Skip to main content
Public Health

Reformų skatinimas

Europos Komisija skyrė finansinę paramą kelioms kitoms iniciatyvoms, kuriomis siekiama skatinti reformas itin skubiai spręstinais sveikatos priežiūros darbuotojų klausimais. Jos išsamiau aprašytos toliau.

Abipusis profesinių kvalifikacijų pripažinimas

Direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo Europoje nustatytas teisinis pagrindas, kuriuo remdamosi šalys gali pripažinti kitose šalyse suteiktą kvalifikaciją. Sveikatos priežiūros specialistų (gydytojų, slaugytojų, akušerių, odontologų, vaistininkų, veterinarijos gydytojų) kvalifikacija pripažįstama automatiškai, t. y. savo šalyje praktikuojantiems kvalifikuotiems specialistams automatiškai suteikiama teisė dirbti bet kurioje kitoje ES šalyje.

Direktyva 2013/55/ES buvo iš dalies pakeista Profesinių kvalifikacijų direktyva supaprastinant taisykles, kad sveikatos priežiūros specialistams ir kitiems reglamentuojamųjų profesijų atstovams būtų paprasčiau verstis savo veikla kitose ES šalyse.

Sveikatos priežiūros specialistų judumas ir migracija

Dviem ES tyrimų projektais siekiama padėti susidaryti tikslesnį vaizdą, kokios yra sveikatos priežiūros darbuotojų migracijos ES viduje ir tarp ES ir kitų šalių tendencijos:

Neigiamo migracijos poveikio sveikatos priežiūros sistemoms švelninimas

Sveikatos priežiūros darbuotojų migracija pasaulyje pastaraisiais dešimtmečiais išaugo, ypač iš mažesnių pajamų šalių, kuriose sveikatos priežiūros sistemos ir taip jau yra silpnos. Siekiant spręsti šią problemą, buvo priimtas PSO visuotinis sveikatos priežiūros darbuotojų įdarbinimo kitose valstybėse praktikos kodeksas.

Juo siekiama nustatyti ir skatinti savanoriškai taikomus kitų šalių sveikatos priežiūros darbuotojų etiško įdarbinimo principus bei praktiką ir padėti stiprinti sveikatos priežiūros sistemas. Valstybės narės turėtų neskatinti aktyvaus sveikatos priežiūros darbuotojų iš besivystančių šalių, kurioms jų labai trūksta, įdarbinimo.

Veiksmingo įdarbinimo ir išlaikymo darbo vietoje strategijos

Bandomasis slaugytojų pedagogų ir reguliavimo institucijų tinklas

Sukurtas slaugytojų pedagogų ir reguliavimo institucijų bandomasis tinklas, kurio paskirtis – keistis geriausia patirtimi gerinant sveikatos priežiūros asistentų kvalifikaciją, ypač daug dėmesio skiriant tarpvalstybiniam judumui. Buvo nagrinėjamos sveikatos priežiūros asistentų įgūdžių ir kompetencijos sritys, numatant galimą įtraukimą į nacionalines švietimo ir mokymo programas. Visa ataskaita pateikiama čia.

Sveikatos priežiūros asistentų pagrindinių gebėjimų ugdymo tinklas

Pagal 2014 m. Europos Komisijos visuomenės sveikatos programą Europos Komisijos Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga (CHAFEA) konkurso nugalėtoju išrinko Nyderlandų sveikatos priežiūros paslaugų tyrimų institutą NIVEL ir pavedė jam atlikti tyrimą. CC4HCA tyrime nagrinėjamas ES šalių suinteresuotumas parengti bendrą poziciją dėl Europos sveikatos priežiūros asistentų įgūdžių, žinių ir kompetencijos. Visa ataskaita pateikiama čia.

Tęstinis ES sveikatos priežiūros specialistų profesinis tobulėjimas

Europos Komisijos veiksmų planas dėl ES sveikatos priežiūros darbuotojų skirtas tęstiniam profesiniam tobulinimuisi, kaip pacientų saugos tarpvalstybinio sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų judumo srityje užtikrinimo priemonei. Skirtingose valstybėse narėse taikomi skirtingi tęstinio profesinio tobulinimosi metodai, kuriais remiantis galima parengti rekomendacijas ir geriausios praktikos ES pavyzdžius.

Šiame tyrime apžvelgiamas ES ir ELPA šalių gydytojų, slaugytojų, odontologų, akušerių ir vaistininkų tęstinis profesinis tobulinimasis ir mokymosi visą gyvenimą galimybės. Jame pateikiamos politikos rekomendacijos, kaip Europos lygmeniu stiprinti bendradarbiavimą ir geriausią praktiką, ir pabrėžiama būtinybė sudaryti palankesnes sąlygas visiems sveikatos priežiūros specialistams toliau tobulėti savo profesinėje srityje, be kita ko, atsižvelgiant į laiko ir išteklių apribojimus. Rekomendacijose taip pat raginama daugiau tirti nuolatinį profesinį tobulinimąsi ir jo ryšį su pacientų sauga ir priežiūros kokybe.

Sektorių įgūdžių sąjungos

Sektorių įgūdžių sąjungos užpildo įgūdžių spragas, susijusias su viena arba keliomis profesijomis tam tikrame sektoriuje. Jos tai daro nustatydamos esamus ar atsirandančius konkretaus sektoriaus darbo rinkos poreikius ir gerindamos profesinio rengimo ir mokymo sistemų prisitaikymą prie darbo rinkos poreikių visais lygmenimis.

Vyresnio amžiaus žmonių priežiūros ECVET – tai pirmoji bandomoji sektoriaus įgūdžių sąjunga sveikatos ir priežiūros sektoriuje. Šia šešių ES šalių organizacijų tarpvalstybine partneryste siekiama gerinti globėjų kvalifikacijos palyginamumą, skaidrumą ir abipusį kvalifikacijų pripažinimą taikant ECVET principus.

Pagal 2015 m. programą „Erasmus+“ taip pat kviesta kurti daugiau sveikatos ir priežiūros sektorių įgūdžių sąjungų.