Skip to main content
Public Health

L-HIV/AIDS, l-epatite u t-tuberkulożi

L-objettiv globali taħt il-mira 3.3 tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-Nazzjonijiet Uniti għandu l-għan li sal-2030 itemm l-epidemiji tal-AIDS, it-tuberkulożi u l-ġlieda kontra l-epatite, fost l-oħrajn. L-UE wriet l-impenn tagħha li taqdi r-rwol tagħha f’dan l-isforz importanti billi tappoġġja azzjonijiet u politiki fl-Istati Membri biex ittejjeb ir-rispons tagħhom għal dawn it-tliet epidemiji u tilħaq l-SDGs.

Azzjoni ta' politika tal-UE

L-azzjoni tal-UE kontra l-HIV/AIDS għandha storja twila, bl-epatite virali u t-tuberkulożi inizjalment meqjusa bħala koinfezzjonijiet tal-HIV u gradwalment jitqiesu bħala mard fihom infushom.

L-ewwel darba li l-UE tat strument ta’ politika biex tindirizza l-HIV/AIDS fil-livell Ewropew kien fl-2005 bil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-ġlieda kontra l-HIV/AIDS. Din kienet il-bażi għall-azzjoni tal-UE mill-2006 sal-2009.

Bl-HIV/AIDS tibqa’ kwistjoni ta’ tħassib għas-saħħa pubblika u prijorità politika għall-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi ġirien, fl-2009 ġiet adottata t-tieni Komunikazzjoni dwar il-Ġlieda kontra l-HIV/AIDS fl-Unjoni Ewropea u fil-pajjiżi ġirien.

Din il-Komunikazzjoni enfasizzat l-importanza li tiżdied l-implimentazzjoni tal-istrateġiji ta’ prevenzjoni, li tappoġġja rispons effettiv għall-HIV/AIDS f’reġjuni ta’ prijorità u li jiġu żviluppati l-mezzi biex jintlaħqu u jiġu appoġġjati l-popolazzjonijiet l-aktar f’riskju fl-Ewropa kollha. Hija fittxet li tagħti impetu politiku lill-ġlieda kontra l-HIV/AIDS, billi involviet lill-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha fl-Istati Membri, is-soċjetà ċivili u l-industrija biex jieħdu azzjoni relatata mal-prevenzjoni, reġjuni u gruppi ta’ prijorità, għarfien imtejjeb, monitoraġġ u evalwazzjoni.

Il-Komunikazzjoni tal-2009 kienet akkumpanjata minn 2 pjanijiet ta’ azzjoni suċċessivi

Fl-2015, il-mexxejja dinjija qablu dwar azzjoni globali biex sal-2030 jintemmu l-epidemiji tal-HIV/AIDS u t-tuberkulożi u biex tiġi miġġielda l-epatite virali skont l-SDGs. B’dawn il-miri globali fis-seħħ, l-UE esprimiet l-impenn politiku tagħha li tappoġġja lill-pajjiżi tal-UE biex jilħquhom fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-passi li jmiss għal ġejjieni Ewropew sostenibbli tal-2016.

Qabel it-22 Konferenza Internazzjonali dwar l-AIDS , fl-2018, il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat Dokument ta’ ħidma tal-persunal, li juri s-sitwazzjoni attwali fil-livell tal-UE, l-istrumenti ta’ politika u l-prattiki tajba għall-ġlieda kontra l-HIV/AIDS, l-epatite virali u t-tuberkulożi fl-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi ġirien.

Id-dokument ta’ ħidma tal-persunal iqis l-appoġġ tal-UE lill-Istati Membri f’diversi oqsma ta’ politika: is-saħħa pubblika, ir-riċerka, il-politika dwar id-drogi, il-kooperazzjoni għall-iżvilupp, il-politika tal-adeżjoni u tal-viċinat, il-fondi strutturali Ewropej, eċċ. Hija tippreżenta wkoll prattiki tajba ffinanzjati mill-UE relatati mad-dijanjożi bikrija, l-inkoraġġiment tal-ittestjar, l-involviment usa’ ta’ gruppi vulnerabbli, il-kura integrata fil-mard kollu, ir-rabta rapida mal-kura, it-trattament bħala prevenzjoni, il-promozzjoni tas-saħħa u l-appoġġ għan-networks u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili.

Programmi ffinanzjati mill-UE fil-qasam tas-saħħa

L-UE tiffinanzja wkoll proġetti u attivitajiet direttament permezz tal-programm tas-saħħa tal-UE. L-azzjonijiet appoġġjati mill-Programm tas-saħħa tal-UE għenu biex jiġu żviluppati u implimentati prattiki tajbin għall-kisba ta’ impenji internazzjonali biex jintemmu l-AIDS u t-tuberkulożi u titnaqqas l-epatite virali. It-temi ewlenin u l-fokus tagħhom huma relatati ma’

  • il-promozzjoni ta’ dijanjożi bikrija għall-HIV, l-epatite u t-tuberkulożi, inkluż it-tnaqqis ta’ indikazzjonijiet tard kif ukoll interventi li jindirizzaw il-ħtiġijiet għat-titjib tat-trattament bħala prevenzjoni
  • l-integrazzjoni tat-trattament u l-kura, l-iżgurar tal-aċċess, id-dijanjożi integrata u l-ġestjoni tal-każijiet, il-kollegament tas-servizzi tas-saħħa fil-komunità u s-servizzi tas-saħħa, inkluża l-kura tas-saħħa fil-ħabsijiet
  • appoġġ lis-soċjetà ċivili għall-involviment speċifiku tagħha fir-rispons kontra l-mard

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa u l-Ikel (Chafea) ilha tmexxi proġetti dwar l-HIV, l-epatite u t-tuberkulożi sa mill-2003.

Kooperazzjoni

Għal 15-il sena (2005-2019), il-Kummissjoni kienet waqqfet 2 korpi li kienu qed jiltaqgħu darbtejn fis-sena biex jgħinu fl-implimentazzjoni tal-politika u jsaħħu l-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi, is-soċjetà ċivili u l-organizzazzjonijiet internazzjonali.

Il-Grupp ta’ Riflessjoni dwar l-HIV/AIDS, l-epatite virali u t-tuberkulożi (TT) kien forum ta’ rappreżentanti mill-awtoritajiet tas-saħħa nazzjonali tal-pajjiżi tal-UE u taż-ŻEE biex jiskambjaw informazzjoni u jsaħħu l-kooperazzjoni. Il-Grupp ta’ Riflessjoni kellu rwol importanti fid-definizzjoni tal-prijoritajiet għall-politika dwar l-HIV/AIDS, l-epatite virali u t-tuberkolożi.

Il-Forum tas-Soċjetà Ċivili dwar l-HIV/AIDS, l-Epatite virali u t-Tuberkolożi (CSF) kien korp konsultattiv informali li ppermetta l-parteċipazzjoni ta’ NGOs u networks fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika Ewropea. Is-CSF ipprovda pariri lill-Grupp ta’ Riflessjoni u lill-Kummissjoni.

Fl-2019, dawn il-gruppi ngħalqu fil-format attwali tagħhom. Madankollu, il-Kummissjoni qed tkompli torganizza diskussjonijiet dwar aspetti speċifiċi rigward l-implimentazzjoni tal-politika dwar l-HIV, it-tuberkulożi u l-epatite u tiffaċilita l-iskambju tal-aħjar prattiki permezz ta’ mekkaniżmi xierqa, inkluż il-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa, kif ukoll networks iddedikati għall-Pjattaforma tal-Politika tas-Saħħa tal-UE.

Informazzjoni relatata