Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Public Health

Συντονισμός των συστημάτων υγείας

Τα συστήματα υγείας πρέπει να είναι προσιτά, αποτελεσματικά και ανθεκτικά σε πιθανές αλλαγές και μελλοντικές προκλήσεις. Όλα τα συστήματα υφίστανται ανάλογες πιέσεις όσον αφορά την εξέλιξη, τον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, γεγονός που με τη σειρά του μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις δαπάνες για την υγεία. Οι πιέσεις αυτές μπορεί να οφείλονται στα εξής:

  • Δημογραφικές αλλαγές (γήρανση του πληθυσμού)
  • Αλλαγή της επιδημιολογίας (ολοένα αυξανόμενη επιβάρυνση από χρόνιες ασθένειες)
  • Νέες τεχνολογίες (συμπεριλαμβανομένης της διαλειτουργικότητας και της τυποποίησής τους)
  • Ενίσχυση των δικαιωμάτων των ασθενών
  • Ελλείψεις εργατικού δυναμικού
  • Άνιση κατανομή των επαγγελματιών της υγείας
  • Ανισότητες στον τομέα της υγείας:

Το 2014 δρομολογήθηκε η ατζέντα της ΕΕ για τα συστήματα υγείας με στόχο την ανάπτυξη συντονισμένων δράσεων στην ΕΕ για καλύτερη αποτελεσματικότητα, προσβασιμότητα και ανθεκτικότητα.

Ατζέντα της ΕΕ για αποτελεσματικά, προσβάσιμα και ανθεκτικά συστήματα υγείας

Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας

Αύξηση της προσβασιμότητας

Βελτίωση της ανθεκτικότητας

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας Προγραμματισμός των αναγκών εργατικού δυναμικού στην ΕΕ στον τομέα της υγείας Αξιολόγηση των τεχνολογιών της υγείας
Ασφάλεια ασθενών και ποιότητα περίθαλψης Οικονομικά αποδοτική χρήση των φαρμάκων Σύστημα πληροφόρησης στον τομέα της υγείας
Ενοποίηση της περίθαλψης Βέλτιστη εφαρμογή της οδηγίας 2011/24 Ηλεκτρονική Υγεία (eHealth)

Βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας

Η σχέση ανάμεσα στη δημόσια υγεία, την οικονομική ευημερία και την κοινωνική συνοχή είναι γνωστή, όπως είναι γνωστός και ο προβληματισμός για τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών μακροπρόθεσμα. Η αντιμετώπιση όλων αυτών με τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την παράλληλη διατήρηση της πρόσβασης σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη έχει καθοριστική σημασία για τις επιλογές πολιτικής που περιγράφονται εδώ:

Η υγεία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Η αποδοτικότητα, προσβασιμότητα και ανθεκτικότητα των εθνικών συστημάτων υγείας αποτελούν αντικείμενο ανάλυσης κατά τη διάρκεια των κύκλων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου - ενός πλαισίου για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών σε όλη την ΕΕ, το οποίο εφαρμόζεται από το 2014. Η σημασία της υγείας υπογραμμίζεται στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης, την οποία δημοσιεύει η Επιτροπή στην αρχή κάθε Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Η Επιτροπή επιδιώκει να στηρίζει τις χώρες της ΕΕ στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, παρέχοντας αναλύσεις και προβλέψεις και προτείνοντας συγκεκριμένες ενέργειες για τη βελτίωση των μεταρρυθμίσεων. Προσφέρει επίσης οικονομική στήριξη για να ενισχύει την ικανότητα των εθνικών φορέων να εφαρμόζουν τις μεταρρυθμίσεις, μέσω ποικίλων χρηματοδοτικών μέσων.

Η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ενθαρρύνει και στηρίζει τις εθνικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των συστημάτων υγείας. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα περιγράφονται αναλυτικά στις εκθέσεις ανά χώρα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις. Από την έναρξη του Εξαμήνου, πάνω από το ένα τρίτο των χωρών της ΕΕ έχουν λάβει συστάσεις αναφορικά με το σύστημα υγείας τους, η δε Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο εφαρμογής τους. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά αφορούν πολύπλοκες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας, πρέπει να αξιολογούνται σε βάθος χρόνου.