Направо към основното съдържание
Public Health

„Здравето накратко: Европа“

В изготвените от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в сътрудничество с Европейската комисия, доклади „Здравето накратко: Европа“ се измерва напредъкът към постигането на ефективни, достъпни и устойчиви здравни системи в ЕС. Докладите, публикувани два пъти годишно, съдържат балансирана и описателна оценка на всички държави от ЕС въз основа на публично достъпни данни и показатели.

В изданието за 2022 г. на доклада „Здравето накратко: Европа“ се проучват основните предизвикателства, които европейските държави трябва да преодолеят, за да разработят по-силни и по-устойчиви здравни системи след острата фаза на пандемията от COVID-19. В него е включен специален акцент върху начина, по който пандемията е засегнала психичното и физическото здраве на младите хора. В доклада се подчертава необходимостта от допълнителни мерки, за да не се допусне пандемията от COVID-19 да остави следа върху цяло поколение млади хора. В това издание на „Здравето накратко: Европа“ също така се оценява прекъсването поради пандемията на широк набор от здравни услуги за пациенти, които не са засегнати от COVID-19, както и политическите мерки, предприети от европейските държави за смекчаване на отрицателните последици от това прекъсване. В него също така се разглеждат редица критични поведенчески и екологични рискови фактори, които са оказали значително въздействие върху здравето и смъртността на хората, като се подчертава, че е важно да се постави по-силен акцент върху профилактиката както на заразните, така и на незаразните болести.

„Здравето накратко: Европа“ (2022 г.)

Предишни издания на „Здравето накратко: Европа“

Latest updates