Přejít na hlavní obsah
Public Health

Zpravodaj Zdraví v EU č. 242 – Téma

Cenu EU za přínos v oblasti veřejného zdraví získají iniciativy, které mladým lidem pomáhají získat zdravý start do života

Eurokomisař pro oblast veřejného zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis vyhlásí vítěze soutěže během výročního zasedání platformy pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví, které proběhne dne 17. října 2019 v Bruselu. Letos budou oceněny iniciativy, které pomáhají dětem a mládeži při získávání zdravých stravovacích návyků a motivují je k udržování vhodné hmotnosti pomocí tělesné aktivity.

Proč se letošním tématem stala obezita a nadváha u dětí a mládeže?

Přes veškeré úsilí na evropské úrovni v zájmu zvrácení rostoucího trendu zvyšování obezity a nadváhy přetrvává tento problém u dětí, mladých lidí i dospělých. Zvláště znepokojující je skutečnost, že množství fyzické aktivity klesá ve většině evropských zemí u lidí ve věku od 11 do 15 let. Problémy spojené s nadváhou, obezitou a nedostatkem fyzické aktivity začínají již v dětství a často neúměrně postihují znevýhodněné socioekonomické vrstvy společnosti.

Proto je třeba urychleně jednat, abychom snížili nejen lidské utrpení, ale rovněž hospodářský dopad obezity. Musíme rovněž posílit vnitrostátní zdravotní a sociální systémy a podporovat produktivitu a růst hospodářství, včetně zajištění zdravé budoucí pracovní síly.

Proč byla cena EU za přínos v oblasti zdraví letos rozšířena na města, školy a nevládní organizace?

V zájmu prevence a snížení obezity u dětí a mládeže v EU je třeba rozvíjet spolupráci na různých úrovních. Úlohou měst, nevládních organizací a škol je zajistit užší dialog mezi tvůrci politik a občany. Mají tak zásadní význam při vzdělávání dětí ohledně rizik nezdravého stravování a sedavého způsobu života, jakož při prevenci jako nejlepšího způsobu boje s obezitou.

Právě díky tomu se do tohoto boje mohou zapojit další hráči, kteří vystupují v prostředí škol, aby se nám tento znepokojivý trend podařilo zvrátit.

Cena EU za přínos v oblasti zdraví se proto v roce 2019 zaměřuje na iniciativy měst, nevládních organizací a škol, které přispěly ke zvýšení standardů veřejného zdraví v EU pomocí prevence a snížení obezity u dětí a mládeže. Před porotou stojí nelehký úkol – vybrat pouze tři vítězné iniciativy. Nicméně je třeba zde zdůraznit, že i v tomto případě platí, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se – zúčastnit se boje proti obezitě.

Samozřejmě si všichni přejeme, aby naše děti byly v životě šťastné, zdravé a úspěšné. Nicméně jako dospělí musíme udělat více, než si to jen přát. Musíme učinit správná rozhodnutí v zájmu našich dětí a předejít tomu, aby musely bojovat s obezitou nebo nadváhou. Zaslouží si naše pevné odhodlání a rozhodná opatření. Pojďme společně vyjít z bludného kruhu dětské obezity, a to co nejdříve.

Činnosti na úrovni EU

Platforma pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví

Evropská komise – Zdraví a bezpečnost potravin

Aktuality

Zúčastněte se výroční schůze platformy pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví

Komisař Andriukaitis bude předsedat slavnostnímu předávání cen, které se uskuteční 17. října 2019 v Bruselu. Poté proběhne výroční schůze platformy s interaktivní diskusí, které se budou moci zúčastnit všechny subjekty, včetně veřejnosti prostřednictvím internetu. Součástí schůze bude rovněž prezentace společných prohlášení z roku 2019 a 2020.

Dejte svůj hlas cyklu tematických sítí pro rok 2020

Každý rok je platforma pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví hostitelem minimálně tří tematických sítí, jež si zvolí uživatelé platformy a v jejichž čele stojí zainteresované subjekty. Výsledkem těchto dočasných tematických sítí jsou společná prohlášení k určité politické oblasti společného zájmu. Svůj hlas je možné dát do 6. listopadu 2019.

Sledujte webináře tematických sítí 2019 a stvrďte jejich společná prohlášení za rok 2019

Letošní cyklus tematických sítí se blíží ke konci. Závěrečná společná prohlášení budou předložena na výročním zasedání platformy pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví, které proběhne 17. října 2019. Ještě stále máte možnost shlédnout veškeré webináře tematických sítí 2019 a potvrdit jejich společná prohlášení.

Platforma pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví má nyní více než 5 700 registrovaných uživatelů. Staňte se jedním z nich!

Od svého založení v roce 2016 se platforma rozšířila na více než 5 700 registrovaných uživatelů z téměř 70 různých oblastí specializace. Jde o poskytovatele zdravotní péče, nevládní organizace, výzkumné pracovníky, asociace pacientů a další subjekty. Můžete se k nim připojit i vy. Zaregistrujte se v síti a můžete s nimi diskutovat na téma vašeho zájmu.

Seznamte se s iniciativami, které se letos ucházejí o cenu EU za přínos v oblasti veřejného zdraví

Evropská komise vybrala tři iniciativy v každé kategorii (města, nevládní organizace, školy), které budou soutěžit o cenu EU za přínos v oblasti zdraví. Tématem letošního ročníku je prevence a snižování obezity u dětí a mládeže (6–18 let). Vyhlášení vítězů proběhne 17. října 2019.

Seznamte se z vítězi z předešlých kol, která se zaměřila na nejrůznější témata, od viru Ebola po očkování

Cena EU za přínos v oblasti veřejného zdraví se udílí od roku 2015, kdy byla tématem epidemie Eboly. V následných ročnících se zaměřila na antimikrobiální rezistenci, očkování, prevenci konzumace tabáku a obezitu a nadváhu u mladých lidí. Vybrané iniciativy v těchto oblastech nadále slouží jako reference kvality v dané oblasti.

Cena EU za přínos v oblasti veřejného zdraví v roce 2019 podporuje akční plán EU pro boj s dětskou obezitou na období 2014–2020

Tento akční plán obsahuje prioritní oblasti činnosti a návrhy možných opatření. Zároveň předkládá možnosti, jak společně sledovat dosažený pokrok.

Cíle letošní ceny EU za přínos v oblasti veřejného zdraví podporuje rovněž projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol

Mnohé děti a mládež v EU se nestravují dostatečně zdravě. Cílem ceny EU v oblasti veřejného zdraví a projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol je pomoci dětem a mladým lidem získat správné stravovací návyky a snížit tak míru obezity.

Máte zájem uspořádat webinář na platformě pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví

Chtěli byste, abychom vám s organizací webináře pomohli? Zašlete nám svůj koncept na adresu: sante-hppatec [dot] europa [dot] eu (sante-hpp[at]ec[dot]europa[dot]eu).

Další zajímavé odkazy

Portál osvědčených postupů

Cena EU za přínos v oblasti veřejného zdraví propaguje následováníhodné iniciativy a portál osvědčených postupů slouží jako místo, kde je možné se seznámit s vynikajícími postupy, jež vybrala Řídicí skupina pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí. V případě zájmu je možné zaslat skupině osvědčené postupy k posouzení.