Skip to main content
Public Health

Odborná skupina pro údaje o zdraví (EGHI)

Odborná skupina pro údaje o zdraví (EGHI) je poradní skupina zabývající se politikou založenou na důkazech, jejímiž členy jsou zástupci členských států EU, zemí Evropského hospodářského prostoru, případných budoucích členů EU a mezinárodních organizací.

Odborná skupina vykonává zejména tuto činnost:

  • poskytuje Komisi poradenství ohledně zdravotních údajů, technických řešení a priorit v rámci zdravotní politiky založené na důkazech
  • funguje jako prostředník mezi zeměmi EU a politikami a činnostmi týkajícími se zdravotních údajů na úrovni EU
  • pomáhá provádět celoevropské informační aktivity o zdraví v zemích EU
  • podporuje spolupráci na úrovni EU při výměně zdravotních údajů
  • zprostředkovává výměnu osvědčených postupů ohledně používání zdravotních údajů k utváření politik jednotlivých států v oblasti zdraví
  • spolupracuje s orgány jednotlivých států a skupinami odborníků, kterým poskytuje poradenství týkající se aspektů hlavních politik EU v oblasti zdravotních údajů

Nejvýznamnější body nedávných zasedání skupiny EGHI a její podskupiny

Prezentace, souhrnné zprávy a další dokumenty