Skip to main content
Public Health

Health at a Glance: Europe

V sérií správ Health at a Glance: Europe sa hodnotí posun k efektívnym, prístupným a pružným systémom zdravotnej starostlivosti v celej EÚ. Správa, ktorá sa uverejňuje každé dva roky, poskytuje neutrálne, opisné porovnanie všetkých krajín EÚ na základe verejne dostupných údajov a ukazovateľov.

Najnovšia správa Health at a Glance: Europe (Zdravie v skratke: Európa) bola uverejnená v novembri 2020. Táto publikácia, ktorú pripravuje Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v spolupráci s Komisiou, ponúka analýzu zdravotného stavu občanov EÚ a výkonu európskych systémov zdravotnej starostlivosti.

Okrem kapitol o zdravotnom stave, rizikových faktoroch pre zdravie, výdavkoch na zdravotnú starostlivosť, kvalite a prístupe k starostlivosti v 36 európskych krajinách sú v správe za rok 2020 uvedené dve kapitoly s témami, ktoré sú v EÚ veľmi aktuálne. Prvá kapitola obsahuje hĺbkovú analýzu a posúdenie odolnosti európskych systémov zdravotnej starostlivosti voči zdravotnej kríze spôsobenej ochorením COVID-19. V druhej kapitole nájdete posúdenie vplyvu znečistenia ovzdušia na zdravie v Európe.

Health at a Glance: Europe 2020

Predchádzajúce vydania Health at a Glance: Europe