Gå direkt till innehållet
Public Health

EU för hälsa 2021–2027 – en vision om ett friskare EU

Programmet EU för hälsa antogs som en reaktion på covid-19-pandemin och för att stärka krisberedskapen i EU. Pandemin visade hur sköra de nationella hälsosystemen är. Programmet EU för hälsa bidrar till de långsiktiga hälsoutmaningarna genom att bygga starkare, mer resilienta och mer tillgängliga hälso- och sjukvårdssystem.

Hälsa är en investering. Med en budget på 5,3 miljarder euro under perioden 2021–2027 utgör EU för hälsa är ett ekonomiskt bistånd utan motstycke på hälsoområdet. EU för hälsa ger ett tydligt budskap om att EU prioriterar folkhälsan. Programmet är ett av de främsta instrumenten för att bana väg för en europeisk hälsounion.

EU för hälsa inrättades genom förordning (EU) 2021/522. Programmet ger ett EU-mervärde och kompletterar medlemsländernas politik för att nå de fyra allmänna målen som speglar ambitionerna i programmet och de tio särskilda målen som speglar insatsområdena:

 • Förbättra och främja hälsan
  • Hälsofrämjande åtgärder och förebyggande av sjukdomar, särskilt cancer
  • Hälsoinitiativ och samarbete på det internationella planet
 • Skydda människor
  • Förebyggande åtgärder, beredskap och insatser mot internationella hälsohot
  • Komplettering av nationell lagerhållning av krisnödvändiga produkter
  • Inrättande av en reserv av hälso- och sjukvårdspersonal och stödpersonal
 • Tillgång till läkemedel, medicintekniska produkter och krisnödvändiga produkter
  • Säkerställande av att dessa produkter är tillgängliga till ett överkomligt pris
 • Stärka hälso- och sjukvårdssystemen
  • Bättre hälsodata, digitala verktyg och tjänster och digitalisering av hälso- och sjukvården
  • Bättre tillgång till hälso- och sjukvård
  • Utveckling och genomförande av EU:s hälsoskyddslagstiftning och evidensbaserat beslutsfattande
  • Integrerat arbete mellan ländernas hälso- och sjukvård

Målen i programmet EU för hälsa

EU för hälsa och den europeiska hälsounionen

EU för hälsa ska bana väg för en europeisk hälsounion genom att investera i följande brådskande prioriteringar:

Andra områden ska också främjas, t.ex. digitaliseringen av hälso- och sjukvården, insatser för att minska antalet antibiotikaresistenta infektioner och en ökad vaccinationstäckning.

EU vill dessutom bredda framgångsrika initiativ som de europeiska referensnätverken om sällsynta sjukdomar och fortsätta att driva det internationella samarbetet om globala folkhälsohot och utmaningar.

Arbetsprogram

EU för hälsa genomförs genom årliga arbetsprogram som stöder olika insatser som samlats i fyra grupper, med cancer som ett övergripande ämne.

 • Krisberedskap
 • Hälsofrämjande åtgärder och förebyggande av sjukdomar
 • Hälso- och sjukvårdssystem och vårdpersonalen
 • Digitalisering

Programmet ska ge finansiering till stödberättigade enheter, hälsoorganisationer och icke-statliga organisationer från EU-länderna och länder utanför EU som är associerade till programmet.

Aktörer som berörs

Ett riktat samråd genomfördes med berörda parter 30 mars–22 maj 2023. En konferens för berörda parter anordnades den 9 juni 2023. Resultatet blev följande dokument:

Det krävs många olika aktörer för att förverkliga EU för hälsa:

 • EU-länderna rådfrågas om programmets prioriteringar och strategiska riktlinjer och arbetar tillsammans med kommissionen i styrgruppen för EU för hälsa för att se till att programmet är förenligt med och kompletterar nationell hälso- och sjukvårdspolitik. Länderna framför också synpunkter på det årliga arbetsprogrammet inom kommittén för programmet EU för hälsa.
 • Länder utanför EU som är associerade till programmet EU för hälsa deltar i samrådet och är observatörer i styrgruppen och kommittén för programmet EU för hälsa. De har samma rätt till stöd som EU-länderna.
 • De berörda parterna omfattar bland andra företrädare för civilsamhället och patientorganisationer, forskare och organisationer för vårdpersonal. De lämnar synpunkter på prioriteringar och strategiska riktlinjer och på vilka behov som behöver tas upp i det årliga arbetsprogrammet.
 • Europaparlamentet ska informeras om hur det förberedande arbetet fortskrider och om resultatet av den utåtriktade verksamheten gentemot berörda parter.
 • EU-kommissionen förbereder, antar och genomför de årliga arbetsprogrammen och övervakar och rapporterar om framstegen med att nå programmets mål. Kommissionen får också inhämta synpunkter från berörda decentraliserade byråer och oberoende hälsoexperter i tekniska eller vetenskapliga frågor som är relevanta för programmet.
 • Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (Hadea) genomför programmet.

Länder utanför EU som är associerade till programmet

Island, Moldavien, Norge och Ukraina är associerade till programmet EU för hälsa.

Eftaländerna Norges och Islands associering till och deltagande i programmet EU för hälsa styrs av protokoll 31 om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EGT L 1, 3.1.1994, s. 3).

EU-kommissionen har undertecknat ett associeringsavtal med Ukraina, Moldavien och Montenegro som kommer att ge länderna tillgång till EU-finansiering.

Bidrag och upphandling

Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (Hadea) ansvarar för EU för hälsas finansieringsmöjligheter. Besök därför ofta Hadeas sidor med ansökningsomgångar och upphandlingar.

Synergier och komplementaritet med andra fonder

Hälsofrågor är till sin natur ämnesöverskridande. EU för hälsa samverkar med flera av EU:s andra program, strategier, instrument och åtgärder:

Mer information

Tidigare program

Sedan 2003 har EU:s folkhälsoprogram bidragit till kunskap och evidens som använts för ett välgrundat beslutsfattande och forskningssatsningar. Det gäller bland annat bästa praxis, verktyg och metoder som gynnade både den offentliga vården och allmänheten direkt (t.ex. bättre diagnostiska tester, stöd till EU-ländernas nationella handlingsplaner mot cancer och bättre vård för patienterna).