Pāriet uz galveno saturu
Public Health

Reformu veicināšana

Eiropas Komisija ir sniegusi finansiālu atbalstu arī vairākām citām iniciatīvām, kuru mērķis ir veicināt reformas kritiskos jautājumos, kas saistīti ar veselības jomas darbspēku. Iniciatīvas izklāstītas zemāk.

Profesionālo kvalifikāciju savstarpēja atzīšana

Direktīvā 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu ir noteikts visai ES vienots tiesisks regulējums attiecībā uz to, kā valstis var atzīt cita citas piešķirto kvalifikāciju. Veselības darbinieku (ārstu, medicīnas māsu, vecmāšu, zobārstu, farmaceitu, veterinārārstu) kvalifikāciju atzīst automātiski. Proti, ja likumīgi praktizējat kādu no šīm profesijām savā valstī, jums automātiski ir tiesības to praktizēt jebkur Eiropas Savienībā.

Direktīva 2013/55/ES grozīja Profesionālo kvalifikāciju direktīvu, vienkāršojot noteikumus veselības jomas darbiniekiem un citu reglamentēto profesiju pārstāvjiem.

Veselības darbinieku mobilitāte un migrācija

Divu ES pētniecības projektu mērķis ir palīdzēt izveidot precīzāku ainu par veselības jomas darbinieku migrācijas modeļiem kā ES, tā ārpussavienības valstīs:

Migrācijas negatīvā ietekme uz veselības aprūpes sistēmām un šīs ietekmes mazināšana

Pēdējo desmitgažu laikā veselības jomas darbinieku migrācija pasaules mērogā ir pieaugusi, jo īpaši no valstīm ar zemākiem ienākumiem un nestabilākām veselības aprūpes sistēmām. Lai risinātu šo problēmu, tika pieņemts PVO rīcības kodekss starptautiskai veselības personāla atlasei.

Mērķis ir noteikt un veicināt brīvprātīgus ētikas principus un praksi starptautiskā veselības personāla atlasē un palīdzēt veselības aizsardzības sistēmu stiprināšanā. Dalībvalstīm ir jācīnās pret to jaunattīstības valstu veselības darbinieku aktīvu pieņemšanu darbā, kurās veselības darbinieku kritiski trūkst.

Efektīvas darbinieku atlases un turpmākas nodarbināšanas stratēģijas

Medicīnas māsu pedagogu un regulatoru izmēģinājuma tīkls

Medicīnas māsu pedagogu un regulatoru izmēģinājuma tīkls tika izveidots ar mērķi apmainīties ar labu praksi veselības aprūpes asistentu kvalifikācijas uzlabošanā, īpašu uzmanību pievēršot pārrobežu mobilitātei. Šī izmēģinājuma tīkla ietvaros tika aplūkots asistējošo veselības aprūpes darbinieku prasmju un kompetenču tvērums to potenciālai ieviešanai valstu izglītības un apmācības programmās. Skatiet ziņojumu.

Tīkls veselības aprūpes asistentu pamatkompetenču attīstīšanai (HCA)

Eiropas Komisijas 2014. gada Veselības programmas ietvaros Eiropas Komisijas Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (CHAFEA) pasūtījumu veikt pētījumu uzticēja konsorcijam, kuru vadīja Nīderlandes veselības pakalpojumu pētniecības institūts NIVEL. Pētījumā, ar nosaukumu CC4HCA (veselības aprūpes asistentu pamatkompetences), analizēta ES valstu ieinteresētība izstrādāt kopēju nostāju attiecībā uz veselības aprūpes asistentu prasmēm, zināšanām un kompetencēm (HCA) Eiropā. Skatiet ziņojumu.

Veselības darbinieku profesionālās kvalifikācijas celšana ES

Eiropas Komisijas rīcības plānā attiecībā uz ES veselības aprūpes darbaspēku profesionālās kvalifikācijas celšana (CPD) aplūkota kā rīks pacientu drošības nodrošināšanai veselības darbinieku un pacientu pārrobežu mobilitātes kontekstā. Valstu CPD interpretācijas piedāvā atšķirīgās pieejas un iespējas noteikt ieteikumus un labu praksi Eiropas Savienībā.

Šajā pētījumā sniegts pārskats par profesionālās kvalifikācijas celšanas un mūžizglītības iespējām ārstiem, medicīnas māsām, zobārstiem, vecmātēm un farmaceitiem ES un EBTA valstīs. Tajā apzināti politikas ieteikumi, kā stiprināt sadarbību un labākās prakses apmaiņu Eiropas līmenī, un uzsvērta nepieciešamība atvieglot CPD pieņemšanu no visu veselības darbinieku puses, tostarp pārvarot laika un resursu ierobežojumus. Tāpat saistībā ar pacientu drošību un veselības aprūpes kvalitāti tajā ir izteikts atbalsts plašākiem CPD pētījumiem.

Sektoru prasmju alianses

Sektoru prasmju alianses nodarbojas ar to, lai pārvarētu prasmju nepietiekamību, kas piemeklējusi vienu vai vairākus profesionālos profilus konkrētā sektorā. Tālab tās identificē esošās vai jaunās darba tirgus vajadzības dažādos sektoros un uzlabo profesionālās izglītības un apmācības sistēmu attiecīgās spējas reaģēt visos līmeņos.

ECVET for Elderly Care (EFEC) nodarbojas ar vecāka gadagājuma cilvēku aprūpi un ir pirmā prasmju izmēģinājuma sektoralianse veselības un aprūpes sektorā. Šai starptautiskajai partnerībai, ko veido organizācijas no sešām valstīm, ir jāuzlabo kvalifikāciju salīdzināmība, caurskatāmība un savstarpēja atzīšana, piemērojot ECVET principus.

2015. gadā “Erasmus +” ietvaros tika izziņots uzaicinājums citām prasmju sektoraliansēm veselības un aprūpes sektorā.