Skip to main content
Public Health

Projekti

Novatoriski projekti, kas attīsta veselības jomu, var saņemt ES finansējumu no veselības aizsardzības programmas, lai īstenotu ES Veselības aizsardzības stratēģiju.

Kopš 2005. gada Veselības un patērētāju izpildaģentūra vada projektu priekšlikumu konkursus, piešķir dotācijas, rīko konferences un uztur attiecības ar veselības aizsardzības programmas finansējuma saņēmējiem.

Eiropas Komisija arī saņēma papildu finansējumu no Eiropas Parlamenta ar vakcināciju saistītam projektam — tas ir projekts Patients’ and Professionals’ Awareness, Communication and Trust project (VAC-PACT).