Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Насърчаване на реформи

Европейската комисия предоставя финансова подкрепа и за редица други инициативи, насочени към насърчаването на реформи по критични въпроси, свързани с работната сила в здравния сектор. Инициативите са посочени по-долу.

Взаимно признаване на професионални квалификации

С Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации бе установена общоевропейска правна рамка, позволяваща на страните да признават взаимно квалификации. Квалификациите на здравните работници (лекари, медицински сестри, акушери, зъболекари, фармацевти, ветеринари) се признават автоматично, което означава, че ако практикувате законно някоя от тези професии във вашата страна, имате право да го правите в целия ЕС.

Директивата за професионалните квалификации бе изменена с Директива 2013/55/ЕС, като правилата бяха опростени с цел улесняване на практикуването на здравни и други регламентирани професии в други страни от ЕС.

Мобилност и миграция на здравни работници

Два изследователски проекта на ЕС имат за цел да се състави по-точна картина на миграционните модели на работната сила в здравеопазването, както в рамките на ЕС, така и в страни извън Съюза:

Смекчаване на негативния ефект от миграцията върху здравните системи

През последните десетилетия миграцията на здравни работници в световен мащаб се е увеличила, особено от държавите с по-ниски доходи и вече уязвими здравни системи. За преодоляване на това предизвикателство бе приет Световният кодекс на СЗО за практиките при международно назначаване на здравен персонал.

Целта е да се установят и насърчат доброволни етични принципи и практики за международния подбор на персонал в здравеопазването и да се помогне за укрепване на здравните системи. Държавите членки следва да възпират активното набиране на здравен персонал от развиващи се страни, които са изправени пред сериозен недостиг на здравни работници.

Ефективни стратегии за набиране и задържане на персонал

Пилотна мрежа от организации, обучаващи медицински сестри, и регулатори

Пилотната мрежа от организации, обучаващи медицински сестри, и регулатори беше създадена с цел обмен на добри практики за повишаване на квалификациите на помощния здравен персонал, като се обръща особено внимание на трансграничната мобилност. Мрежата разгледа обхвата на уменията и компетентностите на помощния здравен персонал с оглед на потенциалното му включване в националните програми за образование и обучение. Вижте доклада.

Мрежа за определяне на основни компетентности за помощния здравен персонал

В рамките на здравната програма на Европейската комисия за 2014 г. Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (CHAFEA) възложи на консорциум, ръководен от нидерландския институт за изследвания в областта на здравните услуги —NIVEL, да извърши проучване. С проучването, озаглавено CC4HCA (основни компетентности за помощния здравен персонал), се изследва интереса сред държавите от ЕС към изготвянето на обща позиция по отношение на уменията, знанията и компетентностите на помощния здравен персонал в Европа. Вижте доклада.

Непрекъснато професионално развитие на медицинските специалисти в ЕС

В Плана за действие на Европейската комисия за работната сила в сектора на здравеопазването в ЕС продължаващото професионално развитие (ППР) се разглежда като инструмент за опазване на безопасността на пациентите в контекста на трансграничната мобилност на здравни специалисти и пациенти. Националните тълкувания на ППР предлагат различни подходи и възможности за установяване на препоръки и добри практики в ЕС.

В това проучване се прави преглед на възможностите за продължаващо професионално развитие и учене през целия живот за лекарите, медицинските сестри, зъболекарите, акушерите и фармацевтите в страните от ЕС и ЕАСТ. В него са включени политически препоръки за засилване на сътрудничеството и обмена на добри практики на европейско равнище и се подчертава необходимостта да се улесни възприемането на ППР от всички здравни специалисти, включително чрез преодоляване на времевите и ресурсните ограничения. В препоръките се призовава също за повече научни изследвания в областта на ППР и се изтъква неговата връзка с безопасността на пациентите и качеството на грижите.

Секторни алианси на уменията

Секторните алианси на уменията са насочени към преодоляване на недостига от умения, засягащ един или повече професионални профили в конкретен сектор. Това става чрез идентифициране на съществуващи или нововъзникващи нужди на пазара на труда в различни сектори и чрез укрепване на реакцията на системите за професионално образование и обучение, на всички равнища, спрямо нуждите на пазара на труда.

ECVET за грижи за възрастните хора (EFEC) е първият пилотен секторен алианс на уменията (САУ) в сектора на здравеопазването и предоставянето на грижи. Това транснационално партньорство на организации от шест държави от ЕС има за цел да се подобри съпоставимостта, прозрачността и взаимното признаване на квалификациите на лицата, полагащи грижи, като се прилагат принципите на ECVET.

В рамките на програма „Еразъм+“ също бе отправена покана за още секторни алианси на уменията в сектора на здравеопазването и предоставянето на грижи.