Prejsť na hlavný obsah
Public Health

Program EU4Health 2021 – 2027: vízia zdravšej Európskej únie

Program EU4Health bol prijatý v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 s cieľom posilniť pripravenosť na krízy v EÚ. Pandémia poukázala na krehkosť vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti. Program EU4Health prispeje k riešeniu dlhodobých výziev v oblasti zdravia budovaním silnejších, odolnejších a prístupnejších systémov zdravotnej starostlivosti.

Zdravie je investícia a program EU4Health, ktorý disponuje na obdobie 2021 – 2027 rozpočtom vo výške 5,3 miliardy EUR, predstavuje bezprecedentnú finančnú podporu EÚ v oblasti zdravia. Program EU4Health je jasným dôkazom toho, že verejné zdravie je pre EÚ prioritou, a je jedným z hlavných nástrojov na vytvorenie európskej zdravotnej únie.

Program EU4Health, ktorý bol zriadený nariadením (EÚ) 2021/522, prináša pridanú hodnotu EÚ a dopĺňa politiky členských štátov zamerané na dosiahnutie štyroch všeobecných cieľov programu a desať špecifických cieľov, ktoré predstavujú oblasti intervencie:

 • Zlepšenie a podpora zdravia v Únii
  • podpora zdravia a prevencia chorôb najmä rakoviny
  • medzinárodné iniciatívy a kampane v oblasti zdravia a spolupráca
 • Ochrana zdravia ľudí
  • prevencia, pripravenosť a reakcia na cezhraničné ohrozenia zdravia
  • doplnenie vnútroštátnych zásob základných produktov potrebných v čase krízy
  • vytvorenie rezervy lekárskeho, zdravotníckeho a pomocného personálu
 • Zlepšenie kvality liekov, zdravotníckych pomôcok a výrobkov potrebných v čase krízy
  • zabezpečenie prístupnosti, dostupnosti a cenovej dostupnosti týchto výrobkov
 • Posilnenie zdravotníckych systémov
  • zlepšenie údajov o zdraví, digitálnych nástrojov a služieb, ako aj digitálnej transformácie zdravotnej starostlivosti
  • lepší prístup k zdravotnej starostlivosti
  • vypracovanie a vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti zdravia a prijímanie rozhodnutí založených na dôkazoch
  • integrovaná spolupráca medzi vnútroštátnymi systémami zdravotnej starostlivosti

Ciele programu EU4Health

Program EU4Health a európska zdravotná únia

Program EU4Health pripraví pôdu pre vytvorenie európskej zdravotnej únie, a to investovaním do naliehavých priorít v oblasti zdravia:

Úsilie zintenzívnime aj v ďalších oblastiach, ako napríklad digitalizácia zdravotníckych systémov, znižovanie počtu infekcií rezistentných voči antimikrobiálnym látkam a zvyšovanie miery zaočkovanosti.

EÚ rozšíri úspešné iniciatívy, ako sú európske referenčné siete pre zriedkavé choroby, a bude pokračovať v medzinárodnej spolupráci v oblasti globálnych hrozieb a výziev v oblasti zdravia.

Pracovné programy

Program EU4Health sa vykonáva prostredníctvom ročných pracovných programov, z ktorých sa podporuje široká škála opatrení. Tieto opatrenia sú zoskupené do štyroch zastrešujúcich oblastí s prierezovým zameraním na rakovinu.

 • Pripravenosť na krízu
 • Podpora zdravia a prevencia chorôb
 • Systémy zdravotnej starostlivosti a zdravotnícky personál
 • Digitalizácia

Z programu sa poskytujú finančné prostriedky oprávneným subjektom, zdravotníckym organizáciám a mimovládnym organizáciám z krajín EÚ alebo krajín mimo EÚ pridružených k programu.

Zainteresované subjekty

V období od 30. 3. 2023 do 22. 5. 2023 sa uskutočnila cielená konzultácia so zainteresovanými stranami. Dňa 9. 6. 2023 sa uskutočnilo podujatie pre zainteresované strany. V nadväznosti na to boli vypracované tieto dokumenty:

Realizácia programu EU4Health si vyžaduje mnoho aktérov:

 • Krajiny EÚ sa zúčastňujú na konzultáciách o prioritách a strategickom smerovaní programu a spolupracujú s Komisiou v rámci riadiacej skupiny EU4Health s cieľom zabezpečiť súlad a komplementárnosť s vnútroštátnymi politikami v oblasti zdravia. Pred prijatím ročných pracovných programov poskytujú svoje stanovisko vo výbore programu EU4Health.
 • Tretie krajiny pridružené k programu EU4Health sa zúčastňujú na konzultačnom procese a sledujú prácu riadiacej skupiny a výboru pre program EU4Health. Finančné prostriedky využívajú rovnako ako ktorákoľvek iná krajina EÚ.
 • Zainteresované strany vrátane zástupcov občianskej spoločnosti a združení pacientov, akademikov a organizácií zdravotníckych pracovníkov poskytujú informácie o prioritách a strategických smerovaniach a o potrebách, ktoré sa majú riešiť prostredníctvom ročného pracovného programu.
 • Európsky parlament je informovaný o pokroku v prípravných prácach a podporných činnostiach so zainteresovanými stranami.
 • Európska komisia pripravuje, prijíma a vykonáva ročné pracovné programy a monitoruje pokrok v plnení cieľov programu a podáva o ňom správy. Môže taktiež kedykoľvek požiadať príslušné decentralizované agentúry a nezávislých odborníkov v oblasti zdravia o názor na technické alebo vedecké otázky, ktoré sú dôležité z hľadiska vykonávania programu.
 • Program vykonáva Výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu (HaDEA).

Pridružené krajiny mimo EÚ

K programu EU4Health sú pridružené Nórsko, Island, Ukrajina a Moldavsko.

Pridruženie a účasť Nórska a Islandu (krajiny EZVO) k programu EU4Health sa riadi protokolom 31 o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd Dohody o Európskom hospodárskom priestore (Ú. v. ES L 1, 3.1.1994, s. 3).

Európska komisia podpísala dohodu o pridružení s ukrajinskýmimoldavskými a čiernohorskými orgánmi, na základe ktorej získajú všetky tieto krajiny prístup k finančným prostriedkom EÚ.

Financovanie a verejné súťaže

Možnosti financovania v rámci programu EU4Health uverejňuje Európska výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu (HaDEA). Stránky tejto agentúry venované výzvam na predkladanie návrhov a výzvam na predkladanie ponúk by ste mali sledovať pravidelne.

Synergia a komplementárnosť s inými fondmi

Výzvy v oblasti zdravia majú prierezový charakter. Program EU4Health spolupracuje s ostatnými programami, politikami, nástrojmi a činnosťami Únie, akými sú napríklad:

Ďalšie informácie

Predchádzajúce programy v oblasti zdravia

Od roku 2003 sa vďaka programom EÚ v oblasti zdravia získali poznatky a vedecké dôkazy ako základ pre informovanú tvorbu politiky a ďalší výskum. Patria sem osvedčené postupy, nástroje a metodiky, ktoré boli prospešné pre sektor verejného zdravia, ako aj pre občanov (napr. zlepšenie diagnostických testov, podpora krajín EÚ pri príprave národných akčných plánov na boj proti rakovine, zlepšenie starostlivosti o pacientov).

Latest updates