Põhisisu juurde
Public Health

Gripp

Vaktsineerimine mängib olulist rolli inimeste kaitsmisel gripi vastu. Euroopa Liidus aitab ainuüksi hooajalise gripi vastu vaktsineerimine igal aastal ära hoida kuni 37 000 surmajuhtumit.

Riskirühmadesse kuuluvatel isikutel soovitatakse tungivalt end gripi vastu vaktsineerida. Riskirühmadesse kuuluvad eakad, rasedad ja lapsed ning nõrgenenud immuunsüsteemiga või kroonilisi haigusi põdevad täiskasvanud, kellel on suurem tõenäosus haigestuda raskekujuliselt.

Hooajalised vaktsiinid

Hooajalised gripiviirused muunduvad igal aastal, mistõttu tuleb vaktsiine igal aastal kohandada, et tagada nende jätkuvalt tõhus toime. 2014. aastal avaldas Euroopa Komisjon oma talituste töödokumendi, milles esitati vaheanalüüs hooajalise gripi vastu vaktsineerimist käsitleva nõukogu soovituse rakendamise edusammude kohta. Dokumendis julgustati ELi liikmesriike võtma kohustust vaktsineerida igal aastal hooajalise gripi vastu 75% riskirühmadesse kuuluvatest isikutest.

Selleks et tagada kodanikele juurdepääs ohututele ja tõhusatele vaktsiinidele, teeb komisjon koostööd järgmistega:

Pandeemiavaktsiinid

Pandeemia puhkemisel aitab komisjon ELi liikmesriikidel oma tegevust koordineerida ning sealhulgas võtta vaktsiinidega seotud meetmeid. Näiteks aitas komisjon 2009. aastal välja töötada riiklikke vaktsineerimisstrateegiaid pandeemilise gripi H1N1 (ehk seagripi) vastu.

Euroopa Komisjon ja 15 liikmesriiki allkirjastasid 29. märtsil 2019 ettevõtjaga Seqirus raamlepingud pandeemilise gripi vaktsiini tootmiseks ja tarnimiseks meditsiiniliste vastumeetmete ühishanke lepingu alusel. Eelkõige aitavad need lepingud gripipandeemia korral tagada ELi kodanike juurdepääsu pandeemilise gripi vaktsiinile asjaomastes liikmesriikides, kus elab ligi pool ELi elanikkonnast.

Lisateave

Kuna vaktsiini väljatöötamine saab toimuda alles pärast viiruse tuvastamist (mis võib kesta mitu kuud), on komisjon võtnud koos Euroopa Ravimiametiga meetmeid müügilubade menetluse kiirendamiseks juhuks, kui kuulutatakse välja pandeemia.

Komisjon teeb koostööd ka Euroopa Ravimiameti, Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse ning teiste oluliste sidusrühmadega, et luua tõhus süsteem kõrvaltoimete seireks pärast vaktsiini kasutuselevõtmist.