Přejít na hlavní obsah
Public Health

Digitální zdravotnictví a péče obnáší nástroje a služby, které využívají informačních a komunikačních technologií ke zlepšení prevence, diagnostiky, léčby a monitorování aspektů zdraví a životního stylu. Digitální zdravotnictví a péče jsou inovativní a mohou zlepšit přístup k péči i její kvalitu této péče, jakož i celkovou efektivitu zdravotnictví.

Formování digitální budoucnosti Evropy

„Evropa připravená na digitální věk.“ Tak zní jedna ze šesti politických priorit Komise na období 2019–2024. Digitální transformace by měla vycházet z předchozích iniciativ sloužících k vybudování jednotného digitálního trhu. Prospěch z ní by měli mít všichni – na prvním místo budou občané a přinese také nové příležitosti pro podniky. Jedním z odvětví zařazených do tohoto programu je zdravotnictví, a to s ohledem na potenciální přínos digitálních služeb pro občany i podniky v této oblasti.

Sdělení o digitálním zdravotnictví a péči (2018)

Účelem sdělení Komise o transformaci digitálního zdravotnictví a péče z dubna 2018 je urychlit digitalizaci v tomto odvětví.

Ve sdělení jsou uvedeny tři pilíře, od nichž se budou odvíjet konkrétní činnosti:

Pilíř č. 1: Bezpečný přístup k údajům a jejich sdílení

Komise chce lidem usnadnit přístup ke zdravotní péči také v zahraničí, a proto buduje infrastrukturu digitálních zdravotnických služeb, která umožní výměnu elektronických předpisů a tzv. pacientských souhrnů mezi poskytovateli zdravotní péče. První přeshraniční výměna informací se uskutečnila v roce 2019. Cílem je, aby se v roce 2025 do této iniciativy zapojily všechny země Unie. V dlouhodobém horizontu Komise připravuje evropský formát pro výměnu elektronických zdravotních záznamů, který bude přístupný všem občanům EU.

Pilíř č. 2: Propojování a sdílení údajů o zdravotním stavu pro účely výzkumu, rychlejší diagnostiky a lepšího zdraví

Smyslem druhého pilíře uvedeného ve sdělení z roku 2018 je využít obrovský potenciál zdravotních údajů na podporu lékařského výzkumu a zkvalitnit tak prevenci, diagnostiku, léčbu, léčiva a zdravotnické prostředky.

Pilíř č. 3: Posílení postavení občanů a zlepšení individuální péče prostřednictvím digitálních služeb

Digitální služby mohou posílit postavení občanů tím, že jim usnadní více se na péči o vlastní zdraví podílet – například důslednějším využíváním pokynů prevence a lepší motivací k osvojení zdravějšího životního stylu až po zvládání chronických onemocnění a poskytování zpětné vazby poskytovatelům zdravotní péče. Systémy zdravotní péče budou rovněž těžit z inovativních modelů péče, které budou využívat zdravotní péče na dálku a mobilní zdravotnictví k řešení rostoucí poptávky po zdravotní péči, a pomohou tak postupně přejít k integrovaným a individualizovaným systémům péče.