Skip to main content
Public Health

Podpora reforiem

Európska komisia poskytla finančnú pomoc množstvu ďalších iniciatív zameraných na podporu reforiem týkajúcich sa najdôležitejších otázok v súvislosti so zdravotníckymi pracovníkmi. Podrobnosti sú uvedené nižšie.

Vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií

V smernici 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií sa ustanovuje celoeurópsky právny rámec na vzájomné uznávanie kvalifikácií medzi krajinami EÚ. V prípade odborného zdravotníckeho personálu (lekári, zdravotné sestry, pôrodné asistentky, zubní lekári, lekárnici, veterinári) sa kvalifikácie uznávajú automaticky. Znamená to, že ak platne vykonávate toto povolanie vo svojej domovskej krajine, automaticky ho môžete vykonávať kdekoľvek v EÚ.

V smernici 2013/55/EÚ, ktorou sa mení smernica o uznávaní odborných kvalifikácií, sa zjednodušujú pravidlá s cieľom uľahčiť tak zdravotníckym pracovníkom a ďalším regulovaným pracovníkom vykonávanie ich povolania v iných krajinách EÚ.

Mobilita a migrácia zdravotníckych pracovníkov

Cieľom výskumných projektov EÚ je pomôcť vytvoriť presnejší obraz vzorcov migrácie zdravotníckej pracovnej sily v rámci EÚ, ako aj medzi EÚ a inými krajinami.

Zmierňovanie negatívneho vplyvu migrácie na systémy zdravotnej starostlivosti

Migrácia zdravotníckych pracovníkov sa v posledných desaťročiach na celom svete zvýšila a smeruje najmä z nízkopríjmových krajín s už zraniteľnými systémami zdravotnej starostlivosti. Na riešenie tejto výzvy sa prijal Celosvetový kódex zásad pri medzinárodnom nábore zdravotníckych pracovníkov vypracovaný WHO.

Jeho cieľom je stanoviť a propagovať dobrovoľné zásady a postupy etického medzinárodného náboru zdravotníckych pracovníkov a uľahčiť posilňovanie systémov zdravotnej starostlivosti. Členské štáty by mali odrádzať od aktívneho náboru zdravotníckych pracovníkov z rozvojových krajín, ktoré čelia kritickému nedostatku zdravotníckych pracovníkov.

Účinné stratégie náboru a udržania zdravotníckych pracovníkov

Pilotná sieť pedagógov a regulačných orgánov v oblasti ošetrovateľstva

Pilotná sieť pedagógov a regulačných orgánov v oblasti ošetrovateľstva sa vytvorila s cieľom výmeny najlepších postupov na zvýšenie kvalifikácií zdravotníckych asistentov s osobitným dôrazom na cezhraničnú mobilitu. V rámci siete sa skúmal rozsah zručností a spôsobilostí zdravotníckych asistentov na účely ich možného využívania vo vnútroštátnych vzdelávacích systémoch a v programoch odbornej prípravy. Správa je dostupná tu.

Sieť na rozvoj kľúčových spôsobilostí zdravotníckych asistentov

V rámci programu Európskej komisie Verejné zdravie v roku 2014 zadala Výkonná agentúra EK pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (CHAFEA) zákazku na vypracovanie štúdie konzorciu pod vedením holandského inštitútu pre výskum v oblasti zdravotných služieb NIVEL. V štúdii o rozvoji kľúčových spôsobilostí zdravotníckych asistentov sa preskúmava záujem krajín EÚ o zaujatí spoločného stanoviska k zručnostiam, poznatkom a spôsobilostiam zdravotníckych asistentov v Európe. Správa je dostupná tu.

Kontinuálny profesijný rozvoj zdravotníckych pracovníkov v EÚ

Akčný plán Európskej komisie pre pracovnú silu v zdravotníctve EÚ sa venuje kontinuálnemu profesijnému rozvoju, ktorý slúži ako nástroj na zaistenie bezpečnosti pacientov v súvislosti s cezhraničnou mobilitou zdravotníckych pracovníkov a pacientov. Vnútroštátne výklady pristupujú ku kontinuálneho profesijného rozvoju rôzne a poskytujú príležitosť na určenie odporúčaní a najlepších postupov v EÚ.

V tejto štúdii sa preskúmali možnosti kontinuálneho profesijného rozvoja a celoživotného vzdelávania lekárov, zdravotných sestier, zubných lekárov, pôrodných asistentiek a lekárnikov v krajinách EÚ a EZVO. Určujú sa v nej politické odporúčania na posilnenie spolupráce a výmeny najlepších postupov na úrovni EÚ a zdôrazňuje sa v nej potreba uľahčiť kontinuálny profesijný rozvoj všetkých zdravotníckych pracovníkov aj tým, že sa budú riešiť obmedzenia súvisiace s časom a zdrojmi. V odporúčaniach sa takisto vyzýva na ďalší výskum v oblasti kontinuálneho profesijného rozvoja a jeho vzťahu k bezpečnosti pacientov a ku kvalite starostlivosti.

Aliancie pre sektorové zručnosti

Prostredníctvom aliancií pre sektorové zručnosti sa rieši nedostatok požadovaných zručností v prípade jedného či viacerých profilov povolaní v konkrétnom sektore, konkrétne určením už existujúcich alebo novovznikajúcich potrieb na trhu práce a posilňovaním reakcie systémov odborného vzdelávania a prípravy na všetkých úrovniach na potreby trhu práce.

Systém ECVET pre starostlivosť o starších ľudí (EFEC) je prvou pilotnou alianciou pre sektorové zručnosti v sektore zdravotníctva a starostlivosti. Cieľom tohto nadnárodného partnerstva organizácií zo šiestich krajín EÚ je zlepšiť porovnateľnosť, transparentnosť a vzájomné uznávanie kvalifikácií opatrovateľov v zmysle zásad systému ECVET.

V rámci programu Erasmus+ v roku 2015 sa takisto vyhlásila výzva pre ďalšie aliancie pre sektorové zručnosti v sektore zdravotníctva a starostlivosti.