Направо към основното съдържание
Public Health

Процес на установяване на научни критерии за идентифициране на нарушители на функциите на ендрокринната система

Процес на вземане на решения

В търсене на споразумение по двата проекта за установяване на критерии за идентифициране на нарушителите на функциите на ендокринната система, Комисията работеше успоредно със специалисти и представители на държавите от ЕС, отговарящи за биоцидите и продуктите за растителна защита, в рамките на предвидените процедури за приемане.

На посветеното на законодателството за пестицидите заседание в Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите на 12 и 13 декември 2017 г. представителите на държавите от ЕС подкрепиха нов проект за регламент, в който се установяват критерии за идентифициране на нарушители на функциите на ендрокринната система в контекста на законодателството за пестицидите. Нито Съветът, нито Европейският парламент повдигнаха възражения срещу проекта за критерии в срока за контрол, който изтече на 9 април 2018 г. Комисията прие критериите на 19 април 2018 г.

Критериите за активните вещества, използвани в продуктите за растителна защита, са публикувани и влязоха в сила на 10 май 2018 г. Те ще се прилагат от 10 ноември 2018 г. към всички нови и настоящи видове приложения на активните вещества, използвани в продуктите за растителна защита.

На 4 септември 2017 г. Комисията прие делегиран регламент относно научните критерии за идентифициране на нарушители на функциите на ендрокринната система за биоциди. Нито Съветът, нито Европейският парламент повдигнаха възражения срещу делегирания регламент в срока за контрол, който изтече на 4 ноември 2017 г.

Критериите за веществата, използвани в биоциди, са публикувани и влязоха в сила на 7 декември 2017 г. Те ще се прилагат от 7 юни 2018 г. към всички нови и настоящи видове приложения на веществата, използвани в биоциди.

Комисар Андрюкайтис и председателят на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните в Европейския парламент си размениха писма относно критериите на 18 октомври 2016 г. и 26 октомври 2017 г.

Прилагане на критериите

Вече съществува ръководство за идентифициране на вещества със свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, в пестициди и биоциди (7 юни 2018 г.).

То бе изготвено от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и Европейската агенция по химикали (ECHA) с подкрепата на Съвместния изследователски център на Европейската комисия.

Оценка на въздействието

Преди да предложи критерии за идентифициране на нарушители на функциите на ендрокринната система в контекста на регламентите за продуктите за растителна защита и биоцидите, Европейската комисия извърши широкообхватна оценка на въздействието, за да анализира различни възможности за определяне на критерии за идентифициране на нарушители на функциите на ендрокринната система.

Диалог със заинтересованите страни

В контекста на оценката на въздействието Европейската комисия започна открит и прозрачен диалог със заинтересованите страни и други създатели на политики чрез процеса на установяване на критерии. Проявите включват: