Glavni sadržaj
Public Health

Proces određivanja znanstvenih kriterija za utvrđivanje endokrinih disruptora

Postupak donošenja odluka

Kako bi se postigao dogovor o dvama nacrtima akata kojima se određuju znanstveni kriteriji za utvrđivanje endokrinih disruptora, Komisija je na temelju predviđenih postupaka donošenja usporedno surađivala s relevantnim stručnjacima i predstavnicima država članica u području biocidnih proizvoda i sredstava za zaštitu bilja.

Na sastanku o zakonodavstvu o pesticidima Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje (PAFF), održanom 12. i 13. prosinca 2017., nacionalni predstavnici EU-a glasali su u korist novog nacrta uredbe o određivanju kriterija za utvrđivanje endokrinih disruptora u kontekstu zakonodavstva o pesticidima. Tijekom razdoblja nadzora koje je završilo 9. travnja 2018. ni Vijeće ni Europski parlament nisu imali prigovore na nacrt kriterija. Komisija je 19. travnja 2018. donijela kriterije.

Kriteriji za aktivne tvari korištene u sredstvima za zaštitu bilja objavljeni su i stupili su na snagu 10. svibnja 2018. Od 10. studenoga 2018. primjenjuju se na sve postojeće i nove zahtjeve za aktivne tvari korištene u sredstvima za zaštitu bilja.

Komisija je 4. rujna 2017. donijela Delegiranu uredbu o znanstvenim kriterijima za utvrđivanje endokrinih disruptora za biocidne proizvode. Tijekom razdoblja nadzora koje je završilo 4. studenoga 2017. ni Vijeće ni Europski parlament nisu imali prigovora na Delegiranu uredbu.

Kriteriji za tvari korištene u biocidnim proizvodima objavljeni su i stupili su na snagu 7. prosinca 2017. Od 7. lipnja 2018. primjenjuju se na sve nove i postojeće zahtjeve za tvari korištene u biocidima.

Povjerenik Andriukaitis i predsjednik odbora Europskog parlamenta ENVI razmijenili su pisma o tim kriterijima 18. listopada 2016. i 26. listopada 2017.

Provedba kriterija

Sada su dostupne smjernice za utvrđivanje tvari s endokrino štetnim svojstvima u pesticidima i biocidima (7. lipnja 2018.).

Smjernice su izradile Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Europska agencija za kemikalije (ECHA) uz potporu Zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije (JRC).

Procjena učinka

Prije predlaganja kriterija za utvrđivanje endokrinih disruptora u kontekstu uredaba o sredstvima za zaštitu bilja i biocidnim proizvodima Europska komisija provela je sveobuhvatnu procjenu učinka kako bi razmotrila različite mogućnosti definiranja kriterija za utvrđivanje endokrinih disruptora.

  • Plan procjene učinka objavljen je u lipnju 2014.
  • Tijekom javnog savjetovanja koje je održano između 26. rujna 2014. i 16. siječnja 2015. primljeno je 27 000 odgovora. Svi odgovori koji nisu povjerljivi objavljeni su 2. veljače 2015. Izvješće o savjetovanju objavljeno je 24. srpnja 2015.
  • Procjena učinka i njezin sažetak objavljeni su u lipnju 2016.
  • Studija u kojoj se ocjenjuje koje će kemikalije biti određene kao endokrini disruptori na temelju različitih mogućnosti kriterija upotrijebljena je kao prvi izvor informacija za procjenu učinka. Za provjeru dostupnih dokaza o oko 600 kemikalija vanjski neovisni izvođač primijenio je metodologiju koju je razvio Komisijin Zajednički istraživački centar (JRC).

Dijalog sa zainteresiranim stranama

Za potrebe procjene učinka Europska komisija surađivala je sa zainteresiranim stranama i drugim kreatorima politika u otvorenom i transparentnom dijalogu tijekom cijelog procesa utvrđivanja kriterija. Događanja su uključivala: