Skip to main content
Public Health

HIV/AIDS, hepatiit ja tuberkuloos

ÜRO kestliku arengu eesmärgi 3.3 üldeesmärk on teha 2030. aastaks lõpp muu hulgas AIDSi ja tuberkuloosi epideemiale ning võidelda hepatiidi vastu. EL on näidanud oma tahet täita selles olulises ettevõtmises oma rolli, toetades liikmesriikide meetmeid ja poliitikat, et parandada nende reageerimist neile kolmele epideemiale ja saavutada kestliku arengu eesmärgid.

ELi poliitikameetmed

ELi HIVi/AIDSi-vastastel meetmetel on olnud pikk ajalugu: algselt peeti viiruslikku hepatiiti ja tuberkuloosi HIVi koinfektsioonideks, järk-järgult aga hakati neid lugema eraldiseisvateks haigusteks.

Esimese poliitilise instrumendi võitluseks HIVi/AIDSi vastu Euroopa tasandil esitas EL 2005. aastal komisjoni teatisega HIVi/AIDSi-vastase võitluse kohta. See oli aastatel 2006–2009 ELi tegevuse aluseks.

Kuna HIV/AIDS on endiselt rahvatervise probleem ning Euroopa Liidu ja naaberriikide jaoks üks poliitilisi prioriteete, võeti 2009. aastal vastu teine teatis HIVi/AIDSi-vastase võitluse kohta Euroopa Liidus ja naaberriikides.

Selles teatises rõhutati, kui oluline on kiirendada ennetusstrateegiate rakendamist, toetada prioriteetsetes piirkondades tulemuslikke HIVi/AIDSi vastumeetmeid ja töötada välja vahendid selleks, et jõuda kõikjal Euroopas kõige suurema riskiga elanikkonnarühmadeni ja neid toetada. Sellega taheti anda HIVi/AIDSi-vastasele võitlusele poliitilist hoogu, kaasata liikmesriikides kõik asjaomased sidusrühmad, kodanikuühiskond ja tööstus, selleks et võtta meetmeid, mis on seotud ennetuse, prioriteetsete piirkondade ja elanikkonnarühmade, paremate teadmiste, seire ja hindamisega.

2009. aasta teatisele oli lisatud 2 järjestikust tegevuskava:

2015. aastal leppisid maailma liidrid kokku ülemaailmsetes meetmetes, et teha kestliku arengu eesmärkide raames 2030. aastaks lõpp HIVi/AIDSi ja tuberkuloosi epideemiale ning võidelda viirusliku hepatiidi vastu. Kui need üleilmsed eesmärgid olid kehtestatud, väljendas EL kindlat poliitilist tahet toetada ELi riike nende eesmärkide saavutamisel 2016. aasta teatises „Euroopa jätkusuutliku tuleviku järgmised sammud“.

2018. aastal toimunud 22. rahvusvahelise AIDSi-teemalise konverentsi eel avaldas Euroopa Komisjon talituste töödokumendi, milles kirjeldatakse olukorda ELi tasandil ning poliitikavahendeid ja häid tavasid võitluses HIVi/AIDSi, viirusliku hepatiidi ja tuberkuloosi vastu Euroopa Liidus ja naaberriikides.

Komisjoni talituste töödokumendis antakse ülevaade ELi toetusest liikmesriikidele mitmes poliitikavaldkonnas: rahvatervise, teadusuuringute, uimastipoliitika, arengukoostöö, ühinemis- ja naabruspoliitika, Euroopa struktuurifondide jne alal. Samuti tutvustatakse selles ELi rahastatud häid tavasid, mis on seotud varajase diagnoosimise, testimise propageerimise, haavatavate elanikkonnarühmade laiema kaasamise, haiguste integreeritud ravi, kiiresti raviga sidumise, ravi kui ennetuse, tervise edendamise ning võrgustike ja kodanikuühiskonna organisatsioonide toetamisega.

ELi terviseprogrammist rahastatavad programmid

EL rahastab projekte ja tegevusi ka otse ELi terviseprogrammi kaudu. ELi terviseprogrammist toetatavad meetmed on aidanud välja töötada ja rakendada häid tavasid, et täita rahvusvahelisi kohustusi AIDSi ja tuberkuloosi likvideerimise ning viirusliku hepatiidi vähendamise alal. Nende põhiteemad ja -tähelepanu on seotud järgmisega:

  • HIVi, hepatiidi ja tuberkuloosi varajase diagnoosimise edendamine, sealhulgas hilinenud diagnoosimiste arvu vähendamine ning sekkumised ravi kui ennetuse parandamise huvides;
  • ravi ja hoolduse integreerimine, juurdepääsu tagamine, integreeritud diagnoosimine ja juhtumihaldus, kogukondlike ja kogukonnaväliste tervishoiuteenuste ühendamine, sealhulgas vanglate tervishoiuteenused;
  • kodanikuühiskonna toetamine nende konkreetseks kaasamiseks võitlusse haiguste vastu.

Alates 2003. aastast haldab HIVi-, hepatiidi- ja tuberkuloosialaseid projekteTarbija-, Tervise- ja Toiduküsimuste Rakendusamet (Chafea).

Koostöö

15 aastaks (2005–2019) moodustas komisjon 2 organit, mis kohtusid kaks korda aastas, et aidata rakendada poliitikat ja tugevdada koostööd riikide, kodanikuühiskonna ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahel.

HIVi/AIDSi, viirusliku hepatiidi ja tuberkuloosi mõttekoda oli ELi ja EMP riikide tervishoiuametite esindajate foorum, kus vahetati teavet ja tugevdati koostööd. Sellel mõttekojal oli HIVi/AIDSi, viirusliku hepatiidi ja tuberkuloosi vastase võitluse poliitika prioriteetide kindlaksmääramisel oluline roll.

HIVi/AIDSi, viirusliku hepatiidi ja tuberkuloosi teemaline kodanikuühiskonna foorum oli mitteametlik nõuandev organ, mis võimaldas valitsusvälistel organisatsioonidel ja võrgustikel osaleda Euroopa poliitika väljatöötamises ja rakendamises. Foorum andis nõu mõttekojale ja komisjonile.

2019. aastal suleti need rühmad senisel kujul. Sellegipoolest jätkab komisjon arutelusid HIVi-, tuberkuloosi- ja hepatiidipoliitika rakendamise konkreetsete aspektide üle ning hõlbustab heade tavade vahetamist sobivate mehhanismide, sealhulgas terviseohutuse komitee ja ELi tervishoiupoliitika platvormi eriotstarbeliste võrgustike kaudu.

Seotud teave