Skip to main content
Public Health

Mokslinių kriterijų, kuriais remiantis identifikuojamos endokrininę sistemą ardančios medžiagos, nustatymo procesas

Sprendimų priėmimo procesas

Siekdama susitarimo dėl dviejų projektų, kuriais nustatomi moksliniai endokrininę sistemą ardančių medžiagų identifikavimo kriterijai, Komisija, laikydamasi numatytų priėmimo procedūrų, pradėjo diskusijas su ekspertais ir ES šalių atstovais, atsakingais už biocidinius ir augalų apsaugos produktus.

2017 m. gruodžio 12–13 d. Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto posėdyje pesticidus reglamentuojančių teisės aktų tema ES šalių atstovai balsavo už naują reglamento, kuriuo nustatomi endokrininę sistemą ardančių medžiagų identifikavimo kriterijai atsižvelgiant į pesticidus reglamentuojančius teisės aktus, projektą. Nei Taryba, nei Europos Parlamentas per tikrinimo laikotarpį, kuris truko iki 2018 m. balandžio 9 d., prieštaravimo dėl kriterijų projekto nepareiškė. 2018 m. balandžio 19 d. Komisija kriterijus priėmė.

Augalų apsaugos produktuose naudojamoms veikliosioms medžiagoms taikomi kriterijai yra paskelbti ir įsigaliojo 2018 m. gegužės 10 d. Nuo 2018 m. lapkričio 10 d. jie taikomi visoms naujoms ir nagrinėjamoms augalų apsaugos produktuose naudojamų veikliųjų medžiagų paraiškoms.

2017 m. rugsėjo 4 d. Komisija priėmė Deleguotąjį reglamentą dėl mokslinių endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijų. Nei Taryba, nei Europos Parlamentas per tikrinimo laikotarpį, kuris truko iki 2017 m. lapkričio 4 d., prieštaravimo dėl deleguotojo reglamento nepareiškė.

Biocidiniuose produktuose naudojamoms medžiagoms taikomi kriterijai yra paskelbti ir įsigaliojo 2017 m. gruodžio 7 d. Nuo 2018 m. birželio 7 d. jie taikomi visoms naujoms ir nagrinėjamoms biocidiniuose produktuose naudojamų medžiagų paraiškoms.

Komisijos narys V. Andriukaitis ir Europos Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pirmininkas pasikeitė laiškais dėl kriterijų 2016 m. spalio 18 d. ir 2017 m. spalio 26 d.

Kriterijų taikymas

Paskelbtas rekomendacinis dokumentas dėl medžiagų, turinčių endokrininės sistemos ardomųjų savybių, identifikavimo pesticiduose ir biociduose (2018 m. birželio 7 d.).

Šį rekomendacinį dokumentą parengė Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) ir Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA), padedamos Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro (JRC).

Poveikio vertinimas

Prieš nustatydama endokrininę sistemą ardančių medžiagų identifikavimo kriterijus atsižvelgiant į augalų apsaugos produktų ir biocidinių produktų teisės aktais, Europos Komisija atliko išsamų poveikio vertinimą, kad išnagrinėtų įvairių endokrininę sistemą ardančių medžiagų identifikavimo kriterijų nustatymo galimybes.

  • 2014 m. birželio mėn. paskelbtos poveikio vertinimo gairės.
  • Per viešas konsultacijas 2014 m. rugsėjo 26 d. – 2015 m. sausio 16 d. gauta 27 000 atsakymų. 2015 m. vasario 2 d. buvo paskelbti visi nekonfidencialūs atsakymai. 2015 m. liepos 24 d. paskelbta konsultacijų ataskaita.
  • 2016 m. birželio mėn. paskelbtas poveikio vertinimas ir jo santrauka.
  • Atskaitos tašku rengiant poveikio vertinimą tapo tyrimas, kurį atliekant buvo vertinama, kurios cheminės medžiagos būtų laikomos endokrininę sistemą ardančiomis medžiagomis pagal įvairius galimus kriterijus. Nepriklausomas išorės rangovas, taikydamas Komisijos Jungtinio tyrimų centro parengtą metodiką, tyrė turimus maždaug 600 cheminių medžiagų duomenis.

Dialogas su suinteresuotaisiais subjektais

Vykstant poveikio vertinimui ir kriterijų nustatymo procesui, Europos Komisija pradėjo atvirą ir skaidrų dialogą su suinteresuotaisiais subjektais ir kitais politikos formuotojais. Surengta įvairių renginių: