Skip to main content
Public Health

HIV/AIDS, hepatitida a tuberkulóza

Globální cíl v rámci cíle 3.3 Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs) spočívá také v ukončení epidemie AIDS a tuberkulózy do roku 2030 a v omezení šíření hepatitidy. Evropská unie jasně ukázala, že je odhodlána hrát v tomto důležitém úsilí svou úlohu, a to podporou opatření a politik zaváděných členskými zeměmi Unie v zájmu lepšího řešení uvedených epidemií a dosažení cílů udržitelného rozvoje.

Politická opatření EU

Boji proti HIV/AIDS věnuje EU pozornost již dlouho. Původně byly za souběžné infekce HIV považovány hepatitida a tuberkulóza, nicméně postupně se v tomto kontextu začaly posuzovat jako samostatná onemocnění.

Prvním politickým nástrojem, který EU k řešení problematiky HIV/AIDS na evropské úrovni přijala, bylo sdělení Komise o boji proti HIV/AIDS v roce 2005. Stalo se základem pro činnost EU v období 2006–2009.

Problematika HIV/AIDS však zůstala aktuální i dále, a proto ji EU i sousední země zařadily mezi jednu z politických priorit. V roce 2009 bylo přijato druhé sdělení Komise nazvané „Boj proti HIV/AIDS v Evropské unii a v sousedních zemích.

V něm byl podtržen význam intenzivnějšího provádění preventivních opatření, podpory účinné reakce v prioritních regionech a získání prostředků, jimiž by bylo možné pomoci nejrizikovějším skupinám obyvatel v celé Evropě. Sdělení mělo být politickým impulsem, který měl zajistit, aby se do boje proti HIV/AIDS zapojily všechny zúčastněné strany v členských zemích, jakož i občanská společnost a průmysl. Cílem bylo postupovat v zájmu prevence v prioritních regionech a u rizikových skupin obyvatel a zajistit prohloubení poznatků o situaci, její sledování a následné hodnocení.

Sdělení z roku 2009 bylo doplněno dvěma po sobě jdoucími akčními plány.

V roce 2015 se světoví lídři dohodli na tom, že je situaci třeba řešit globálně, aby se podařilo epidemii HIV/AIDS a tuberkulózy zastavit do roku 2030 a omezit šíření virové hepatitidy. Tento závazek je jedním s cílů udržitelného rozvoje. Na základě těchto globálních cílů pak EU v roce 2016 přijala ve svém sdělení s názvem „Další kroky k udržitelné evropské budoucnosti“ politický závazek podporovat země EU v plnění těchto cílů.

Ještě před konáním 22. mezinárodní konference o AIDS v roce 2018 vydala Evropská komise pracovní dokument, v němž shrnuje situaci na úrovni EU, stávající politické nástroje a osvědčené postupy v boji proti HIV/AIDS, virové hepatitidě a tuberkulóze v Unii a sousedních zemích.

Pracovní dokument útvarů Komise dále hodnotí podporu, kterou EU členským zemím poskytla v těchto oblastech politiky: veřejné zdraví, výzkum, protidrogová politika, rozvojová spolupráce, přístupová politika a politika sousedství, evropské strukturální fondy atp. Zároveň zde uvádí osvědčené postupy financované z rozpočtu EU, které se týkají včasné diagnostiky, podpory testování, širšího zaměření na podporu zranitelných skupin obyvatel, integrované péče napříč celým spektrem nemocí, rychlé návaznosti na zdravotní péči a rovněž předléčení (tzv. pre-expoziční profylaxe), propagace zdravého způsobu života, podpory souvisejících sítí a organizací občanské společnosti.

Programy EU pro oblast zdraví

Evropská unie rovněž financuje projekty a činnosti přímo prostřednictvím svého programu EU pro oblast zdraví. Díky činnosti podporované tímto programem se podařilo zformulovat a realizovat osvědčené postupy zajišťující plnění mezinárodních cílů v oblasti eradikace AIDS a tuberkulózy a omezení výskytu virové hepatitidy. Uvedené akce se zaměřovaly na:

  • propagaci včasného stanovování diagnózy HIV, hepatitidy a tuberkulózy (např. snížením počtu osob, které se nechávají diagnostikovat pozdě, a zlepšením tzv. předléčení neboli pre-expoziční profylaxe)
  • integraci léčby a péče, zajištění přístupu k léčbě, integrovanou diagnostiku a správu případů, začlenění zdravotnických služeb v komunitních a zdravotnických zařízeních, včetně vězeňské zdravotní péče.
  • podporu občanské společnosti při jejím zapojení do řešení této problematiky.

Projekty týkající se HIV, hepatitidy a tuberkulózy spravuje od roku 2003 Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, a potraviny (CHAFEA).

Spolupráce

Během posledních 15 let (2005-2019) Komise zřídila dva orgány, které měly v rámci svých jednání konaných dvakrát ročně pomáhat s prováděním politických opatření v této oblasti a přispívat k posílení spolupráce mezi zeměmi, občanskou společností a mezinárodními organizacemi.

Jednalo se o Think-tank pro HIV/AIDS, virovou hepatitidu a tuberkulózu, který sloužil jako fórum pro zástupce vnitrostátních zdravotnických orgánů zemí EU a EHP, kteří zde měli sdílet relevantní informace a prohlubovat tak spolupráci. Tato expertní skupina sehrála důležitou úlohu při vymezování priorit politiky zaměřené na HIV/AIDS, virovou hepatitidu a tuberkulózu.

Dalším orgánem bylo Fórum občanské společnosti pro otázky spojené s HIV/AIDS, virovou hepatitidou a tuberkulózou (CSF). Jednalo se o neformální poradní orgán, který Evropská komise vytvořila v roce 2017 s cílem usnadnit zapojení nevládních organizací a sítí do tvorby a provádění evropské politiky. Fórum poskytovalo poradenství jak Komisi, tak výše uvedené expertní skupině.

Činnost obou orgánů byla v roce 2019 ukončena. Komise nicméně pokračuje v diskusích o konkrétních aspektech provádění politiky v oblasti boje proti HIV, virové hepatitidě a tuberkulóze a usnadňuje výměnu osvědčených postupů prostřednictvím příslušných platforem, jako je například Výbor pro zdravotní bezpečnost, či související sítě na Platformě pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví.

Související informace