Направо към основното съдържание
Public Health

Управление на кризи

Инфекциозните болести могат да се разпространят бързо, ако не бъдат предприети навременни действия. В случай на трансграничен епидемичен взрив реакцията трябва да бъде бърза, целенасочена и координирана. По същия начин, химическите заплахи или природните бедствия (напр. изригвания на вулкан) могат бързо да надхвърлят границите на една държава или националния капацитет за реагиране.

Ролята на ЕС при управлението на здравни кризи е главно да координира реакцията, докато конкретните мерки в областта на общественото здраве остават отговорност на националните правителства, като се вземат предвид фактори като националната епидемична обстановка, социалната структура и капацитета на националните здравни системи.

Комисията работи в тясно сътрудничество с всички държави от ЕС, за да се гарантира, че тяхната реакция е съгласувана и добре координирана. Комисията може също така да мобилизира инструменти на равнище ЕС за пряко подпомагане на държавите членки, като например съвместно възлагане на обществени поръчки.

Пандемията от COVID-19 е мащабна здравна криза, която изисква широкообхватни координирани действия на равнище ЕС. Предишен пример за координация на равнище ЕС в действие е епидемията от ебола в Западна Африка.

Комитет за здравна сигурност

Бързата реакция на сериозни трансгранични заплахи за здравето в ЕС се координира от Комитета за здравна сигурност (КЗС). Той е важен форум за обмен на информация относно конкретни мерки, приети от всяка държава, и заедно с Европейската комисия определя действията, които трябва да се предприемат по отношение на готовността, планирането, комуникацията и реакцията при рискове и кризи.

КЗС се състои от представители на здравните органи на страните от ЕС, като страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки участват като наблюдатели. Специално за заседанията на КЗС относно COVID-19 държави като Обединеното кралство, Швейцария и Украйна получават покана да участват с цел укрепване на сътрудничеството.

КЗС провежда редовни заседания, а също така и извънредни — по искане на Комисията или на държава от ЕС, когато е необходимо. Той се председателства от Комисията. От началото на пандемията от COVID-19 КЗС често провежда заседания.

Когато държава от ЕС има намерение да приеме мерки в областта на общественото здраве, за да се бори със сериозна трансгранична заплаха, тя трябва да информира другите държави от ЕС и Европейската комисия за естеството, целта и обхвата на тези мерки, преди да ги приеме, освен ако необходимостта от защита на общественото здраве не налага тяхното незабавно приемане.

В рамките на КЗС представители на националните здравни служби се консултират в сътрудничество с Европейската комисия, за да се координират:

  • реакциите на сериозни трансгранични заплахи за здравето на национално равнище;
  • комуникацията по отношение на риска и комуникацията при кризи — с обществеността и работещите в областта на здравеопазването, като тази комуникация може да се адаптира към потребностите и обстоятелствата в държавите членки.

В случай на сериозна трансгранична заплаха за здравето, която надхвърля капацитета за реагиране на национално равнище, засегнатата държава членка може също така да поиска помощ от другите държави от ЕС чрез Механизма за гражданска защита на Съюза.

Фармацевтични процедури при опасност от пандемия

В случай на опасност от пандемия или много сериозна заплаха, която застрашава общественото здраве в Европейския съюз, Европейската комисия може да обяви извънредна ситуация, свързана с общественото здраве, което води до специални разпоредби в законодателството на ЕС в областта на фармацевтичните продукти с цел бързо получаване на разрешение за пускане на пазара на лекарствени продукти. Тя може да разгледа възможността за ускорена процедура за бързо разрешаване на ваксини за грипна пандемия.

Европейската комисия поддържа постоянен контакт с ключови партньори като Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), Европейската агенция по лекарствата (EMA) и Световната здравна организация (СЗО).

Комуникация по отношение на риска и комуникация при кризи

Ясната и ефективна информация и комуникацията с обществеността и здравните специалисти са основни елементи на реакцията при кризи на национално равнище.

ЕС подкрепя държавите членки при обмена на информация за риска в случай на поява на огнища, но не налага хармонизирани съобщения. Вместо това ролята на Комисията е да осигури координация между държавите членки, така че комуникацията с обществеността и здравните специалисти да бъде съгласувана и последователна.

Комуникационна мрежа

Комитетът за здравна сигурност създаде комуникационна мрежа, подгрупа, която обединява специалисти по управление на риска от държавите от ЕС, Комисията и агенции на ЕС, които играят водеща роля по отношение на комуникационните аспекти в случай на здравни кризи.

Тази мрежа подпомага сътрудничеството:

  • по време на криза — чрез опростяване на обмена на информация от самото начало и координиране на националните стратегии и публичните послания, за да се гарантира, че те са последователни и съгласувани и същевременно съобразени с националните условия
  • в по-дългосрочен план — като дава възможност за обмен на добри практики във връзка със съобщаването за свързани със здравето рискове / кризи и предоставя препоръки за профилактични мерки.

Техническа работна група по диагностичните тестове за COVID-19

В контекста на пандемията от COVID-19 Комитетът за здравна сигурност създаде през май 2021 г. техническа работна група по диагностичните тестове за COVID-19, в която участват експерти от 27-те държави от ЕС и Норвегия, както и представители на генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“, Съвместния изследователски център и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC).

Техническата работна група ще обсъжда по-специално:

  • предложения за актуализиране на общия списък на ЕС на бързи антигенни тестове, които трябва да бъдат одобрени от КЗС
  • хармонизиран протокол, включващ общи критерии, за независими изследвания за валидиране, оценяващи клиничното действие на бързите антигенни тестове

Допълнителна информация за техническата работна група и нейните дейности.