Přejít na hlavní obsah
Public Health

Koordinace systémů zdravotní péče

Systémy zdravotní péče musí být dostupné, účinné a odolné vůči změnám a budoucím výzvám. Všechny systémy se potýkají s podobnými tlaky na vývoj, modernizaci a přizpůsobení se stále měnícímu se prostředí, což může mít negativní dopad na výdaje na zdravotnictví. Tyto tlaky mohou být důsledkem:

  • demografických změn (stárnutí obyvatelstva)
  • epidemiologických změn (rostoucí počet chronických onemocnění)
  • nových technologií (a také jejich interoperability a normalizace)
  • posílení postavení pacienta
  • nedostatku pracovních sil
  • nerovnoměrného rozmístění zdravotnických pracovníků
  • nerovností v oblasti zdraví.

V roce 2014 byl zahájen program EU týkající se systémů zdravotní péče s cílem připravit koordinovaná opatření ke zlepšení jejich účinnosti, dostupnosti a odolnosti.

Program EU pro účinné, dostupné a odolné systémy zdravotní péče

Posílení účinnosti

Zlepšení dostupnosti

Zvýšení odolnosti

Hodnocení výkonnosti systémů zdravotní péčePlánování pracovních sil ve zdravotnictví v EUHodnocení zdravotnických technologií
Bezpečnost pacientů a kvalita péčeNákladově efektivní využívání léčivých přípravkůZdravotní informační systém
Integrace péčeOptimální provádění směrnice 2011/24Elektronické zdravotnictví (eZdraví)

Udržitelnost systémů zdravotní péče

Souvislosti mezi veřejným zdravím, hospodářskou prosperitou a sociální soudržností jsou dobře známy, stejně jako obavy o dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Řešení těchto problémů, a to zvýšením efektivity při současném zachování přístupu ke kvalitní zdravotní péči, představuje zásadní prvek těchto politických opatření:

Zdraví v rámci evropského semestru

Účinnost, dostupnost a odolnost vnitrostátních systémů zdravotní péče se analyzuje v průběhu celého cyklu tzv. evropského semestru – rámce, který se od roku 2014 používá ke koordinaci hospodářských politik v zemích EU. Význam zdraví se obecně zdůrazňuje v ročních analýzách růstu vydávaných Komisí na začátku každého evropského semestru.

Účelem celého postupu je poskytnout zemím EU analýzy a prognózy a navrhnout konkrétní opatření, která by vedla ke zlepšení vnitrostátních reforem. Komise také nabízí různé nástroje financování na posílení kapacity vnitrostátních institucí tyto reformy provádět.

Evropský semestr rovněž slouží k podpoře vnitrostátních strukturálních reforem zdravotnických systémů. Tyto reformy a opatření jsou vytipovány a analyzovány ve zprávách o jednotlivých zemích a v doporučeních pro jednotlivé země. Od začátku celého procesu obdržela doporučení týkající se reformy systému zdravotní péče více než jedna třetina zemí EU. Komise dosažený pokrok monitoruje. Vzhledem k tomu, že se doporučení týkají složitých zdravotních reforem, je nutné je posuzovat v dlouhodobém horizontu.