Skip to main content
Public Health

Podpora reforem

Evropská komise poskytla finanční podporu řadě dalších iniciativ zaměřených na řešení nejpalčivějších otázek týkajících se zdravotnických pracovníků. Podrobněji jsou popsány níže.

Vzájemné uznávání odborných kvalifikací

Směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací představuje právní rámec s celoevropskou platností. Díky němu lze odbornou kvalifikaci udělenou jedním členským státem uznat v ostatních zemích EU. U zdravotnických profesí (lékař, zubař, zdravotní sestra, porodní asistentka, lékárník, zvěrolékař) se dokonce kvalifikace uznávají automaticky. To znamená, že držitelé licence na výkon těchto profesí mají automaticky právo ji vykonávat kdekoli v EU.

Směrnici o odborných kvalifikacích pozměnila směrnice 2013/55/EU. Došlo ke zjednodušení pravidel, která mají zdravotnickým a jiným regulovaným odborníkům usnadnit provozování praxe v ostatních zemích EU.

Mobilita a migrace zdravotnických pracovníků

Účelem dvou výzkumných projektů EU je získat přesnější představu o struktuře migrace pracovníků ve zdravotnictví uvnitř EU i mezi EU a dalšími zeměmi. Jedná se o tyto projekty:

Zmírnění negativního dopadu migrace pracovních sil na zdravotnictví

Migrace pracovníků ve zdravotnictví se v posledních desetiletích na celém světě zvýšila – zejména ze zemí s nižšími příjmy, jejichž systémy zdravotní péče již tak čelí výzvám. Světová zdravotnická organizace proto k řešení tohoto problému přijala globální kodex zásad mezinárodního náboru zdravotnického personálu.

Jeho účelem je vytvořit a podporovat dobrovolné zásady a postupy etického mezinárodního náboru zdravotnického personálu a usnadnit posílení zdravotních systémů. Členské státy by například měly odrazovat od aktivního náboru zdravotnických pracovníků z rozvojových zemí, které čelí kritickému nedostatku těchto pracovníků.

Strategie pro efektivní nábor a udržení zdravotnických pracovníků

Pilotní síť pedagogů a zástupců regulačních orgánů zaměřená na zdravotní sestry a ošetřovatele

Účelem této sítě bylo vyměňovat si osvědčené postupy s cílem zlepšit kvalifikaci zdravotnických asistentů (sestra/ošetřovatel) v oblasti zdravotní péče se zvláštním důrazem na přeshraniční mobilitu. V rámci sítě se zkoumal rozsah dovedností a schopností asistentů v oblasti zdravotní péče pro potenciální využití v programech vzdělávání a odborné přípravy v jednotlivých státech. Zpráva je k dispozici zde.

Síť pro rozvoj klíčových kompetencí zdravotnických asistentů

V rámci programu veřejného zdraví na rok 2014 udělila Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA) konsorciu pod vedením nizozemského institutu pro výzkum zdravotnických služeb NIVEL zakázku na vyhotovení studie. Studie s názvem CC4HCA analyzuje zájem zemí EU o zaujetí společného postoje k dovednostem, znalostem a kompetencím zdravotnických asistentů v Evropě. Zpráva je k dispozici zde.

Trvalý profesní rozvoj zdravotnických pracovníků v EU

Akční plán Evropské komise pro zdravotnické pracovníky v zemích EU se zaměřuje na trvalý profesní rozvoj jakožto nástroj pro zajištění bezpečnosti pacientů v kontextu přeshraniční mobility zdravotnických pracovníků a pacientů. V jednotlivých zemích se interpretace pojmu trvalý profesní rozvoj liší. Nabízí se tak možnost identifikovat osvědčené postupy a doporučení.

Studie zkoumá různé možnosti trvalého profesního rozvoje a celoživotního učení u lékařů, zdravotních sester, zubních lékařů, porodních asistentek a farmaceutů v zemích EU a ESVO. Obsahuje také politická doporučení k posílení spolupráce a výměny osvědčených postupů na evropské úrovni a zdůrazňuje potřebu trvalého profesního rozvoje pro všechny zdravotnické pracovníky, včetně potřeby řešit nedostatek času a zdrojů. Podle doporučení by měl rovněž v oblasti trvalého profesního rozvoje a jeho vztahu k bezpečnosti pacientů a kvalitě péče proběhnout další výzkum.

Aliance odvětvových dovedností

Aliance odvětvových dovedností se snaží řešit nedostatky v dovednostech v souvislosti s jedním či více profesními profily v konkrétním odvětví. Činí tak určováním stávajících nebo nově vznikajících potřeb na trhu práce v konkrétním odvětví a posilováním schopnosti systémů odborného vzdělávání a přípravy na všech úrovních reagovat na potřeby trhu práce.

Systém ECVET v oblasti péče o seniory (EFEC) představuje první pilotní alianci odvětvových dovedností ve zdravotnictví a zdravotní péči. Účelem tohoto nadnárodního partnerství organizací ze šesti zemí EU je zlepšit srovnatelnost, transparentnost a vzájemné uznávání kvalifikací pečovatelů, kteří uplatňují zásady ECVET.

Také v rámci programu Erasmus+ 2015 byla zveřejněna výzva k vytvoření dalších aliancí odvětvových dovednosti ve zdravotnictví a zdravotní péči.