Skip to main content
Public Health

„EL tervise heaks“ 2021–2027 – nägemus tervemast Euroopa Liidust

Programm „EL tervise heaks“ on ELi ulatuslik kava COVID-19 puhangu vastu võitlemiseks. COVID-19 pandeemial on olnud ülisuur mõju patsientidele, meditsiini- ja tervishoiutöötajatele ning tervishoiusüsteemidele Euroopas. Uue programmiga „EL tervise heaks“ nähakse ette, et lisaks kriisile reageerimisele tuleks tegeleda ka tervishoiusüsteemide vastupanuvõime suurendamisega.

Määrusega (EL) 2021/522 loodud programmi „EL tervise heaks“ raames rahastatakse ELi riikide või programmiga ühinenud kolmandate riikide rahastamiskõlblikke üksusi, tervishoiuorganisatsioone ja vabaühendusi.

Tegevusvaldkonnad

EL investeerib 5,3 miljardit eurot jooksevhindades ELi lisaväärtusega meetmetesse, et täiendada ELi liikmesriikide poliitikat ja saavutada üks või mitu programmi „EL tervise heaks“ eesmärki:

eu4health-1.png

Programmi nelja üldeesmärgi alla kuuluvad kümme erieesmärki on järgmised:

 1. parandada ja tugevdada ELis inimeste tervist;
  • ennetada haigusi ja edendada tervislikke eluviise;
  • osaleda rahvusvahelistes tervishoiualgatustes ja koostöös;
 2. tegeleda piiriüleste terviseohtudega;
  • ennetada piiriüleseid terviseohtusid, olla nendeks valmis ja neile reageerida;
  • täiendada kriisi korral esmatähtsate toodete varusid liikmesriikides;
  • luua meditsiinitöötajate, tervishoiutöötajate ja abipersonali reserv;
 3. parandada ravimite, meditsiiniseadmete ja kriisi korral oluliste toodete kvaliteeti;
  • teha ravimid, meditsiiniseadmed ja kriisi korral olulised tooted kättesaadavaks ja taskukohaseks;
 4. tugevdada tervishoiusüsteeme, nende vastupanuvõimet ja ressursitõhusust;
  • toetada terviseandmeid, digivahendeid ja -teenuseid ning tervishoiu digiüleminekut;
  • parandada juurepääsu tervishoiuteenustele;
  • töötada välja ELi tervishoiualased õigusaktid, neid rakendada ja teha tõenduspõhiseid otsuseid;
  • tagada riiklike tervishoiusüsteemide integreeritud toimimine.

Programm „EL tervise heaks“ sillutab teed Euroopa terviseliidule, investeerides pakilistesse tervishoiualastesse prioriteetidesse:

Edendatakse ka muid valdkondi, nagu tervishoiusüsteemide digiüleminek, antimikroobikumiresistentsete nakkuste arvu vähendamine ja vaktsineerimise määra suurendamine.

EL laiendab edukaid algatusi, nagu harvikhaiguste Euroopa tugivõrgustikud, ja jätkab rahvusvahelist koostööd, et leida lahendused ülemaailmsetele terviseohtudele ja -probleemidele.

Osalejad

Programmi „EL tervise heaks“ elluviimiseks on vaja palju osalejaid:

 • ELi liikmesriikidega konsulteeritakse programmi prioriteetide ja strateegiliste suuniste osas ning nad teevad programmi „EL tervise heaks“ juhtrühmas komisjoniga koostööd, et tagada kooskõla ja vastastikune täiendavus riikliku tervishoiupoliitikaga. Liikmesriigid esitavad enne iga-aastaste tööprogrammide vastuvõtmist programmi „EL tervise heaks“ komiteele oma arvamuse.
 • Sidusrühmad, sealhulgas kodanikuühiskonna ja patsientide ühenduste, akadeemiliste ringkondade ning tervishoiutöötajate organisatsioonide esindajad aitavad kindlaks määrata prioriteedid ja strateegilised suunised ning välja selgitada vajadused, mida tuleb täita iga-aastase tööprogrammi kaudu.
 • Euroopa Parlamenti hoitakse kursis sellega, kuidas edeneb sidusrühmadega tehtav ettevalmistustöö ja teavitustegevus.
 • Euroopa Komisjon valmistab ette, võtab vastu ja rakendab iga-aastaseid tööprogramme, jälgib programmi eesmärkide täitmisel tehtud edusamme ning annab nende kohta aru. Lisaks võib komisjon küsida terviseprogrammi rakendamise seisukohast olulistes tehnilistes või teaduslikes küsimustes asjaomaste detsentraliseeritud asutuste ja sõltumatute tervishoiuekspertide seisukohti.
 • Programmi rakendab Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusamet (HaDEA).

Tööprogramm

Programmi „EL tervise heaks“ rakendatakse iga-aastaste tööprogrammide kaudu. 2022. aasta tööprogramm on vastu võetud. Meetmed hõlmavad nelja tegevussuunda: haiguste ennetamine, kriisiks valmisolek, tervishoiusüsteemid ja digivaldkond, pöörates kõigis valdkondades erilist tähelepanu vähktõvele.

Rahastamine ja hanked

Rahastamisvõimalused programmi „EL tervise heaks“ raames on avaldanud Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusamet (HaDEA). Konkursikutsed ja pakkumiskutsed leiate HaDEA veebilehtedelt.

Koostoime ja vastastikune täiendavus muude fondidega

Terviseprobleemid on oma olemuselt valdkondadevahelised. Programmi „EL tervise heaks“ rakendamist toetavad muud liidu programmid, poliitikavaldkonnad, vahendid ja meetmed:

Lisateave

Eelmised terviseprogrammid

ELi terviseprogrammid on alates 2003. aastast aidanud koguda teadmisi ja tõendeid, mis on aluseks teadlikule poliitikakujundamisele ja edasistele uuringutele. Programmid hõlmavad häid tavasid, vahendeid ja meetodeid, mis on kasulikud nii rahvatervise kui ka kodanike jaoks (näiteks diagnostiliste testide parandamine, ELi liikmesriikide toetamine vähktõve vastase riikliku tegevuskava koostamisel, patsiendihoolduse parandamine).