Skip to main content
Public Health

Røgfri miljøer

Ifølge konservative skøn døde over 79 000 voksne, deriblandt 19 000 ikkerygere, i EU-landene i 2002 som følge af udsættelse for tobaksrøg i hjemmet (72 000) og på deres arbejdsplads (7 300).

En Eurobarometerundersøgelse (3 MB) fra marts 2009 viste, at 84 % af EU-borgerne gik ind for røgfri kontorer og andre indendørs arbejdspladser, 79 % gik ind for røgfri restauranter, og 61 % gik ind for røgfri barer.

Vi skal beskytte EU-borgerne mod passiv rygning

Rådets henstilling fra 2009 styrkede lovgivningen om røgfrie offentlige rum samt EU's samarbejde om bekæmpelse af tobaksrygning.

Ifølge gennemførelsesrapporten fra 2013 havde 17 EU-lande indført omfattende rygeforbud. Blandt disse er Irland, Grækenland, Bulgarien, Malta, Spanien og Ungarn gået mest radikalt til værks med fuldstændigt forbud mod rygning i lukkede offentlige lokaler, i den offentlige transport og på arbejdspladser, og der kan kun gøres undtagelser i begrænsede tilfælde.

Status over de forskellige regler om rygeforbud i EU

I februar 2013 offentliggjorde Kommissionen en rapport, der opsummerede statussen for gennemførelsen af Rådets henstilling fra 2009 om røgfri miljøer. Blandt rapportens resultater kan nævnes følgende:

  • Alle EU-lande har vedtaget foranstaltninger for at beskytte borgerne mod tobaksrøg, men disse tiltag er meget forskellige med hensyn til omfang og anvendelsesområde.
  • Kompleks lovgivning (dvs. lovgivning med undtagelser) er særligt vanskelig at håndhæve i visse EU-lande.
  • Det faktiske antal EU-borgere, der blev udsat for røg, faldt fra 2009 til 2012. F.eks. faldt andelen af eksponerede personer i barer fra 46 % til 28 %, og i restauranter fra 31 % til 14 %.
  • Belgien, Spanien og Polen er eksempler på lande, hvor vedtagelsen af omfattende lovgivning har medført et meget markant fald i eksponeringen på kort tid.
  • Den sundhedsmæssige virkning af lovgivning om rygeforbud viser sig med det samme og omfatter bl.a. en reduktion i forekomsten af hjerteanfald og færre luftvejssygdomme. Den økonomiske effekt af lovgivningen om rygeforbud er positiv eller neutral.

I Eurobarometerundersøgelserne bliver der også spurgt til, hvor mange der faktisk bliver udsat for røg blandt EU-borgere, der besøger barer og restauranter. Ifølge de seneste tal (2017) faldt den faktiske andel af røgudsatte personer yderligere til 20 % i barer og til 9 % i restauranter.

Se rapporten om de forskellige regler om rygeforbud i EU som:

Rådets henstilling

Rådets henstilling om røgfri miljøer blev vedtaget den 30. november 2009 som følge af høringer og lovgivningsprocessen. Her opfordres EU-landene til at handle på tre hovedområder:

  • De bør senest tre år efter vedtagelsen af henstillingen at vedtage og gennemføre lovgivning, der sikrer deres borgere en effektiv beskyttelse mod udsættelse for tobaksrøg i lukkede lokaler med offentlig adgang, på arbejdspladser og i offentlige transportmidler.
  • De bør styrke deres rygeforbud med ledsageforanstaltninger som f.eks. beskyttelse af børn, tilskyndelse til rygestop og brug af billedadvarsler på tobakspakker.
  • De bør styrke samarbejdet på EU-plan ved at etablere et netværk af nationale centre for tobakskontrol.

Pressemeddelelser

Relaterede dokumenter