Skip to main content
Public Health

Kampen mot cancer är en av EU-kommissionens folkhälsoprioriteringar. I sina politiska riktlinjer aviserade kommissionsordförande Ursula von der Leyen en ”europeisk plan för cancerbekämpning, för att hjälpa medlemsstaterna att förbättra kontroll och vård av cancer”. Syftet är att minska cancerpatienternas lidande och se till att EU tar täten i kampen mot sjukdomen.

EU:s åtgärder mot cancer

I uppdragsbeskrivningen till hälsokommissionär Stella Kyriakides uppmanas hon att lägga fram en plan för att stödja EU-ländernas arbete med att förebygga och behandla cancer.

EU:s plan mot cancer, som lades fram i februari 2021, är unionens svar på växande utmaningar och utvecklingen inom cancervården och är ett politiskt åtagande att göra allt man kan för att bekämpa cancer. Planen bygger på tio flaggskeppsinitiativ och flera kompletterande åtgärder. Den ingår i kommissionens förslag till en stark europeisk hälsounion som har som mål att EU ska bli säkrare, bättre förberett och mer resilient.

EU:s plan mot cancer stöder medlemsländernas arbete med att förebygga cancer och se till att cancerpatienter, canceröverlevare, deras familjer och vårdpersonalen har en hög livskvalitet. Planen är uppbyggd kring ett antal områden där EU kan tillföra ett mervärde:

  • Förebyggande åtgärder
  • Tidig upptäckt
  • Diagnos och behandling
  • Livskvalitet för cancerpatienter och canceröverlevare

Planen mot cancer har koppling till kommissionens andra prioriteringar, främst EU:s läkemedelsstrategi, Från jord till bord-strategin och det europeiska hälsodataområdet, som planeras till 2025. Cancer är ett av de föreslagna uppdragen för EU:s forskning och innovationsprogram och en del av Horisont Europa från 2021.

Inom styrgruppen för främjande av hälsa, förebyggande av sjukdomar och hantering av icke-överförbara sjukdomar har man bildat en undergrupp för cancerfrågor där ordförandeskapet delas med generaldirektoratet för forskning och innovation. Undergruppens mandat har godkänts av styrgruppen och programkommittén för Horisont Europa.

Programmet EU för hälsa (2021–2027) ska ge ekonomiskt och tekniskt stöd till medlemsländerna och bidra till satsningarna på att stärka hälso- och sjukvården.

Cancer är ett allvarligt folkhälsoproblem och i enlighet med artikel 168 i EUF-fördraget har EU befogenhet att stödja, samordna eller komplettera medlemsländernas åtgärder för att skydda och förbättra människors hälsa.

Sedan 1985 har kommissionen arbetat för att bekämpa cancer tillsammans med medlemsländerna och civilsamhället, i nära samarbete med WHO, det gemensamma forskningscentrumet och det internationella centrumet för cancerforskning.

Cancer – en gemensam strategi

Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i EU-länderna efter hjärt- och kärlsjukdomar. Varje år får 2,6 miljoner personer en cancerdiagnos i EU och 1,2 miljoner avlider av en cancersjukdom.

Med tanke på att en fjärdedel av alla cancerfall diagnostiseras i EU medan bara 10 % av världens befolkning bor här, är det uppenbart att cancer är ett allvarligt hot mot vårt samhälle. Totalt sett kostar cancer samhället i EU 100 miljarder euro varje år.

Rönen visar att 40 % av cancerfallen kan förebyggas om vi använder den kunskap vi har. Men bara 3 % av hälso- och sjukvårdsbudgetarna används för närvarande till hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder. Det finns alltså mycket att göra på det förebyggande området.

Förebyggande åtgärder mot cancer och insatser för en hälsosammare livsstil sammanfaller också med åtgärder mot fetma och andra folksjukdomar som diabetes, eftersom många riskfaktorer är desamma.

Enligt rapporterna om hälsotillståndet i EU är cancer en av de viktigaste orsakerna till förtida dödsfall i EU. Cancer påverkar inte bara enskilda personers hälsa utan har också stora sociala och ekonomiska effekter.

Sjukdomen tynger ländernas hälso- och sjukvård och de sociala trygghetssystemen och statsbudgetarna och påverkar produktiviteten och den ekonomiska tillväxten. Vi behöver därför mer resilienta hälso- och sjukvårdssystem. Framför allt måste medlemsländerna få hjälp att fatta evidensbaserade beslut och se till att alla i EU har likvärdig tillgång till förebyggande åtgärder, diagnos, behandling och eftervård av hög kvalitet.

Flera tidigare initiativ har banat väg för en gemensam EU-strategi mot cancer. Nedan finns länkar till dokument som ligger till grund för EU:s insatser och kompletterande EU-åtgärder som ska hjälpa EU-länderna och andra intresserade parter att vända på utvecklingen.

Riktlinjer och policydokument

Initiativ mot cancer

Kommissionens gemensamma forskningscentrum samordnar flera initiativ mot cancer:

Folkhälsoprogrammet bidrar till finansieringen av de europeiska referensnätverken om cancer och flera gemensamma insatser:

Läs mer

To support countries in reaching the health targets of the Sustainable Development Goals, the Commission has established a Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases (“the Steering Group”).

The Steering Group provides advice and expertise to the Commission on developing and implementing activities in the field of health promotion, disease prevention and the management of non-communicable diseases. It also fosters exchanges of relevant experience, policies and practices between the Member States.

Steering Group activities

The activities of the Steering Group are intended to facilitate the implementation of evidence-based best practices by EU countries, in order to ensure that the most up-to-date findings and knowledge are being put into practice.

The Steering Group advises the Commission in the selection of best practices and in making better use of research results to support their transfer and scaling up at the national and European level. The EU Health Programme or other financial instruments of the EU support the implementation and transfer of best practices.

As part of the process, the Commission presents to the Steering Group tested policies and approaches selected according to national and EU priorities and based on agreed-upon criteria. EU countries indicate which of these they are interested in implementing or scaling-up. The Commission launches open calls for best practices according to priorities of the SGPP. The calls can be accessed on the Best Practice Portal. The Commission then identifies the best ways to support the implementation of these policies, using all available instruments at the Commission's disposal.

The Commission may also set up sub-groups for the purpose of examining specific questions. These groups operate for a limited period of time, and on the basis of agreed mandates. They report to the Steering Group.

The Commission Decision setting up a Commission expert group "Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases” provides additional information on its role and its areas of work. The Steering Group is chaired by the Commission and the members are representatives of the Member States.

Implementation of best practices

Nutrition and Physical Activity:

Rare Diseases:

Mental Health:

Cancer:

  • EU Colorectal Cancer Screening - Implementation of guidelines within the screening programmes in Italy, Slovakia and Romania (technical support instrument)
    Related information : Health and long-term care (europa.eu)

Integrated Care:

Policy implementation

Work has been carried out in a number of areas, in particular on:

The Steering Group has already selected an initial set of policy interventions that will be implemented by multiple EU countries, and is selecting the next priority areas for the implementation of best practices. Its activities will also be linked to the ongoing work of the WHO and the OECD.

Interested parties in the field can actively participate in discussions via the Health Policy Platform, in particular the Non-Communicable Diseases Network.

Resources

The Steering Group's work will be supported by online resources on health promotion and the prevention and management of non-communicable diseases, such as: