Skip to main content
Public Health

Projekty podporované Evropskou unií

Adekvátní definice, kodifikace a inventář vzácných onemocnění

Spolupráce zainteresovaných organizací

  • posiluje spolupráci na celoevropské úrovni mezi pacientskými organizacemi
  • rozvíjí partnerství
  • zvyšuje povědomí veřejnosti o organizacích a sítích zainteresovaných v boji proti vzácným onemocněním a jejich operační kapacitu

Sítě pro činnost v oblasti vzácných onemocnění

  • usnadňují stávajícím sítím v Evropě sdílet informace
  • podporují lepší klasifikaci onemocnění
  • rozvíjejí strategie a mechanizmy pro výměnu informací mezi pacienty, dobrovolníky a odborníky
  • definují příslušné zdravotní ukazatele
  • shromažďují srovnatelné epidemiologické údaje na úrovni EU
  • podporují výměnu osvědčených postupů
  • vytvářejí opatření pro sdružení pacientů