Skip to main content
Public Health

EU:s läkemedelsstrategi

EU:s läkemedelsstrategi (läsvänlig version) från den 25 november 2020 ska bidra till ett framtidssäkrat regelverk, främja forskning och utveckling av nya läkemedel som verkligen når de patienter som behöver dem och se till att marknaden fungerar bättre. Strategin ska avhjälpa de brister som blivit tydliga under coronapandemin och skapa ett kriståligt läkemedelssystem.

Strategin omfattar både lagstiftning och andra åtgärder på fyra områden:

  • Garantera att patienterna får tillgång till läkemedel till rimliga priser och tillgodose behovet av nya läkemedel, t.ex. när det gäller antibiotikaresistens och sällsynta sjukdomar.
  • Stödja den europeiska läkemedelsbranschens konkurrenskraft, innovation och hållbarhet och utvecklingen av säkra, effektiva och miljövänligare läkemedel av hög kvalitet.
  • Förbättra mekanismerna för krisberedskap och krishantering, arbeta för diversifierade och säkra leveranskedjor och förebygga brist på läkemedel.
  • Ge EU en stark röst i världen genom att främja höga kvalitets-, effektivitets- och säkerhetsstandarder.

Initiativet ligger i linje med EU:s nya industristrategi och prioriteringarna i den gröna given, cancerplanen och den digitala strategin.

Utmaningar för läkemedelsbranschen

Människor i EU vill kunna få säkra och moderna behandlingar som de har råd med, bland annat läkemedel för att diagnostisera, behandla och förebygga sjukdomar. EU:s läkemedelsbransch bidrar i hög grad till EU:s ekonomi genom att investera i innovation och erbjuda jobb som kräver hög kompetens.

Digitalisering och innovation i användningen av data från verkliga livet öppnar nya möjligheter för hur läkemedel kan utvecklas och användas. Innovativa behandlingsmetoder når dock inte ut till alla patienter i EU lika snabbt och det kan råda brist på läkemedel. Coronapandemin har lärt oss hur viktigt det är med ett kriståligt system så att vi alltid har tillgång till läkemedel, oavsett vad som händer.

Befolkningen blir dessutom allt äldre och EU står inför en ökande sjukdomsbörda och nya folkhälsohot som covid-19. Samtidigt har hälso- och sjukvården och patienterna svårt att klara kostnaderna för läkemedel. Vi blir också alltmer beroende av länder utanför EU för import av läkemedel och verksamma ämnen. Andra frågor som antibiotikaresistens och läkemedlens miljöpåverkan måste också lösas.

Strategin är ett policyverktyg för att ta itu med dessa viktiga utmaningar och anpassa EU:s läkemedelssystem de kommande åren.

Vad händer nu?

Meddelandet om en läkemedelsstrategi för EU innehåller en rad åtgärder som ska genomföras under flera år. Arbetet har redan kommit långt när det gäller översynen av lagstiftningen om läkemedel mot sällsynta sjukdomar och läkemedel för barn. Under 2022 ska kommissionen se över den allmänna läkemedelslagstiftningen. Den 30 mars 2021 publicerades en färdplan för översynen,

Vi kommer snart att lägga ut mer information om det kommande arbetet.

Samråd och möten

Sedan färdplanen för strategin publicerades i juni 2020 har kommissionen hållit en rad samråd och möten för att inhämta synpunkter.

Kommissionen har tagit hänsyn till intressenternas och allmänhetens synpunkter och har samarbetat med EU-ländernas myndigheter genom sina rådgivande kommittéer.

Ytterligare samråd planeras under genomförandefasen.

Samråd inför översynen av läkemedelslagstiftningen:

  • Samrådsstrategi
  • Webbsamråd: 28 september–21 december 2021 (finns just nu bara på engelska, övriga språkversioner läggs ut senast den 6 oktober 2021)


Samråd inför EU:s läkemedelsstrategi:

Läs mer

Andra länkar