Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Public Health

Σχέδια που στηρίζει η ΕΕ

Επαρκής ορισμός, κωδικοποίηση και καταγραφή των σπάνιων νόσων

Η συνεργασία των οργανισμών για τις σπάνιες νόσους:

  • ενισχύει τη συνεργασία των οργανώσεων ασθενών σε ευρωπαϊκό επίπεδο
  • δημιουργεί συνέργειες και συμμαχίες μεταξύ ενδιαφερομένων
  • αυξάνει την προβολή και τη λειτουργική ικανότητα των οργανισμών για τις σπάνιες νόσους και των σχετικών δικτύων

Τα δίκτυα δράσης για τις σπάνιες νόσους:

  • διευκολύνουν την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των υφιστάμενων ευρωπαϊκών δικτύων σπάνιων νόσων
  • προωθούν την καλύτερη κατάταξη των νόσων
  • αναπτύσσουν στρατηγικές και μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ ασθενών, εθελοντών και γιατρών
  • καθορίζουν τους δείκτες υγείας
  • συλλέγουν συγκρίσιμα επιδημιολογικά στοιχεία σε επίπεδο ΕΕ
  • στηρίζουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών
  • εκπονούν μέτρα για ομάδες ασθενών