Gå direkt till innehållet
Public Health
Europe’s Beating Cancer Plan

EU:s cancerplan genomförs via dussintals projekt som finansieras av EU för hälsa

Kampen mot cancer är en av EU-kommissionens folkhälsoprioriteringar. I sina politiska riktlinjer aviserade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen en ”europeisk plan för cancerbekämpning, för att hjälpa medlemsländerna att förbättra kontroll och vård av cancer”. Syftet är att minska cancerpatienternas lidande och se till att EU tar täten i kampen mot sjukdomen. 

EU:s plan mot cancer

I uppdragsbeskrivningen till hälsokommissionär Stella Kyriakides uppmanas hon att lägga fram en plan för att stödja EU-ländernas arbete med att förebygga och behandla cancer. 

EU:s plan mot cancer, som lades fram i februari 2021, är unionens svar på växande utmaningar och utvecklingen inom cancervården och är ett politiskt åtagande att göra allt man kan för att bekämpa cancer.

Planen bygger på tio flaggskeppsinitiativ och flera kompletterande åtgärder. Den ingår i kommissionens förslag till en stark europeisk hälsounion som har som mål att EU ska bli säkrare, bättre förberett och mer resilient.

EU:s plan mot cancer stöder medlemsländernas arbete med att förebygga cancer och se till att cancerpatienter, canceröverlevare, deras familjer och vårdpersonalen har en hög livskvalitet. Planen är uppbyggd kring ett antal områden där EU kan tillföra ett mervärde:

  • Förebyggande åtgärder
  • Tidig upptäckt
  • Diagnos och behandling
  • Livskvalitet för cancerpatienter och canceröverlevare

Flaggskepsinitiativ

Planen mot cancer har koppling till kommissionens andra prioriteringar, främst EU:s läkemedelsstrategi, Från jord till bord-strategin och det europeiska hälsodataområdet. Cancer är ett av uppdragen för EU:s forskning och innovation och en del av Horisont Europa.

Inom expertgruppen för folkhälsa har man bildat en undergrupp för cancerfrågor där ordförandeskapet delas med generaldirektoratet för forskning och innovation.

Programmet EU för hälsa (2021–2027) ska ge ekonomiskt och tekniskt stöd till medlemsländerna och bidra till satsningarna för att stärka hälso- och sjukvården.

Cancer: data och statistik

Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i EU-länderna efter hjärt- och kärlsjukdomar. Varje år får 2,6 miljoner personer en cancerdiagnos i EU och 1,2 miljoner avlider av en cancersjukdom.

Med tanke på att en fjärdedel av alla cancerfall diagnostiseras i EU medan bara 10 % av världens befolkning bor här, är det uppenbart att cancer är ett allvarligt hot mot vårt samhälle. Totalt sett kostar cancer samhället i EU 100 miljarder euro varje år.

Enligt rapporterna om hälsotillståndet i EU är cancer en av de viktigaste orsakerna till förtida dödsfall i EU. Cancer påverkar inte bara enskilda personers hälsa utan har också stora sociala och ekonomiska effekter.

Sjukdomen tynger ländernas hälso- och sjukvård och de sociala trygghetssystemen och statsbudgetarna och påverkar produktiviteten och den ekonomiska tillväxten. Vi behöver därför mer resilienta hälso- och sjukvårdssystem. Framför allt måste medlemsländerna få hjälp att fatta evidensbaserade beslut och se till att alla i EU har likvärdig tillgång till förebyggande åtgärder, diagnos, behandling och eftervård av hög kvalitet.

Rönen visar att 40 % av cancerfallen kan förebyggas om vi använder den kunskap vi har. Men bara 3 % av hälso- och sjukvårdsbudgetarna används för närvarande till hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder. Det finns alltså mycket att göra på det förebyggande området.

Förebyggande åtgärder mot cancer sammanfaller också med åtgärder mot fetma och andra folksjukdomar som diabetes, eftersom många riskfaktorer är desamma.

Politisk ram

EU-initiativ mot cancer

Cancer är ett allvarligt folkhälsoproblem och i enlighet med artikel 168 i EUF-fördraget har EU därför befogenhet att stödja, samordna eller komplettera medlemsländernas åtgärder för att skydda och förbättra människors hälsa.

Sedan 1985 har kommissionen arbetat för att bekämpa cancer tillsammans med medlemsländerna och civilsamhället, i nära samarbete med WHO, det gemensamma forskningscentrumet och det internationella centrumet för cancerforskning.

Kommissionens gemensamma forskningscentrum samordnar flera initiativ mot cancer:

Folkhälsoprogrammet bidrar till finansieringen av de europeiska referensnätverken om cancer och flera gemensamma insatser:

Läs mer