Põhisisu juurde
Public Health

Endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kindlakstegemise kriteeriumide kehtestamise protsess

Otsustusprotsess

Pidades läbirääkimisi kahe õigusakti eelnõu üle, milles kehtestatakse endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kindlakstegemise teaduslikud kriteeriumid, konsulteeris komisjon ettenähtud vastuvõtumenetluste raames biotsiidide ja taimekaitsevahendite valdkonnas nii ekspertide kui ka ELi riikide esindajatega.

Alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee 12. ja 13. detsembril 2017 toimunud kohtumisel, kus arutati pestitsiide käsitlevaid õigusnorme, andsid ELi riikide esindajad poolthääled uue määruse eelnõule, milles kehtestatakse endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kindlakstegemise teaduslikud kriteeriumid pestitsiide käsitlevate õigusnormide kontekstis. Nõukogu ega Euroopa Parlament ei esitanud 9. aprillil 2018 lõppenud kontrolliperioodi jooksul kavandatavate kriteeriumide suhtes vastuväiteid. Komisjon võttis kriteeriumid vastu 19. aprillil 2018.

Taimekaitsevahendites kasutatavate toimeainete kriteeriumid avaldati ja need jõustusid 10. mail 2018. Neid kohaldatakse alates 10. novembrist 2018 kõikide uute ja juba menetluses olevate taimekaitsevahendite toimeainete loataotluste suhtes.

Komisjon võttis 4. septembril 2017 vastu delegeeritud määruse, millega sätestati endokriinseid häireid põhjustavate omaduste kindlaksmääramise teaduslikud kriteeriumid biotsiidide puhul. Nõukogu ega Euroopa Parlament ei esitanud 4. novembril 2017 lõppenud kontrolliperioodi jooksul delegeeritud määruse suhtes vastuväiteid.

Biotsiidides kasutatavate ainete kriteeriumid avaldati ja need jõustusid 7. detsembril 2017. Neid kohaldatakse alates 7. juunist 2018 kõikide biotsiidides kasutatavate ainete uute või juba menetluses olevate loataotluste suhtes.

Volinik Andriukaitis ja Euroopa Parlamendi keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni esimees arutasid kriteeriumide teemat kirja teel 18. oktoobril 2016 ja 26. oktoobril 2017.

Kriteeriumide rakendamine

Praeguseks on avaldatud suunised, milles käsitletakse endokriinseid häireid põhjustavate omadustega ainete kindlaks tegemist taimekaitsevahendites ja biotsiidides (7. juuni 2018).

Suunised töötasid välja Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) ja Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse toel.

Mõjuhinnang

Enne kui tehti ettepanek selle kohta, milliste kriteeriumide alusel teha taimekaitsevahendite ja biotsiidide puhul kindlaks endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale, koostas Euroopa Komisjon põhjaliku mõjuhinnangu, et analüüsida endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kindlakstegemise kriteeriumide eri variante.

Dialoog huvitatud isikutega

Euroopa Komisjon pidas huvitatud isikute ja poliitikakujundajatega mõjuhinnangu üle kogu kriteeriumide kindlakstegemise aja jooksul avatud ja läbipaistvat dialoogi. Toimusid muu hulgas järgmised üritused.