Pāriet uz galveno saturu
Public Health

HIV/AIDS, hepatīts un tuberkuloze

Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sarakstā 3.3. mērķis ir līdz 2030. gadam izskaust AIDS un tuberkulozes epidēmiju un apkarot hepatītu. ES ir apliecinājusi savu apņemšanos palīdzēt šajos svarīgajos centienos, atbalstot dalībvalstīs darbības un politiku, lai uzlabotu rīcību šo triju epidēmiju izskaušanā un sasniegtu IAM.

ES politika veselības jomā

ES rīcībai HIV/AIDS izskaušanā ir sena vēsture: vīrushepatīts un tuberkuloze sākotnēji tika uzskatītas par HIV koinfekcijām, taču pēcāk pakāpeniski ieguva patstāvīgu slimību statusu.

ES 2005. gadā nāca klajā ar paziņojumu par HIV/AIDS apkarošanu Eiropas Savienībā. Tas bija pamats ES rīcībai laikposmā no 2006. līdz 2009. gadam.

Ņemot vērā to, ka HIV/AIDS kā sabiedrības veselības problēma nekur nepazuda un joprojām bija Eiropas Savienības un kaimiņvalstu politiskā prioritāte, 2009. gadā tika pieņemts otrais paziņojums par HIV/AIDS apkarošanu Eiropas Savienībā un kaimiņvalstīs.

Šajā paziņojumā kā prioritāte tika izvirzīta profilakses stratēģiju intensīvāka ieviešana, atbalsts efektīvai reakcijai uz HIV/AIDS prioritārajos reģionos un tādu līdzekļu izstrāde, kas ļauj sasniegt un atbalstīt visvairāk apdraudētos iedzīvotājus Eiropā. Paziņojuma mērķis bija dot politisku impulsu cīņai pret HIV/AIDS, iesaistot visas attiecīgās ieinteresētās personas dalībvalstīs, pilsonisko sabiedrību un nozares pārstāvjus, lai veiktu pasākumus, kas saistīti ar profilaksi, prioritārajiem reģioniem un grupām, kā arī lai uzlabotu zināšanas, uzraudzību un novērtēšanu.

2009. gada paziņojumu papildināja 2 secīgi rīcības plāni:

Pasaules līderi 2015. gadā vienojās par globālu rīcību, lai saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM) līdz 2030. gadam izbeigtu HIV/AIDS un tuberkulozes epidēmijas un novērstu saslimstību ar vīrushepatītu. ES 2016. gadā Komisijas paziņojumā “Turpmākie pasākumi ilgtspējīgai Eiropas nākotnei” pauda politisku apņemšanos atbalstīt ES valstis šo globālo mērķu sasniegšanā.

Gatavojoties 22. starptautiskajai AIDS konferencei, kas notika 2018. gadā, Eiropas Komisija publicēja dienestu darba dokumentu, kurā izklāstīta pašreizējā situācija ES līmenī, politikas instrumenti un laba prakse HIV/AIDS, vīrushepatīta un tuberkulozes apkarošanā Eiropas Savienībā un kaimiņvalstīs.

Dienestu darba dokumentā ir izvērtēts ES atbalsts dalībvalstīm vairākās politikas jomās: sabiedrības veselība, pētniecība, narkomānijas apkarošanas politika, sadarbība attīstības jomā, pievienošanās un kaimiņattiecību politika, Eiropas struktūrfondi u. c. Tajā arī izklāstīta ES finansēta laba prakse saistībā ar agrīnu diagnosticēšanu, testēšanas veicināšanu, neaizsargāto grupu plašāku informēšanu, integrētu aprūpi vairāku slimību gadījumā, ātru piekļuvi aprūpei, profilaktisko ārstēšanu, sabiedrības veselības veicināšanu un atbalstu tīkliem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

ES finansētās programmas veselības jomā

ES finansē projektus un darbības tieši, izmantojot ES Veselības programmu. ES Veselības programmas atbalstītie pasākumi ir palīdzējuši izstrādāt un ieviest labu praksi, lai izpildītu starptautiskā līmeņa apņemšanos izskaust AIDS un tuberkulozi un samazināt saslimstību ar vīrushepatītu. Pasākumi vērsti uz šādām galvenajām tēmām:

  • veicināt HIV, hepatīta un tuberkulozes agrīnu diagnosticēšanu un samazināt vēlīni diagnosticēto saslimšanu skaitu, kā arī veikt pasākumus, lai uzlabotu profilaktisko ārstēšanu;
  • integrēt ārstēšanu un aprūpi, garantēt piekļuvi, integrētu diagnostiku un gadījumu pārvaldību, sasaistot dažādus veselības aprūpes pakalpojumus un veselības dienestus, tai skaitā veselības aprūpes pakalpojumus cietumos;
  • atbalstīt pilsoniskās sabiedrības līdzdalību cīņā pret slimībām.

Kopš 2003. gada projektus HIV, hepatīta un tuberkulozes jomā pārvalda Patērētāju, veselības un pārtikas izpildaģentūra (Chafea).

Sadarbība

Laikā no 2005. līdz 2019. gadam divas Komisijas izveidotas struktūras tikās divreiz gadā, lai palīdzētu īstenot politiku un stiprināt sadarbību starp valstīm, pilsonisko sabiedrību un starptautiskajām organizācijām.

HIV/AIDS, vīrushepatīta un tuberkulozes domnīca bija forums, kurā ES un EEZ valstu veselības iestāžu pārstāvji apmainījās ar informāciju un stiprināja sadarbību. Šai ideju laboratorijai bija svarīga loma, nosakot politiskās prioritātes cīņā pret HIV/AIDS, vīrushepatītu un tuberkulozi.

Pilsoniskās sabiedrības forums jautājumā par HIV/AIDS, vīrushepatītu un tuberkulozi bija neformāla konsultatīva struktūra ar mērķi atvieglot NVO un tīklu līdzdalību Eiropas politikas izstrādē un īstenošanā. Pilsoniskās sabiedrības forums konsultēja domnīcu un Komisiju.

Šīs struktūras 2019. gadā pārstāja darboties. Taču Komisija turpina diskusijas par HIV, tuberkulozes un hepatīta politikas īstenošanas konkrētiem aspektiem un paraugprakses apmaiņas veicināšanu, izmantojot piemērotus mehānismus, tādus kā Veselības drošības komiteja, kā arī specializēti tīkli ES Veselības politikas platformā.

Papildinformācija