iniciatyvinės grupės ir programos komiteto darbą. Jos, kaip ir bet kuri kita ES šalis, gauna finansavimą;
 • suinteresuotieji subjektai, įskaitant pilietinės visuomenės ir pacientų asociacijų, mokslininkų ir sveikatos priežiūros specialistų organizacijų atstovus, teikia savo nuomones dėl prioritetų ir strateginių krypčių bei dėl klausimų, į kuriuos reikia atsižvelgti metinėje darbo programoje;
 • Europos Parlamentas informuojamas apie parengiamųjų darbų ir informavimo veiklos, vykdomos su suinteresuotaisiais subjektais, pažangą;
 • Europos Komisija rengia, priima ir įgyvendina metines darbo programas, vykdo stebėseną ir teikia ataskaitas apie pažangą, susijusią su programos tikslų įgyvendinimu. Ji taip pat gali prašyti susijusių decentralizuotų agentūrų ir nepriklausomų sveikatos srities ekspertų nuomonės techniniais ar moksliniais klausimais, susijusiais su programos įgyvendinimu;
 • programą įgyvendina Sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomoji įstaiga (HaDEA).

Asocijuotosios ES nepriklausančios šalys

Norvegija, Islandija, Ukraina ir Moldova yra asocijuotosios programos „ES – sveikatos labui“ šalys.

Norvegijos ir Islandijos (ELPA šalių) asociacija ir dalyvavimas programoje „ES – sveikatos labui“ reglamentuojamas Europos ekonominės erdvės susitarimo 31 protokolu dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis (OL L 1, 1994 1 3, p. 3).

Europos Komisija su Ukrainos, Moldovos ir Juodkalnijos valdžios institucijomis pasirašė asociacijos susitarimą, kuris šioms šalims atvers kelią gauti ES finansavimą.

Finansavimas ir konkursai

Finansavimo pagal programą „ES – sveikatos labui“ galimybes skelbia Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomoji įstaiga (HADEA). Reguliariai apsilankykite HADEA kvietimų teikti pasiūlymus ir konkursų puslapiuose.

Sinergija ir papildomumas su kitais fondais

Su sveikata susiję klausimai yra kompleksiški dėl savo pobūdžio. Įgyvendinant programą „ES – sveikatos labui“, palaikomas ryšys su kitomis Sąjungos programomis, politikos priemonėmis ir veiksmais. Tarp jų

Daugiau informacijos

Ankstesnės sveikatos programos

Nuo 2003 m. vykdant ES sveikatos srities programas sukaupta žinių ir įrodymų, kuriais remiamasi formuojant politiką ir vykdant tolesnius tyrimus. Paminėtini geriausios patirties pavyzdžiai, priemonės ir metodika, padėję užtikrinti naudą tiek sveikatos priežiūros sektoriaus atstovams, tiek tiesiogiai piliečiams (pvz., patobulinti diagnostiniai tyrimai, ES šalims padėta rengti nacionalinius kovos su vėžiu veiksmų planus, tobulinta pacientų priežiūra).