Põhisisu juurde
Public Health

Algatuse „State of Health in the EU“ eesmärk on muuta tervishoiusüsteeme puudutav teave, valdkondlikud eksperditeadmised ja parimad tavad hõlpsalt kättesaadavaks poliitikakujundajatele ja kõigile teistele, kes tervishoiupoliitikat mõjutavad.

Algatust haldab Euroopa Komisjon, kuid tänu püüdlusele jagada teadmisi üle kogu ELi, saadakse kasu ka Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ning Euroopa tervishoiusüsteemide ja -poliitika vaatluskeskuse tööst.

Algatuse „State of Health in the EU“ raames kogutakse kokku uusimad tõendid tervisevaldkonna kohta ning esitatakse need lihtsasti loetavates kokkuvõtlikes aruannetes.

Tsükliliselt korduv algatus „State of Health in the EU“ koosneb neljast peamisest osast.

  • OECD ja Euroopa Komisjoni aruandes „Health at a Glance: Europe“ esitatakse horisontaalne riikideülene hinnang riiklike tervishoiusüsteemide tulemuslikkuse kohta ELis. Samuti sisaldab see kahte temaatilist peatükki, milles käsitletakse olulisi küsimusi.
  • Iga riigi terviseprofiil on kohandatud vastavalt konkreetse ELi liikmesriigi olukorrale ja eripärale ning selles hinnatakse riigi tervishoiusüsteemi tugevaid külgi ja probleeme.
  • Koos riikide terviseprofiilidega avaldatakse kokkuvõttev aruanne, milles tuuakse esile kõige olulisemad suundumused ELi tervishoiusüsteemide muutuste osas.
  • ELi riikide tervishoiuasutused võivad taotleda vabatahtlikku teabevahetust algatusse „State of Health in the EU“ kaasatud ekspertidega, et arutada tulemusi ja võimalikke poliitikalahendusi.

Liikmesriigid saavad algatusest „State of Health in the EU“ kasu tänu tõhusamale tõenduspõhisele toele tervishoiuvaldkonnas. Komisjon saab algatuse raames andmeid ja poliitikaanalüüse, mis toetavad ELi tasandi poliitika arengut ja koostööd.

Video

2018_state_video.jpg