Skip to main content
Public Health

Hiv/aids, hepatitis og tuberkulose

Den globale målsætning under mål 3.3 i FN's verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG) er blandt andet helt at nedkæmpe aids- og tuberkuloseepidemierne frem til 2030 og bekæmpe hepatitis. EU har stadfæstet sit ønske om at bidrage til den vigtige indsats ved at støtte tiltag og politiske indsatser i EU-landene til forbedring af indsatsen mod de tre epidemier og indfrielse af SDG'erne.

EU's indsatsområder

EU's indsats mod hiv/aids har en årelang historie, hvor viral hepatitis og tuberkulose først blev anset som samtidige infektioner til hiv, men nu efterhånden bliver betragtet som selvstændige sygdomme.

EU udviklede for første gang et politisk instrument om bekæmpelse af hiv/aids på europæisk niveau i 2005 med Kommissionens meddelelse om bekæmpelse af hiv/aids. Den dannede grundlag for EU's indsats i perioden 2006 til 2009.

Da hiv/aids stadig er et folkesundhedsproblem og en politisk prioritet for EU og nabolandene, blev den næste meddelelse Bekæmpelse af hiv/aids i EU og EU's nabolande vedtaget i 2009.

I meddelelsen fremhæver Kommissionen vigtigheden af at optrappe gennemførelsen af forebyggelsesstrategier, støtte en effektiv indsats mod hiv/aids i højt prioriterede områder og udvikle midler til at nå ud til og støtte de dele af Europas befolkning, der er i højrisikogruppen. Den skulle sikre politisk momentum i bekæmpelsen af hiv/aids og inddrage alle interessenter i medlemslandene, civilsamfundet og medicinalindustrien i indsatsen for forebyggelse, prioriterede områder og risikogrupper, et forbedret vidensgrundlag, overvågning og evaluering.

Meddelelsen fra 2009 blev ledsaget af to efterfølgende handlingsplaner

I 2015 vedtog verdens regeringsledere og statsoverhoveder en global indsats for at standse hiv/aids- og tuberkuloseepidemierne og bekæmpe viral hepatitis under verdensmålene for bæredygtig udvikling. På baggrund af de globale mål udtrykte EU et politisk tilsagn om at støtte EU-landene i at nå målene i meddelelsen Næste skridt hen imod en bæredygtig europæisk fremtid fra 2016.

Forud for den 22. internationale aids-konference udsendte Europa-Kommissionen et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der omhandler den nuværende situation på EU-niveau, politiske instrumenter og god praksis i bekæmpelse af hiv/aids, viral hepatitis og tuberkulose i Den Europæiske Union og nabolandene.

I dette arbejdsdokument gør Kommissionen status over EU's støtte til medlemslandene på en række politikområder – f.eks. folkesundhed, forskning, lægemiddelpolitik, udviklingssamarbejde, tiltrædelse og naboskabspolitik, EU's strukturfonde m.m. – og beskriver ligeledes EU-finansieret god praksis inden for tidlig diagnosticering, udbredelse af test, bedre kontakt til sårbare grupper, integreret behandling af sygdommene, hurtig adgang til sundhedspleje, forebyggende behandling, sundhedsfremme og støtte til netværk og civilsamfundsorganisationer.

EU-finansierede sundhedsprogrammer

EU finansierer projekter og aktiviteter direkte gennem EU's sundhedsprogram. Den indsats, der støttes under EU's sundhedsprogram, har bidraget til udvikling og implementering af god praksis i opbygningen af internationale tilsagn om endeligt at bekæmpe aids og tuberkulose og reducere forekomsten af viral hepatitis. Der har primært været fokus på:

  • at udbrede tidlig diagnosticering af hiv, hepatitis og tuberkulose, herunder på at nedbringe antallet af sent konstaterede tilfælde og forbedre den forebyggende behandling
  • at sikre bedre behandling og pleje, bedre adgang til behandling, integration af diagnose- og casestyring og på at bygge bro mellem den lokale og den overordnede sundhedspleje, herunder sundhedspleje i fængsler
  • yde støtte til civilsamfundets konkrete deltagelse i bekæmpelsen af sygdommene

Consumers, Health and Food Executive Agency (Chafea) har siden 2003 forvaltet projekter vedrørende hiv, hepatitis og tuberkulose.

Samarbejde

Kommissionen havde for en periode på 15 år (2005-2019) nedsat to organer, der mødtes to gange om året. De skulle støtte den politiske gennemførelse og styrke samarbejdet mellem landene, civilsamfundene og de internationale organisationer.

HIV/AIDS, viral hepatitis and tuberculosis Think Tank (TT) var et forum for repræsentanter for de nationale sundhedsmyndigheder i EU- og EØS-landene, hvor formålet var at udveksle oplysninger og styrke samarbejdet. Tænketanken har bidraget væsentligt til at fastlægge prioritetsområder for politikken vedrørende hiv/aids, viral hepatitis og tuberkulose.

HIV/AIDS, viral Hepatitis and Tuberculosis Civil Society Forum (CSF) var et uformelt rådgivningsorgan, der skulle sikre NGO'er og netværk deltagelse i udviklingen og gennemførelse af politikken på europæisk niveau. CSF har ydet rådgivning til tænketanken og Kommissionen.

I 2019 blev grupperne nedlagt i den daværende form. Kommissionen arrangerer dog fortsat drøftelser om konkrete emner vedrørende gennemførelse af politikken vedrørende hiv, tuberkulose og hepatitis og fremme af udvekslingen af god praksis via passende mekanismer, herunder Udvalget for Sundhedssikkerhed, og dedikerede netværk vedrørende EU's platform for sundhedspolitik.

Relaterede oplysninger