Siirry pääsisältöön
Public Health

Hiv/aids, hepatiitit ja tuberkuloosi

Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteisiin kuuluu muun muassa hepatiittien torjunta ja aids- ja tuberkuloosiepidemioiden lopettaminen vuoteen 2030 mennessä (tavoite 3.3). EU on osoittanut sitoumuksensa tämän tärkeän tavoitteen saavuttamiseen tukemalla EU-maita niiden epidemiantorjuntatoimissa.

EU:n poliittiset toimet

Hivin/aidsin torjuntatoimilla on EU:ssa pitkä historia. Hepatiittivirusinfektioiden ja tuberkuloosin katsottiin aluksi olevan hivin kanssa samanaikaisesti esiintyviä infektioita, mutta vähitellen niitä alettiin pitää omina tauteinaan.

Komission vuonna 2005 antama tiedonanto hivin/aidsin torjunnasta tarjosi ensi kertaa poliittisen välineen hiv/aids-kysymyksen käsittelemiseksi EU:n tasolla. Se oli perustana EU:n toimille vuosina 2006–2009.

Vuonna 2009 annettiin toinen tiedonanto hivin/aidsin torjunnasta Euroopan unionissa ja sen naapurimaissa, koska hiv/aids oli edelleen kansanterveydellinen huolenaihe ja poliittinen painopiste.

Tiedonannossa korostettiin, että on tärkeää tehostaa ennaltaehkäisystrategioiden toteutusta, tukea hivin/aidsin torjuntatoimia ensisijaisilla alueilla ja kehittää keinoja riskialtteimpien väestöryhmien tavoittamiseksi ja tukemiseksi kaikkialla Euroopassa. Tiedonannon tarkoitus oli antaa poliittista pontta hivin/aidsin torjunnalle ja saada kaikki EU-maiden, kansalaisyhteiskunnan ja terveysalan asiaankuuluvat sidosryhmät ryhtymään toimiin, joilla ennaltaehkäistään tauteja, lisätään reagointia ensisijaisilla alueilla ja saavutetaan riskialtteimmat ryhmät sekä lisätään tietämystä, seurantaa, valvontaa ja arviointia.

Vuoden 2009 tiedonannon liitteenä oli kaksi peräkkäistä toimintasuunnitelmaa.

Maailman johtajat sopivat vuonna 2015 maailmanlaajuisista kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisista toimista, joiden tarkoitus on torjua virushepatiitteja ja saada hiv/aids- ja tuberkuloosiepidemiat loppumaan vuoteen 2030 mennessä. EU ilmaisi poliittisen sitoumuksensa näiden maailmanlaajuisten tavoitteiden saavuttamiseen vuonna 2016 antamassaan tiedonannossa ”Seuraavat toimet Euroopan kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi”.

Ennen vuonna 2018 pidettyä 22. kansainvälistä aids-konferenssia komissio julkaisi komission yksiköiden valmisteluasiakirjan, jossa esiteltiin EU:n tason tilannekatsaus, poliittiset välineet ja hyvät toimintatavat hivin/aidsin, virushepatiittien ja tuberkuloosin torjumiseksi EU:ssa ja sen naapurimaissa.

Valmisteluasiakirjassa tarkastellaan tukea, jota EU-maille tarjotaan useilla politiikan aloilla (kansanterveys, tutkimus, huumausainepolitiikka, kehitysyhteistyö, laajentumis- ja naapuruuspolitiikka, Euroopan rakennerahastot jne.) Lisäksi siinä esitellään EU:lta rahoitusta saaneita hyviä toimintatapoja, jotka liittyvät varhaiseen diagnosointiin, testaamisen kannustamiseen, heikossa asemassa olevien ryhmien parempaan tavoittamiseen, tautien kokonaisvaltaiseen hoitoon, nopeaan hoitoonohjaukseen, ennaltaehkäisevään lääkitykseen, terveyden edistämiseen sekä verkostojen ja kansalaisjärjestöjen tukemiseen.

EU:n terveysohjelmasta rahoitetut toimet

EU rahoittaa hankkeita ja toimintaa myös suoraan EU:n terveysalan toimintaohjelman kautta. EU:n terveysohjelmasta tuetut toimet ovat auttaneet kehittämään ja toteuttamaan hyviä toimintatapoja, joiden tarkoitus on saavuttaa kansainvälisiä sitoumuksia aids- ja tuberkuloosiepidemioiden lopettamiseksi ja virushepatiittien torjumiseksi. Niiden päätavoitteina on

  • edistää hivin, hepatiittien ja tuberkuloosin varhaista toteamista ja hoitoon hakeutumista riittävän aikaisin sekä vastata ennaltaehkäisevän lääkityksen parantamiseen liittyviin tarpeisiin
  • hoitopalveluiden integrointi ja niiden saatavuuden varmistaminen, diagnosoinnin ja palveluohjauksen integrointi sekä yhteisöissä toimivien ja muiden terveyspalvelujen yhdistäminen (esim. vankeinhoito)
  • tukea kansalaisyhteiskunnan osallistumista tautien torjuntaan

Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto (Chafea) on hallinnoinut hiviin, hepatiittiin ja tuberkuloosiin liittyviä hankkeita vuodesta 2003 lähtien.

Yhteistyö

Komissio on perustanut kaksi elintä, jotka kokoontuivat kaksi kertaa vuodessa vuosina 2005–2019. Niiden tehtävänä oli avustaa toimien täytäntöönpanossa sekä vahvistaa eri maiden, kansalaisyhteiskunnan ja kansainvälisten organisaatioiden keskinäistä yhteistyötä.

Hiviä/aidsia, virushepatiitteja ja tuberkuloosia käsittelevä ajatushautomo (Think Tank) oli EU- ja ETA-maiden terveysviranomaisten edustajien foorumi, jossa vaihdettiin tietoja ja vahvistettiin yhteistyötä. Ajatushautomolla on ollut merkittävä rooli määriteltäessä hiviin/aidsiin, virushepatiitteihin ja tuberkuloosiin liittyvien toimien painopisteitä.

Hiv/aids, virushepatiitit ja tuberkuloosi -kansalaisyhteiskuntafoorumi oli komission epävirallinen neuvoa-antava elin, joka tarjosi kansalaisjärjestöjen ja -verkostojen edustajille mahdollisuuden osallistua EU:n toimintapolitiikan kehittämiseen ja täytäntöönpanoon. Kansalaisyhteiskuntafoorumi neuvoi ajatushautomoa ja komissiota.

Foorumien toiminta lopetettiin vuonna 2019. Komissio käy kuitenkin edelleen keskusteluja hiviä, tuberkuloosia ja hepatiitteja koskevien toimien täytäntöönpanoon liittyvistä erityisnäkökohdista ja helpottaa parhaiden käytäntöjen vaihtoa esimerkiksi terveysturvakomitean sekä EU:n terveyspolitiikkafoorumin verkostojen avulla.

Lisätietoja: