Skip to main content
Public Health

Chřipkové epidemie

Při ochraně veřejnosti před chřipkou hraje očkování zásadní úlohu. Odhaduje se, že v Evropské unii se očkováním proti sezónní chřipce zabrání až 37 000 úmrtím ročně.

Očkování proti chřipce je u ohrožených skupin nanejvýše žádoucí. Patří mezi ně senioři, těhotné ženy a děti a dospělí s oslabeným imunitním systémem nebo chronickými zdravotními potížemi, u nichž je větší pravděpodobnost vzniku závažné formy onemocnění.

Sezónní očkování

Viry sezónní chřipky se pravidelně vrací, a očkovací látku je tak třeba aplikovat každoročně, aby se zajistila její účinnost. V roce 2014 Evropská komise zveřejnila pracovní dokument útvarů Komise, který obsahuje průběžnou analýzu pokroku při provádění doporučení Rady o očkování proti sezónní chřipce, které důrazně členské státy vyzývá, aby se zavázaly ke každoroční 75 % proočkovanosti rizikových skupin.

Aby občané měli přístup k bezpečným a účinným vakcínám, Komise spolupracuje s těmito aktéry:

Očkovací látky proti pandemii

V případě pandemie Komise napomáhá zemím EU v koordinaci reakce, včetně opatření týkajících se očkovacích látek. Například v roce 2009 byla poskytnuta pomoc při sestavování vnitrostátních strategií očkování proti pandemii chřipky typu H1N1 (neboli chřipka prasat).

Dne 29. března podepsaly Evropská komise a 15 členských států rámcové smlouvy se společností Seqirus na výrobu a dodávky očkovacích látek proti pandemické chřipce v rámci tzv. dohody o společném zadávacím řízení na lékařská protiopatření. Tyto smlouvy občanům těchto členských států zaručují přístup k vakcínám pro případě vypuknutí pandemie – jednalo by se přibližně o polovinu obyvatelstva EU.

Další informace:

Vzhledem k tomu, že očkovací látku lze začít vyrábět až po identifikaci viru (což může trvat několik měsíců), Komise přijala spolu s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) opatření umožňující urychlit postup registrace očkovacích látek, jakmile je vyhlášen stav pandemie.

Komise rovněž s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky, Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a dalšími zúčastněnými stranami spolupracuje při vytváření účinného systému monitorování nežádoucích reakcí na aplikaci vakcíny.