Skip to main content
Public Health

EU för hälsa 2021–2027 – en vision om ett friskare EU

Programmet EU för hälsa är EU:s ambitiösa svar på covid-19-krisen. Pandemin har slagit hårt mot patienterna, vårdpersonalen och hälso- och sjukvården i EU. Med det nya programmet EU för hälsa vill EU gå längre än till bara krisinsatser och stärka vårdens resiliens.

Programmet inrättades genom förordning (EU) 2021/522 och ska ge finansiering till stödberättigade enheter, hälsoorganisationer och icke-statliga organisationer från EU-länderna och länder utanför EU som är associerade till programmet.

Vad gäller programmet?

Med programmet EU för hälsa ska EU investera 5,3 miljarder euro i löpande priser i insatser som kompletterar medlemsländernas folkhälsopolitik och där EU tillför ett mervärde. Insatserna ska bidra till ett eller flera av programmets mål.

eu4health-1.png

EU för hälsa har tio specifika mål som sorterar under de fyra allmänna målen:

 1. Förbättra och främja hälsan i EU
  • Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande åtgärder
  • Hälsoinitiativ och samarbete på det internationella planet
 2. Bekämpa internationella hälsohot
  • Förebyggande åtgärder, beredskap och insatser mot internationella hälsohot
  • Komplettering av nationell lagerhållning av krisnödvändiga produkter
  • Inrättande av en reserv av hälso- och sjukvårdspersonal och stödpersonal
 3. Förbättra läkemedel, medicintekniska produkter och krisnödvändiga produkter
  • Förbättrad tillgång på ekonomiskt överkomliga läkemedel och medicintekniska produkter och krisnödvändiga produkter
 4. Stärka hälso- och sjukvårdssystemen och deras resiliens och resurseffektivitet
  • Bättre hälsodata, digitala verktyg och tjänster och digitalisering av hälso- och sjukvården
  • Bättre tillgång till hälso- och sjukvård
  • Utveckling och genomförande av EU:s hälsoskyddslagstiftning och evidensbaserat beslutsfattande
  • Integrerat arbete mellan ländernas hälso- och sjukvård

EU för hälsa ska bana väg för en europeisk hälsounion genom att investera i följande brådskande prioriteringar:

Andra områden ska också främjas, t.ex. digitaliseringen av hälso- och sjukvården, insatser för att minska antalet antibiotikaresistenta infektioner och en ökad vaccinationstäckning.

EU vill dessutom bredda framgångsrika initiativ som de europeiska referensnätverken om sällsynta sjukdomar och fortsätta att driva det internationella samarbetet om globala folkhälsohot och utmaningar.

Vem deltar?

Det krävs många olika aktörer för att förverkliga EU för hälsa:

 • EU-länderna rådfrågas om programmets prioriteringar och strategiska riktlinjer och arbetar tillsammans med kommissionen i styrgruppen för EU för hälsa för att se till att programmet är förenligt med och kompletterar nationell hälso- och sjukvårdspolitik. Länderna framför också synpunkter på det årliga arbetsprogrammet inom kommittén för programmet EU för hälsa.
 • De berörda parterna omfattar bland andra företrädare för civilsamhället och patientorganisationer, forskare och organisationer för vårdpersonal. De lämnar synpunkter på prioriteringar och strategiska riktlinjer och på vilka behov som behöver tas upp i det årliga arbetsprogrammet.
 • Europaparlamentet ska informeras om hur det förberedande arbetet fortskrider och om resultatet av den utåtriktade verksamheten gentemot berörda parter.
 • EU-kommissionen förbereder, antar och genomför de årliga arbetsprogrammen och övervakar och rapporterar om framstegen med att nå programmets mål. Kommissionen får också inhämta synpunkter från berörda decentraliserade byråer och oberoende hälsoexperter i tekniska eller vetenskapliga frågor som är relevanta för programmet.
 • Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (Hadea) ska genomföra programmet.

Arbetsprogram

EU för hälsa genomförs med hjälp av årliga arbetsprogram. Arbetsprogrammet för 2022 har antagits. Insatserna är uppdelade i fyra grupper: sjukdomsförebyggande åtgärder, krisberedskap, hälso- och sjukvårdssystem och digitalisering med cancer som ett övergripande ämne.

Bidrag och upphandling

Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (Hadea) ansvarar för EU för hälsas finansieringsmöjligheter. Besök därför ofta Hadeas sidor med ansökningsomgångar och upphandlingar.

Synergier och komplementaritet med andra fonder

Hälsofrågor är till sin natur ämnesöverskridande. EU för hälsa samverkar med flera av EU:s andra program, strategier, instrument och åtgärder:

Läs mer

Tidigare program

Sedan 2003 har EU:s folkhälsoprogram bidragit till kunskap och evidens som använts för ett välgrundat beslutsfattande och forskningssatsningar. Det gäller bland annat bästa praxis, verktyg och metoder som gynnade både den offentliga vården och allmänheten direkt (t.ex. bättre diagnostiska tester, stöd till EU-ländernas nationella handlingsplaner mot cancer och bättre vård för patienterna).