Přejít na hlavní obsah
Public Health

Zpravodaj „Zdraví v EU“ č. 232 – Téma

Farmaceutická data z projektu EURIPID usnadňují plánování a přístup k lékům

Helga Festøy, vedoucí oddělení „Safe use“ Norské agentury pro léčivé přípravky, hovoří o aktuální spolupráci v rámci platformy EURIPID, která vnitrostátním orgánům zpřístupňuje informace o léčivech a usnadňuje jim tak kontrolu nad cenami.

Proč platforma EURIPID Collaboration vznikla?

Platofrma EURIPID Collaboration je dobrovolný neziskový podnik především evropských orgánů odpovědných za tvorbu cen a proplácení léčiv. Zahájila činnost v roce 2010 a jejím posláním je zvyšovat transparentnost tvorby cen vzájemným sdílením informací a posilováním spolupráce mezi evropskými orgány, které mají stanovování cen a úhrady na starost. Cílem je usnadňovat evropským pacientům přístup k léčivým přípravkům.

Čím se aktuálně zabýváte a co jste si naplánovali na tento rok?

V rámci úvodního projektu z roku 2010 vznikly internetové stránky a databáze obsahující aktuální informace od účastníků projektu o cenách veškerých proplácených léčiv. V rámci programu pro oblast zdraví dojde k rozšíření databáze EURIPID. Přibydou například informace o objemu prodeje léčiv. Cílem projektu je rovněž posílit spolupráci mezi zúčastněnými stranami z farmaceutického odvětví, dále tak zvýšit transparentnost a usnadnit pacientům přístup k lékům.

Rovněž hodláme zveřejňovat výsledky předchozích projektů v rámci jednotlivých států. Zveřejněny budou pokyny týkající se stanovování vnějších referenčních cen. Budeme pokračovat ve spolupráci a technické pomoci pro uživatele databáze EURIPID a chceme vytvořit novou platformu, která bude sloužit k dialogu s klíčovými zúčastněnými stranami.

Proč je tohle vše zapotřebí?

Každá rozvinutá země s fungujícím systémem veřejného zdravotního pojištění nebo systémem sociálního zabezpečení musí kontrolovat tvorbu cen, aby byly léčivé přípravky pro veřejnost cenově dostupné. Pokud žijete v zemi, kde má na starost cenotvorbu třetí strana, léky jsou hrazeny ze sociálního zabezpečení. Náklady neplatí pacienti ani lékaři, platí je daňoví poplatníci. A ceny je samozřejmě snazší porovnávat, pokud máte k dispozici údaje, o kterých hovoříme. Díky datům z databáze EURIPID jsou země schopny lépe zajišťovat dostupnost léků a sociální zabezpečení, lépe v oblasti zdraví plánovat a pečovat o rozpočet. Databáze je přínosem i pro výzkumné pracovníky, jelikož jim pomáhá identifikovat mezery a nedostatky a hledat řešení.

Kdo všechno se platformy EURIPID účastní?

Do databáze mají přístup odborníci z příslušných vnitrostátních orgánů a z Evropské komise. Pokud žádáte o přístup do databáze EURIPID, musíte být také ochotni sdílet své vlastní údaje. Výzkumníkům se také poskytuje jednorázový přístup. Norsko projekt EURIPID podporuje od jeho počátku. Zatím se připojily příslušné orgány dalších 25 zemí. Domnívám se, že je v zájmu všech, aby ceny léčiv byly spravedlivé a aby související rozhodnutí byla přijímána transparentním způsobem. A lidé si samozřejmě musejí být jisti, že léky, které potřebují, dostanou v místní lékárně a že jim budou proplaceny.

U nás v Norské agentuře pro léčivé přípravky každoročně přehodnotíme ceny přibližně 70 % farmaceutických produktů na trhu. Protože máme vlastní měnu, která může vůči euru značně kolísat, přehodnocování přispívá k udržení cen na přijatelné úrovni, a to oběma směry. A díky údajům, které jsou prostřednictvím databáze EURIPID k dispozici, se toto přehodnocení provádí snáze. Díky tomu všemu mají pacienti jistotu, že seženou svůj lék a že je jeho cena nepřekvapí.

Činnosti na úrovni EU

Nákladově efektivní využívání léčivých přípravků

Evropská komise – Zdraví a bezpečnost potravin

Aktuality

Platforma EURIPID: zahajovací schůze zúčastněných stran (10. dubna 2019)

Díky financování z nového programu EU pro oblast zdraví vznikne v rámci projektu EURIPID nová platforma (EURIPID Collaboration) pro dialog s klíčovými a dalšími zúčastněnými stranami, včetně Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, WHO a členských států EU.

Evropský semestr 2019: Komise zveřejňuje zprávy o jednotlivých zemích

Ve sdělení zveřejněném dne 27. února se konkrétně uvádí, že reformy systému zdravotnictví se zaměřují na větší účinnost, dostupnost a odolnost. Řada členských států usiluje o opětovné zaměření systémů zdravotní péče na prevenci.

Hospodářská soutěž ve farmaceutickém odvětví – nová zpráva Komise

Zpráva přijatá letos v lednu potvrzuje, že farmaceutické odvětví vyžaduje pečlivou kontrolu dodržování právních předpisů regulujících hospodářskou soutěž. Text uvádí i řadu příkladů toho, jak prosazování těchto právních předpisů konkrétně přispívá k tomu, aby pacienti v EU mněli přístup k cenově dostupným a inovativním léčivým přípravkům.

Projekt EURIPID zveřejňuje doporučení k stanovování vnějších referenčních cen (ERP)

Platforma EURIPID Collaboration zveřejnila tyto technické pokyny proto, aby pomohla vnitrostátním orgánům zmírnit případné dopady, které by ERP mohlo mít na přístup pacientů k lékům, nebo aby se jim mohly zcela vyhnout.

Zpráva o stárnutí obyvatelstva (2018): Náklady na zdravotní péči zvyšují i jiné než demografické aspekty – např. ceny zdravotnických technologií

Zpráva dochází k závěru, že významným důvodem zvyšování výdajů na zdravotnictví budou i nedemografické faktory. Text konstatuje, že za hlavní důvod výdajů na zdravotní péči se obecně považují inovace lékařských technologií.

Poznačte si v kalendáři: Tvorba cen a úhrady – 4. konference WHO (23.–24. října 2019)

Konference s názvem „Přístup k lékům jako výzva – Význam politiky cenotvorby a úhrad“ se bude konat ve Vídni a pořádá ji Spolupracující centrum WHO pro cenotvorbu a úhradu léčiv.

Projekty v rámci programu EU pro oblast zdraví

Evropský program pro oblast zdraví financuje úsilí OECD zaměřené na udržitelný přístup k léčivým přípravkům

S finanční podporou z programu EU pro oblast zdraví OECD realizuje několik projektů ke konkrétnějšímu určení způsobů, jak zefektivnit výdaje na léčivé přípravky a jak se lépe připravit na změny na trhu.

Další zajímavé odkazy

Směrnice o transparentnosti

EU vytvořila společný procesní rámec přijetím směrnice o transparentnosti, která má zajistit, aby vnitrostátní rozhodnutí o tvorbě cen a úhradách byla přijímána transparentním způsobem a nenarušovala fungování vnitřního trhu.

Stanovisko k inovativním platebním modelům nákladných inovativních léků

Toto stanovisko vypracoval nezávislý odborný panel pro účinné způsoby investování do zdraví.