Pereiti prie pagrindinio turinio
Public Health

Parengties ir atsako planavimas

Peržiūrėjusi galiojantį teisinį pagrindą (Sprendimas 1082/2013/ES), Europos Komisija pasiūlė naują sveikatos saugumo sistemą. Naująja sistema, sukurta remiantis kovos su koronavirusu patirtimi, bus geriau derinami ES veiksmai ir išplėstas ES agentūrų vaidmuo koordinuojant parengties ir atsako veiksmus.

Iki kol bus priimti nauji teisės aktai, Sprendimas 1082/2013/ES dėl didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai yra parengties ir atsako koordinavimo pagrindas planuojant didinti ekstremaliųjų sveikatos situacijų stebėsenos, ankstyvojo perspėjimo ir vertinimo bei reagavimo į jas pajėgumus.

Šis sprendimas

  • padeda keistis geriausia praktika ir patirtimi parengties ir atsako veiksmų planavimo srityje;
  • yra pagrindas, kuriuo remiantis rengiami nacionaliniai reagavimo į įvairias grėsmes sveikatai (tai, pvz., tokios infekcinės ligos kaip pandeminis gripas, kitos dėl biologinių arba nežinomų medžiagų kylančios sveikatos krizės, cheminės avarijos, gaivalinės nelaimės, tyčia sukeltos grėsmės) planai;
  • naudojantis koordinavimo mechanizmais ir komunikacijos priemonėmis padeda užtikrinti nacionalinių planų sąveiką;
  • padeda įgyvendinti pagrindinių ekstremaliųjų visuomenės sveikatos situacijų nustatymo, vertinimo, informavimo ir atsako į jas pajėgumų reikalavimų įgyvendinimą, kaip nustatyta pagal PSO tarptautines sveikatos priežiūros taisykles.

ES platesnio užmojo pasirengimo priemonės apima tokius veiksmus, kaip pavyzdžiui, reguliarios pratybos, skirtos esamoms procedūroms pagal ES ir nacionalinius parengties planus išbandyti. Įgyvendinant ES sveikatos programą, parama teikiama rengiant mokymus ir pratybas, ES šalims sudarant sąlygas lengviau dalytis patirtimi, gairėmis ir procedūromis. Tai leidžia užtikrinti, kad nacionalinės valdžios institucijos galėtų bendradarbiauti su Komisija ir, kita vertus, dalytis informacija, susidarius sparčiai kintančiai krizinei padėčiai.

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga (Chafea) nuo 2003 m. vykdo parengties ir atsako projektus.

Be to, į Sprendimo 1082/2013 5 straipsnį įtrauktos nuostatos dėl bendro medicininių atsako priemonių pirkimo, kuriuo užtikrinamas aukštas parengties lygis ir kuris veikia kaip paramos priemonė koordinuotai reaguojant į grėsmes sveikatai.

Bendras medicininių atsako priemonių pirkimas: tinkamos parengties užtikrinimas

2009 m. per H1N1 gripo pandemijos protrūkį išryškėjo vakcinų ir kitų vaistų nuo pandeminių ligų prieinamumo ir jų įsigijimo mechanizmų trūkumai ES šalyse. Todėl Taryba paprašė Europos Komisijos sukurti mechanizmą, pagal kurį būtų atliekami bendri medicininių atsako priemonių pirkimai ir užtikrinama sąžininga bei nešališka prieiga prie pandeminio gripo vakcinų ir jų vėlesnis platinimas.

2014 m. balandžio 10 d. Komisija patvirtino Bendro medicininių atsako priemonių pirkimo susitarimą (JPA). Nuo 2020 m. balandžio mėn. Bendro pirkimo susitarimą pasirašė 37 šalys, įskaitant visas ES ir EEE šalis, Jungtinę Karalystę, Albaniją, Juodkalniją, Šiaurės Makedoniją, Serbiją ir Bosniją ir Hercegoviną, taip pat Kosovą*.

Susitarime numatytas savanoriškai taikomas mechanizmas, pagal kurį dalyvaujančios ES šalys ir ES institucijos gali bendrai pirkti medicinines atsako priemones, skirtas įvairių kategorijų tarpvalstybinėms grėsmėms sveikatai įveikti, įskaitant vakcinas, antivirusinius vaistus ir kitas gydymo priemones. Juo nustatomos bendros taisyklės praktiškai organizuoti bendro pirkimo procedūras:

  • nustatoma procedūros vykdymo praktinė tvarka;
  • apibrėžiami sprendimų priėmimo proceso aspektai, susiję su pasirinkta procedūra;
  • numatomas konkurso paraiškų vertinimo ir sutarties skyrimo rengimas.

Šiuo mechanizmu siekiama gerinti ES šalių pasirengimą mažinti dideles tarpvalstybines grėsmes sveikatai, dalyvaujančioms šalims užtikrinant vienodesnes sąlygas pasinaudoti konkrečiomis medicininėmis atsako priemonėmis ir didesnį tiekimo saugumą bei racionalesnes kainas. Bendro pirkimo procedūrą galima pradėti, jei už ją balsuoja ir joje dalyvauja ne mažiau kaip 4 valstybės narės ir Komisija.

2019 m. kovo mėn. Komisijos ir ES šalių, atstovaujančių maždaug pusei Europos gyventojų, pasirašytos preliminariosios sutartys dėl vakcinų nuo pandeminio gripo gamybos ir tiekimo yra svarbus pasiekimas visuomenės sveikatos ir rimtų tarpvalstybinių grėsmių srityse.

Bendri viešieji pirkimai taip pat buvo labai svarbūskovojant su COVID-19 pandemija. Šimtai sutarčių, kurių bendra vertė yra beveik 13 mlrd. EUR, užtikrina, kad iki 36 dalyvaujančių šalių galėtų gauti pagrindinių naujoviškų gydymui skirtų vaistų, taip pat apsaugos priemonių ir medicininės įrangos, laikantis ES tyrimų ir skiepijimo politikos.

Nuo 2020 m. pradžios iki 36 šalių dalyvavo dvylikoje bendrų viešųjų pirkimų procedūrų, po kurių sudaryta daugiau kaip 200 sutarčių, pagal kurias šalims suteikta galimybė už beveik 13 mlrd. EUR užsakyti būtiniausias medicinos priemones bei reikmenis ir naujoviškus gydymui skirtus vaistus.

*Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

Susijusi informacija