Skip to main content
Public Health

„Health at a Glance: Europe“

Aruannete sarjas „Health at a Glance: Europe“ mõõdetakse edusamme, mida on tehtud tõhusate, juurdepääsetavate ning vastupanuvõimeliste ELi tervishoiusüsteemide arendamisel. Aruanne avaldatakse iga kahe aasta järel ning see sisaldab kõikide ELi riikide sõltumatut võrdlust avalikult kättesaadavate andmete ja näitajate alusel.

Viimane aruanne „Health at a Glance: Europe“ avaldati novembris 2020. Selle on koostanud Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) koos komisjoniga ning selles esitatakse ELi kodanike tervisliku seisundi ja ELi riikide tervishoiusüsteemide toimimise ajakohastatud analüüs.

Lisaks 36 Euroopa riigi terviseseisundit, tervisega seotud riskitegureid, tervishoiukulusid, kvaliteeti ja tervishoiuteenustele juurdepääsu käsitlevatele jaotistele, sisaldab 2020. aasta aruanne ka kahte temaatilist jaotist, mis on ELi tegevuskava seisukohast väga olulised. Esimeses jaotises analüüsitakse põhjalikult ja hinnatakse Euroopa tervishoiusüsteemide vastupanuvõimet COVID-19 tervishoiukriisile. Teises jaotises esitatakse hinnang õhusaaste mõju kohta tervisele Euroopas.

Aruanne „Health at a Glance: Europe 2020“

Varasemate aastate aruanded „Health at a Glance: Europe“