Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Public Health

Η ψηφιακή υγεία και περίθαλψη αφορά εργαλεία και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη βελτίωση της πρόληψης, της διάγνωσης, της θεραπείας, της παρακολούθησης και της διαχείρισης θεμάτων υγείας, καθώς και για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των συνηθειών του τρόπου ζωής που επηρεάζουν την υγεία. Η ψηφιακή υγεία και περίθαλψη είναι καινοτόμος και μπορεί να βελτιώσει την πρόσβαση στην περίθαλψη και την ποιότητα αυτής της περίθαλψης, καθώς και να αυξήσει τη συνολική αποδοτικότητα του τομέα της υγείας.

Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης

Η προτεραιότητα «Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή» είναι μία από τις έξι πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής 2019-2024. Με βάση προηγούμενες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της δημιουργίας ψηφιακής ενιαίας αγοράς, η ψηφιακή μετάβαση θα πρέπει να είναι επωφελής για όλους, δίνοντας προτεραιότητα στους πολίτες και ανοίγοντας νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις. Η υγεία είναι ένας από τους τομείς που περιλαμβάνονται στην εν λόγω ατζέντα, δεδομένων των δυνητικών οφελών των ψηφιακών υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του τομέα αυτού.

Ανακοίνωση του 2018 σχετικά με την ψηφιακή υγεία και περίθαλψη

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα της υγείας και της περίθαλψης, του Απριλίου του 2018, αποσκοπεί στην ενίσχυση της ψηφιοποίησης του τομέα της υγείας και της περίθαλψης.

Στην ανακοίνωση προσδιορίζονται 3 πυλώνες στους οποίους θα βασίζονται οι δραστηριότητες:

Πυλώνας 1: Ασφαλής πρόσβαση και κοινή χρήση των δεδομένων

Για να διευκολυνθεί η μεγαλύτερη πρόσβαση στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, η Επιτροπή αναπτύσσει την υποδομή ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, με την οποία θα καταστεί δυνατή η ανταλλαγή ηλεκτρονικών συνταγών και συνοπτικών εκθέσεων ασθενών μεταξύ παρόχων υγειονομικής περίθαλψης. Οι πρώτες τέτοιες διασυνοριακές ανταλλαγές δεδομένων ξεκίνησαν το 2019, με στόχο τη συμμετοχή όλων των υπόλοιπων χωρών της ΕΕ ως το 2025. Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η Επιτροπή εργάζεται για τη δημιουργία ευρωπαϊκού μορφοτύπου ανταλλαγής ηλεκτρονικών μητρώων υγείας, ο οποίος θα είναι προσβάσιμος σε όλους τους πολίτες της ΕΕ.

Πυλώνας 2: Διασύνδεση και κοινή χρήση δεδομένων που αφορούν την υγεία με σκοπό την έρευνα, την ταχύτερη διάγνωση και τη βελτίωση της υγείας

Ο δεύτερος πυλώνας της ανακοίνωσης του 2018 αποσκοπεί στην αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού των δεδομένων που αφορούν την υγεία για τη στήριξη της ιατρικής έρευνας, με στόχο τη βελτίωση της πρόληψης, της διάγνωσης, των θεραπειών, των φαρμάκων και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Πυλώνας 3: Ενίσχυση της ενδυνάμωσης των πολιτών και της εξατομικευμένης περίθαλψης μέσω ψηφιακών υπηρεσιών

Οι ψηφιακές υπηρεσίες μπορούν να ενδυναμώσουν τους πολίτες, διευκολύνοντάς τους να έχουν μεγαλύτερο ρόλο στη διαχείριση της υγείας τους, από το να ακολουθούν κατευθυντήριες γραμμές πρόληψης και να διαθέτουν κίνητρα για να έχουν υγιεινότερο τρόπο ζωής έως το να διαχειρίζονται χρόνιες παθήσεις και να παρέχουν ανατροφοδότηση στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Τα συστήματα υγείας θα επωφεληθούν επίσης από καινοτόμα μοντέλα περίθαλψης που χρησιμοποιούν την τηλεϋγεία και την κινητή υγεία για να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση για υγειονομική περίθαλψη, βοηθώντας έτσι τη σταδιακή στροφή προς συστήματα ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης περίθαλψης.

Latest updates and documents