Pereiti prie pagrindinio turinio
Public Health

Portalo „Sveikata ES“ informacinis biuletenis Nr. 232. Dėmesio centre

Net neabejokite: EURIPID farmaciniai duomenys supaprastina sveikatos priežiūros planavimą ir didina galimybes įsigyti vaistų.

Helga Festøy, Norvegijos vaistų agentūros Saugaus vartojimo skyriaus vadovė pasakoja apie EURIPID bendradarbiavimo grupės naujovę, padedančią nacionalinėms kompetentingoms institucijoms lengviau gauti informacijos apie vaistus ir lengviau kontroliuoti išlaidas.

Kas yra EURIPID bendradarbiavimo grupė?

EURIPID bendradarbiavimo grupė yra savanoriškas ne pelno projektas, kuriame daugiausia dalyvauja už vaistų kainodarą ir kompensavimą atsakingos Europos valdžios institucijos. Savo veiklą ji pradėjo 2010 m., siekiant didinti kainodaros skaidrumą keičiantis informacija ir stiprinti Europos kainodaros ir kompensavimo institucijų bendradarbiavimą, kad būtų pagerinta Europos pacientų prieiga prie vaistų.

Kas naujo ir kokie planai šių metų planai?

2010 m. pirminis projektas paskatino sukurti svetainę ir duomenų bazę, kurioje pateikiama naujausia informacija apie visų dalyvių kompensuojamų vaistų kainas. Pagal Sveikatos programą bus toliau tobulinama EURIPID duomenų bazė, pavyzdžiui, bus pateikiama informacija apie vaistų pardavimo apimtį. Projektu taip pat siekiama stiprinti farmacijos sektoriaus suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą, kad būtų padidintas skaidrumas ir pagerėtų pacientų galimybės įsigyti vaistų.

Taip pat planuojame informuoti apie ankstesnių projektų rezultatus nacionalinėje aplinkoje. Bus išplatintas Gairių dokumentas dėl išorinės referencinės kainos. Toliau bendradarbiausime su EURIPID naudotojais ir teiksime jiems techninę pagalbą; bus sukurta nauja dialogo su pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais platforma.

Kodėl to reikia?

Bet kuri išsivysčiusi šalis, kurioje veikia valstybinio sveikatos draudimo sistema ar socialinės apsaugos sistema, turi kontroliuoti kainas, kad vaistai būtų prieinami visuomenei ir kad pacientai jų galėtų įsigyti. Šalyse, kuriose išlaidas padengia trečioji šalis, už vaistus kompensuoja socialinis draudimas. Taigi moka ne pacientai ir gydytojai, o mokesčių mokėtojai. Žinoma, turint reikiamus duomenis palyginti kainas yra daug paprasčiau. Naudodamos EURIPID duomenis šalys gali geriau derinti galimybės gauti vaistus, socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros planavimo ir biudžeto klausimus. Mokslo darbuotojai, pamatę spragų, gali ieškoti tinkamų sprendimų.

Kas dalyvauja EURIPID grupėje?

Prieigą prie duomenų bazės turi nacionalinės kompetentingos institucijos ir Europos Komisija. Kad galėtų prisijungti prie EURIPID duomenų bazės, šalys turi būti pasirengusios dalytis savo duomenimis. Prieiga prie duomenų ad hoc pagrindu gali būti suteikiama mokslininkams. Norvegija nuo pat EURIPID įkūrimo pradžios remia jos veiklą; palaipsniui prie EURIPID prisijungė 25 kitų šalių kompetentingos institucijos. Sąžiningos vaistų kainos ir skaidrūs sprendimai naudingi mums visiems. Žmonės taip pat turi žinoti, kad savo vaistinėje galės įsigyti reikalingų vaistų ir kad už juos bus kompensuota.

Norvegijos vaistų agentūroje kasmet pakartotinai įvertiname apie 70 proc. rinkoje esančių vaistų kainas. Turime savo valiutą, kurios kursas euro atžvilgiu gali smarkiai svyruoti, o pakartotinis vertinimas padeda tinkamai reguliuoti kainų lygį. EURIPID bazėje esantys duomenys neabejotinai palengvina pakartotinį vertinimą ir prisideda prie to, kad pacientai ir toliau galėtų įsigyti jiems reikalingų vaistų ir už juos sumokėti.

ES lygmens veikla

Ekonomiškai efektyvus vaistų naudojimas

Europos Komisija. Sveikata ir maisto sauga

Naujienos

EURIPID suinteresuotųjų subjektų platformos pirmasis posėdis 2019 m. balandžio 10 d.

Pagal naująjį ES sveikatos programos finansavimą EURIPID bendradarbiavimo grupė sukurs naują dialogo su pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją, PSO ir ES valstybes nares, platformą.

Komisija skelbia 2019 m. Europos semestro šalims skirtas ataskaitas

Vasario 27 d. paskelbtame komunikate pažymima, kad sveikatos sistemos reformomis siekiama didesnio veiksmingumo, prieinamumo ir atsparumo. Daugelis valstybių narių toliau stengiasi perorientuoti sveikatos priežiūros sistemas į profilaktinę priežiūrą.

Komisija priima konkurencijos užtikrinimo farmacijos sektoriuje ataskaitą

Sausio mėn. priimtoje ataskaitoje patvirtinama, kad farmacijos sektoriuje būtina atidžiai tikrinti, kaip laikomasi konkurencijos teisės ir pateikiama įvairių pavyzdžių, kaip konkurencijos teisės vykdymo užtikrinimas konkrečiai padeda apsaugoti ES pacientų galimybę gauti įperkamų ir naujoviškų vaistų.

EURIPID skelbia rekomendacijas dėl išorinių referencinių kainų

EURIPID bendradarbiavimo grupė paskelbė savo techninių gairių dokumentą dėl išorinės referencinės kainos (angl. ERP), kuriuo siekiama padėti nacionalinėms valdžios institucijoms išvengti bet kokio galimo neigiamo ERP poveikio pacientų galimybėms gauti vaistų arba tokį poveikį sušvelninti.

2018 m. ataskaitoje dėl senėjimo teigiama, kad su demografija nesusiję sąnaudų veiksniai, kaip antai sveikatos technologijos, gali padidinti sveikatos priežiūros išlaidas

Ataskaitoje daroma išvada, kad, nekintant ankstesnėms tendencijoms, su demografija nesusiję veiksniai bus viena pagrindinių sveikatos išlaidų varomųjų jėgų. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad medicinos technologijų inovacijos apskritai laikomos pagrindiniu sveikatos priežiūros išlaidų veiksniu.

Pasižymėkite kalendoriuje – 2019 m. spalio 23–24 d. vyks 4-oji PSO vaistų kainodaros ir kompensavimo konferencija

Vienoje vyks konferencija vaistų prieinamumo, kainodaros ir kompensavimo politikos klausimais, kurią rengia PSO vaistų kainodaros ir kompensavimo bendradarbiavimo centras.

Sveikatos programos projektai

Pagal Sveikatos programą finansuojama Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos su tvariomis galimybėmis gauti vaistų susijusi veikla

Naudodama ES sveikatos programos finansinę paramą EBPO ėmėsi kelių projektų siekiant toliau nustatyti būdus, kaip padidinti farmacijos išlaidų efektyvumą ir geriau pasirengti pokyčiams rinkoje.

Kitos naudingos nuorodos

Skaidrumo direktyva

Priimdama Skaidrumo direktyvą ES sukūrė bendrą procedūrų sistemą, siekiant užtikrinti, kad nacionalinio lygmens kainodaros ir kompensavimo sprendimai būtų priimami skaidriai ir netrikdytų vidaus rinkos veikimo.

Nuomonė dėl naujoviškų mokėjimo už brangius naujoviškus vaistus būdų

Šią nuomonę parengė nepriklausoma ekspertų grupė veiksmingų sveikatos sektoriaus investicijų klausimais.