Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health

<i>Health at a Glance: Europe</i>

U seriji izvješća Health at a Glance: Europe ocjenjuje se napredak prema postizanju učinkovitih, dostupnih i otpornih zdravstvenih sustava u cijelom EU-u. Izvješće se objavljuje svake dvije godine i donosi nepristranu opisnu usporedbu svih zemalja EU-a na temelju javno dostupnih podataka i pokazatelja.

Najnovije izdanje izvješća Health at a Glance: Europe objavljeno je u studenome 2020. U izvješću, koje objavljuje Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) u suradnji s Komisijom, analizira se zdravstveno stanje građana EU-a i učinkovitost zdravstvenih sustava EU-a.

Uz poglavlja o zdravstvenom stanju, čimbenicima rizika za zdravlje, rashodima u zdravstvu te kvaliteti i pristupu skrbi u 36 europskih zemalja, izvješće za 2020. sadržava dva tematska poglavlja od izrazite važnosti za program EU-a. Prvo poglavlje sadržava temeljitu analizu i ocjenu otpornosti europskih zdravstvenih sustava na zdravstvenu krizu uzrokovanu pandemijom bolesti COVID-19. U drugom poglavlju ocjenjuju se posljedice onečišćenja zraka na zdravlje u Europi.

Health at a Glance:Europe 2020

Prethodna izdanja izvješća Health at a Glance:Europe