Skip to main content
Public Health

Digitálna zdravotná a iná starostlivosť sa týka nástrojov a služieb, ktoré využívajú informačné a komunikačné technológie (IKT) na zlepšenie prevencie, diagnostiky, liečby, monitorovania a riešenia problémov súvisiacich so zdravím, ako aj na úpravu návykov životného štýlu, ktoré vplývajú na zdravie. Digitálna zdravotná a iná starostlivosť je inovatívna a môže zlepšiť prístup a kvalitu starostlivosti, ako aj zvýšiť celkovú efektívnosť sektora zdravotníctva.

Formujeme digitálnu budúcnosť Európy

„Európa pripravená na digitálny vek“ je jednou zo šiestich politických priorít Komisie na roky 2019 – 2024. Budujúc na základe predchádzajúcich iniciatív, ktorými sa posilňuje vytvorenie jednotného digitálneho trhu, by digitálna transformácia mala priniesť výhody pre všetkých, klásť dôraz na ľudí a vytvoriť nové príležitosti pre podniky. Jedným zo sektorov zahrnutých do tejto stratégie je zdravotníctvo, a to vzhľadom na potenciálny prínos digitálnych služieb pre občanov a podniky v tomto sektore.

Oznámenie o digitálnej zdravotnej a inej starostlivosti z roku 2018

Cieľom oznámenia Komisie o digitálnej transformácii zdravotnej a inej starostlivosti z apríla 2018 je posilniť digitalizáciu sektorov zdravotníctva a starostlivosti.

V oznámení sa uvádzajú tri piliere aktivít:

Pilier 1: Bezpečný prístup k údajom a ich zdieľanie

Na uľahčenie väčšieho prístupu k cezhraničnej zdravotnej starostlivosti buduje Komisia infraštruktúru digitálnych služieb elektronického zdravotníctva, ktorá umožní výmenu elektronických predpisov aj súhrnných údajov o pacientovi medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Prvé cezhraničné výmeny sa začali v roku 2019 s cieľom do roku 2025 do nich zapojiť všetky ostatné krajiny EÚ. V dlhodobom horizonte pripravuje Komisia zriadenie európskeho formátu na výmenu elektronických zdravotných záznamov, ku ktorému budú mať prístup všetci občania EÚ.

Pilier 2: Prepájanie a zdieľanie údajov týkajúcich sa zdravia na účely výskumu, rýchlejšej diagnostiky a zlepšenia zdravia

Cieľom druhého piliera oznámenia z roku 2018 je využiť obrovský potenciál údajov týkajúcich sa zdravia na podporu lekárskeho výskumu zameraného na zlepšenie prevencie, diagnostiky, liečby, liekov a zdravotníckych pomôcok.

Pilier 3: Skvalitnenie postavenia občanov a zlepšenie individuálnej starostlivosti prostredníctvom digitálnych služieb

Digitálne služby môžu skvalitniť postavenie občanov tým, že im uľahčia zohrávať významnejšiu úlohu pri starostlivosti o svoje zdravie, od dodržiavania preventívnych usmernení a motivácie viesť zdravší životný štýl, až po liečbu chronických ochorení a poskytovanie spätnej väzby poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Pre systémy zdravotnej starostlivosti budú prínosom aj inovatívne modely starostlivosti, ktoré využívajú tzv. telezdravie a mobilné zdravotníctvo na riešenie rastúceho dopytu po zdravotnej starostlivosti, a ktoré napomáhajú pri postupnom prechode na systémy integrovanej a personalizovanej starostlivosti.