Skip to main content
Public Health

Projekty

Innowacyjne projekty wspierające ochronę zdrowia mogą otrzymać dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach programu w dziedzinie zdrowia, który ma na celu wdrażanie europejskiej strategii zdrowia.

Od 2005 r. Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności zarządza zaproszeniami do składania wniosków dotyczących projektów, przyznaje dotacje, organizuje konferencje i utrzymuje kontakty z odbiorcami wsparcia finansowego przyznawanego w ramach programu ochrony zdrowia.

Komisja Europejska również otrzymała od Parlamentu Europejskiego dodatkowe środki finansowe na projekt dotyczący szczepień: projekt na rzecz zwiększania świadomości i zaufania pacjentów i pracowników służby zdrowia oraz lepszej komunikacji (VAC-PACT)