Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Експертната група по здравна информация (EGHI) е консултативна група за основана на факти политика, в която участват представители от държавите от ЕС, страните от Европейското икономическо пространство, евентуални бъдещи държави — членки на ЕС, и международни организации.

По-конкретно EGHI:

  • съветва Комисията във връзка с потребностите от здравна информация, техническите решения и приоритетите по отношение на основаното на факти създаване на политики
  • действа като посредник между държавите от ЕС и политиките и дейностите на европейско равнище в областта на здравната информация
  • подпомага изпълнението на общоевропейски дейности в областта на здравната информация в страните от ЕС
  • насърчава сътрудничеството на равнище ЕС в областта на здравната информация
  • споделя добри практики за използването на здравна информация с цел определяне на националните здравни политики
  • консултира националните органи и експертните групи към ЕС по свързаните със здравната информация аспекти на основните политики на Съюза.

Акценти от неотдавнашните заседания на EGHI и нейните подгрупи

Презентации, обобщаващи доклади и други документи