Glavni sadržaj
Public Health

Digitalna zdravstvena zaštita odnosi se na alate i usluge koji se koriste informacijskim i komunikacijskim tehnologijama za poboljšanje prevencije, dijagnosticiranja, liječenja, praćenja i upravljanja zdravljem te za praćenje načina života koji utječe na zdravlje. Digitalna zdravstvena zaštita svojom inovativnošću može poboljšati pristup kvalitetnoj skrbi te povećati ukupnu učinkovitost zdravstvenog sektora.

Izgradnja digitalne budućnosti Europe

„Europa spremna za digitalno doba” jedan je od šest političkih prioriteta Komisije za razdoblje 2019. – 2024. Na temelju prethodnih inicijativa kojima se jača stvaranje jedinstvenog digitalnog tržišta digitalna tranzicija trebala bi stvoriti nove mogućnosti za pojedince i poduzeća. Zdravstvo je jedan od sektora uključenih u taj program s obzirom na moguće koristi digitalnih usluga za građane i poduzeća u tom području.

Komunikacija o digitalnom zdravstvu i skrbi iz 2018.

Cilj je Komunikacije Komisije o digitalnoj transformaciji u području zdravstva i skrbi iz travnja 2018. poboljšati digitalizaciju sektora zdravstva i skrbi.

U Komunikaciji su utvrđena tri stupa na kojima će se temeljiti aktivnosti:

Prvi stup: siguran pristup podacima i njihovo dijeljenje

Kako bi se olakšao pristup prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti, Komisija gradi infrastrukturu digitalnih usluga e-zdravstva koja će pružateljima zdravstvene zaštite omogućiti razmjenu e-recepata i sažetaka medicinskih podataka o pacijentima. Prva prekogranična razmjena započela je 2019., a cilj je do 2025. uključiti sve države članice. Komisija dugoročno radi na uspostavi europskog formata za elektroničku razmjenu zdravstvenih kartona dostupnog svim građanima EU-a.

Drugi stup: povezivanje i dijeljenje zdravstvenih podataka za istraživanja, bržu dijagnozu i poboljšanje zdravlja

Drugim stupom Komunikacije iz 2018. namjerava se iskoristiti golem potencijal zdravstvenih podataka za potporu medicinskim istraživanjima radi poboljšanja prevencije, dijagnoze, liječenja, lijekova i medicinskih proizvoda.

Treći stup: bolje informiranje građana i bolja pojedinačna zdravstvena zaštita putem digitalnih usluga

Digitalne usluge mogu osnažiti građane i olakšati im da preuzmu veću ulogu u upravljanju vlastitim zdravljem tako da primjerice prate smjernice za prevenciju bolesti, postanu motiviraniji za vođenje zdravijeg načina života, upravljaju kroničnim bolestima i pružaju povratne informacije pružateljima zdravstvene zaštite. Zdravstveni sustavi imat će koristi i od inovativnih modela koji se koriste uslugom zdravstva na daljinu i m-zdravstvom kako bi postali integrirani sustavi prilagođeni pojedincu i odgovorili na sve veću potražnju za zdravstvenom zaštitom.

Latest updates and documents