Gå direkt till innehållet
Public Health

Översikt

Vaccination – att göra människor immuna mot sjukdomar – är utan tvekan en av de mest kostnadseffektiva folkhälsoåtgärderna. Det är det bästa sättet att skydda sig mot allvarliga, och ibland dödliga, smittsamma sjukdomar som går att förebygga. Tack vare omfattande vaccinationer har smittkoppor utrotats, Europa har blivit poliofritt och många andra sjukdomar har nästan försvunnit.

Aktuella utmaningar

Varje år vaccineras över 100 miljoner barn i världen mot difteri, stelkramp, kikhosta, tuberkulos, polio, mässling och hepatit B. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att vaccinationer förhindrar 2–3 miljoner dödsfall per år i världen och minskar kostnaderna för mediciner och vård, bland annat för antibiotikabehandling mot virusinfektioner.

Trots de goda resultaten har flera EU-länder och grannländer drabbats av utbrott av sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination på grund av otillräcklig vaccinationstäckning. Allmänhetens minskande tilltro till vacciner, geografiska skillnader när det gäller tillgång på vaccin och vilseledande och felaktig information om vacciner är ett problem och en stor utmaning för folkhälsoexperter. Att ge alla i EU lika tillgång till vacciner, bekämpa vilseledande och felaktig information och öka tilltron till vacciner är gemensamma mål för kommissionen och EU-länderna.

EU har mycket stränga regler för att godkänna vacciner som släpps ut på marknaden. Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) utvärderar och kontrollerar vaccin. Först när ett vaccin har genomgått omfattande tester kan kommissionen godkänna det för försäljning. EMA fortsätter sedan att utvärdera vaccinet och kontrollerar användningen. Syftet är att uppnå maximal säkerhet för att garantera människors hälsa.

Alla beståndsdelar i vaccin som säljs i EU kontrolleras noga innan de bedöms som säkra.

Vad gör EU?

Vaccinationspolitiken är EU-ländernas ansvar, men kommissionen hjälper dem att samordna sina strategier och program.

I december 2018 antog EU:s hälso- och sjukvårdsministrar en rådsrekommendation om stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination. Det övergripande målet är att öka vaccineringen i EU i ett livslångt perspektiv. Åtgärderna i detta politiska initiativ syftar bl.a. till att samordna vaccinupphandlingen, stödja forskning och innovation och stärka tilltron till vacciner.

Kommissionen hjälper EU-länderna att bibehålla eller öka vaccinationstäckningen genom att

Ett av målen med cancerplanen är att utrota livmoderhalscancer genom att vaccinera unga mot humant papillomvirus (HPV) som också orsakar huvud-, hals- och analcancer. Målet är att öka vaccinationen av pojkar och vaccinera minst 90 procent av flickorna.

Kommissionen kommer under 2023 att föreslå åtgärder för att öka vaccineringen mot hepatit B-virus och humant papillomvirus. Åtgärderna ska bland annat minska de fysiska hindren mot vaccinering och bidra till att bekämpa vilseledande och felaktig information. Riktad kommunikation är också en del av åtgärderna.

Säkra vacciner mot covid-19 för alla i EU

Gemensam åtgärd för vaccination

Kommissionen stärker sitt stöd till nationella insatser för att öka vaccinationstäckningen, bland annat med en gemensam åtgärd för vaccination som lanserades 2018 och får stöd från folkhälsoprogrammet med 3,55 miljoner euro.

Målet med den gemensamma åtgärden är att stärka tilltron till vacciner och öka vaccinationstäckningen i EU. 20 länder (17 EU-länder och 3 länder utanför EU) deltar i åtgärden som samordnas av Frankrikes institut för folkhälsa och medicinsk forskning (Inserm).

Den gemensamma åtgärden ska fördjupa samarbetet mellan nationella rådgivande grupper för att öka öppenheten och tilliten i beslutsprocessen när det gäller att införa nya vacciner.

Koalitionen för vaccination

Koalitionen för vaccination bildades våren 2019 och består av europeiska vårdförbund och studentföreningar på området. Koalitionen ska främja korrekt information till allmänheten och motverka myter om vaccin och vaccination samt stödja utbyte av god praxis. Den leds av tre stora vårdförbund:

Den 9 februari 2021 publicerade koalitionen ett manifest med de tre viktigaste skälen till att alla som jobbar i vården bör vaccinera sig mot covid-19 när de får chansen.

Den gjorde också ett uttalande 2021 för att stödja den årliga kampanjen för att öka allmänhetens kunskap om säsongsinfluensa och rekommenderade att hälso- och sjukvårdspersonal vaccineras mot influensa, och ytterligare ett uttalande 2022 för att understryka hur viktigt det är med rutinmässiga vaccinationer och vaccination av barn.

Koalitionen för vaccination träffas årligen för att diskutera arbetet för att främja vaccination.

Läs mer