Skip to main content
Public Health

Hervormingen stimuleren

De Europese Commissie heeft financiële steun gegeven aan een aantal andere initiatieven die gericht waren op hervorming van bepaalde centrale aspecten voor zorgpersoneel. Meer informatie daarover vindt u hieronder.

Wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties

Met Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties is er een juridisch kader voor heel Europa geschapen waarmee landen elkaars kwalificaties kunnen erkennen. Gezondheidswerkers (artsen, verpleegkundigen, verloskundigen, tandartsen, apothekers, dierenartsen, etc.) worden automatisch erkend. Dit betekent dat als u erkend bent in uw eigen land, u automatisch dat beroep ook in een ander EU-land mag uitoefenen.

Met Richtlijn 2013/55/EU zijn de regels van de richtlijn beroepskwalificaties vereenvoudigd om het gezondheidswerkers en anderen met een gereglementeerd beroep makkelijker te maken in andere EU-landen aan de slag te gaan.

Mobiliteit en migratie van gezondheidswerkers

Twee EU-onderzoeksprojecten moeten helpen een nauwkeuriger beeld te krijgen van de migratiepatronen voor gezondheidswerkers, zowel binnen de EU als tussen de EU en andere landen:

De negatieve effecten van migratie op zorgstelsels tegengaan

In de afgelopen decennia zijn over de hele wereld steeds meer gezondheidswerkers in het buitenland gaan werken. Ze komen vooral uit landen met een laag inkomen waar het gezondheidsstelsel toch al vrij zwak ontwikkeld is. Om dit probleem het hoofd te bieden is de WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel goedgekeurd.

De WHO-code moet vrijwillige beginselen en praktijken voor ethisch verantwoorde werving van zorgpersoneel uit het buitenland promoten, met het oog op robuustere zorgstelsels. De lidstaten moeten actieve werving van zorgpersoneel uit ontwikkelingslanden die zelf met een ernstig tekort aan gezondheidswerkers kampen, ontmoedigen.

Doeltreffende strategieën om zorgpersoneel te werven en te behouden

Experimenteel netwerk van verpleegkundigenopleiders en regelgevers

Er is een experimenteel netwerk van verpleegkundigenopleiders en regelgevers opgericht voor de uitwisseling van goede praktijken ter verbetering van de kwalificaties van verzorgend personeel, waarbij de nadruk ligt op grensoverschrijdende mobiliteit. Zij zijn nagegaan over welke vaardigheden en competenties verzorgenden moeten beschikken om deel te nemen aan nationale onderwijs- en opleidingsprogramma’s. Lees het verslag.

Netwerk voor de ontwikkeling van kerncompetenties van verzorgend personeel

In het kader van het volksgezondheidsprogramma 2014 van de Europese Commissie heeft het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (CHAFEA) een aanbesteding gegund aan een consortium onder leiding van het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg NIVEL om een studie te maken. Bij deze CC4HCA-studie is een inventarisatie gemaakt van de belangstelling in de EU-landen voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijk standpunt over de vaardigheden, kennis en competenties van ziekenverzorgers (HCA's) in Europa. Lees het verslag.

Permanente beroepsontwikkeling van gezondheidswerkers in de EU

Het actieplan van de Europese Commissie voor gezondheidswerkers in de EU is gericht op permanente beroepsontwikkeling als middel om de veiligheid van patiënten te waarborgen tegen de achtergrond van grensoverschrijdende mobiliteit van gezondheidswerkers en patiënten. De invulling van de permanente beroepsopleiding verschilt van land tot land, zodat er ruimte is voor aanbevelingen en uitwisseling van goede praktijken in de EU.

Deze studie gaat in op de mogelijkheden voor permanente beroepsontwikkeling en een leven lang leren voor artsen, verpleegkundigen, tandartsen, verloskundigen en apothekers in de EU- en de EVA-landen. Zij doet beleidsaanbevelingen om de samenwerking en de uitwisseling van goede praktijken op Europees niveau te verbeteren en wijst op de noodzaak van permanente beroepsontwikkeling voor alle gezondheidswerkers, zonder voorbij te gaan aan de beperkingen qua tijd en middelen. Zij dringt ook aan op meer onderzoek naar permanente beroepsontwikkeling en naar het verband daarvan met patiëntveiligheid en zorgkwaliteit.

Allianties voor sectorale vaardigheden

De allianties voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden dichten de kloof die er bestaat voor een of meer beroepsprofielen in een bepaalde sector. Daartoe gaan zij na wat de huidige of de toekomstige behoeften op de arbeidsmarkt voor een bepaalde sector zijn en zorgen zij ervoor dat het beroepsonderwijs op alle niveaus flexibeler inspeelt op de op de behoeften van de arbeidsmarkt.

ECVET, een alliantie op het gebied van ouderenzorg, is de eerste experimentele alliantie in de gezondheids- en zorgsector. Het gaat om een partnerschap van organisaties uit zes EU-landen dat ernaar streeft de vergelijkbaarheid, transparantie en wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties van zorgverleners te verbeteren aan de hand van de ECVET-beginselen.

In het kader van Erasmus+ 2015 is er voorts een oproep verschenen om nieuwe allianties voor vaardigheden in de gezondheids- en zorgsector te vormen.