Gå direkt till innehållet
Public Health

Digital vård och omsorg omfattar it-baserade verktyg och tjänster för att förbättra förebyggande åtgärder, diagnos och behandling samt övervakning och hantering av hälsofrågor och levnadsvanor som påverkar hälsan. Digitala lösningar är innovativa och kan innebära nya och bättre sätt att få vård, ökad tillgänglighet och en effektivare vård.

Forma EU:s digitala framtid

”Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern” är en av kommissionens sex politiska prioriteringar för 2019–2024. Den digitala omställningen bygger på tidigare initiativ för att skapa en digital inre marknad och ska gynna alla, sätta människan i centrum och ge företagen nya möjligheter. Hälso- och sjukvårdssektorn kan också dra nytta av digitala tjänster.

Meddelande om digital vård och omsorg 2018

I april 2018 lade kommissionen fram ett meddelande för att öka digitaliseringen inom vård och omsorg och föreslog insatser på tre områden.

Område 1: Säker tillgång till och delning av hälsodata

För att underlätta tillgången till utlandsvård håller kommissionen på att skapa en infrastruktur för e-hälsotjänster så att vårdgivarna kan utbyta e-recept och patientöversikter. Utbytena över gränserna började 2019 och målet är att alla EU-länder ska delta senast 2025. På längre sikt arbetar kommissionen med att skapa ett europeiskt format för utbyte av elektroniska patientjournaler som ska vara tillgängligt för alla EU-medborgare.

Område 2: Koppla samman och utbyta hälsodata för forskning, snabbare diagnos och bättre hälsa

Vi måste utnyttja hälsodatans enorma potential att stödja den medicinska forskningen för att förbättra förebyggande insatser, diagnos, behandlingar, läkemedel och medicintekniska produkter.

Område 3: Stärka patientinflytande och personcentrerad vård

Digitala tjänster kan öka patienternas inflytande och göra det lättare för dem att sköta sin egen hälsa – från att följa förebyggande riktlinjer och anamma en sundare livsstil till att hantera kroniska sjukdomar och ge feedback till vårdgivare. Hälso- och sjukvården kommer också att gynnas av innovativa vårdmodeller som använder telemedicin och m-hälsa för att hantera det ökande vårdbehovet och successivt övergå till integrerade och individanpassade vårdsystem.